Objava: Šoštarić Eduard, 20.11.2020.

Novi Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad HACZ

Narodnim novinama broj 118/2020  objavljen je novi Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo koji stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine. Visina putničke naknade će ostati ista dok će se smanjiti visina robne naknade za 50%.

 Naknada koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u linijskom i povremenom zračnom prijevozu u odlasku obračunato po kg stvarne težine, iznosit će 0,01 EUR.

 Zračni prijevoznici dužni su u cijenu prijevozne karte obračunati putničku naknadu koju plaćaju putnici u međunarodnom civilnom zračnom prometu u odlasku, a koja iznosi 1,37 EUR, a u domaćem i transfernom odlasku 0,68 EUR.

 Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o utvrđivanju visine naknade za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo (»Narodne novine« broj, 40/10).

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2021.