Objava: Šoštarić Eduard, 15.06.2021.

PLOVIDBENOST - izmjene i brisanje Naredbi o zrakoplovnoj sigurnosti

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo van snage je stavila Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti:

ASO-2011-003 Zahtjevi koji moraju biti zadovoljeni prilikom odobrenja priručnika vezanih uz vođenje kontinuirane plovidbenosti i/ili održavanje zrakoplova, u svrhu osiguravanja mogućnosti praćenja provedenih izmjena priručnika;

ASO-2013-015 Dozvoljena odstupanja od intervala definiranih Programom održavanja zrakoplova.


Objavljena je revizija 1 Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2011-005 Implementacija principa ljudskih faktora u održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova, pri čemu je van snage stavljena prethodna revizija iste naredbe.
 
Odredbe ASO-2011-003 su implementirane u ASO-2011-005.