Objava: Šoštarić Eduard, 11.02.2021.

ASO-2014-006 Rev.1 - Zahtjevi vezani uz ispitivanja materijala bez razaranja, zavarivanja u zrakoplovstvu i umjeravanje alata i zemaljske ispitne opreme u zrakoplovstvu

Dana 11. veljače 2021. stupila je na snagu revizija Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-006 Zahtjevi vezani uz ispitivanja materijala bez razaranja, zavarivanja u zrakoplovstvu i umjeravanje alata i zemaljske ispitne opreme u zrakoplovstvu. 

 Izmjenama i dopunama Uredbe (EU) br. 2019/1383 o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 1321/2014 od 26. studenog 2014., o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014.) i Pravilnikom o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 („Narodne novine“ 134/20) pristupilo se reviziji Naredbe ASO-2014-006 kako bi se uskladile reference na odredbe propisa za koje se Naredbom definiraju prihvatljivi načini udovoljavanja. Dodatno, u točki 6.6. u dijelu 3 dodani su moment ključevi i tenziometri samo kako bi se dodatno pojasnilo da i oni spadaju u navedenu kategoriju opreme.