Objava: Šoštarić Eduard, 13.11.2020.

e-Savjetovanja: "Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova“

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova“ na portalu e-Savjetovanja.

Glavni razlozi za izmjenu i dopunu Pravilnika o letenju zrakoplova su:

1. Propisivanje najveće dopuštene koncentracije alkohola u organizmu za članove letačke i kabinske posade zrakoplova u svrhu nacionalne prilagodbe EU standardu od 0,2 g/kg alkohola u organizmu kao dopuštenoj koncentraciji sadržanog u EASA prihvatljivim načinima udovoljavanja i smjernicama za Uredbe (EU) br. 965/2012, (EU) br. 2018/395, 2018/1976 kojima se propisuju letačke operacije EASA avionima, helikopterima, balonima i jedrilicama.
2. Definiranje uvjeta za izvanaerodromsko uzlijetanje balona u svrhu nacionalne prilagodbe standardu iz Uredbu (EU) 2018/395 kojom su regulirane operacije balonima, prema kojoj nije potrebno traženje odobrenja za izvanaerodromske operacije balonima, zbog čega je važeći članak 18. Pravilnika o letenju zrakoplova nepotrebno ograničavajući za operacije balonima.
3. Definiranje uvjeta za odobrenje letenja jedrilica i balona ispod minimalne sigurne visine u svrhu prilagodbe standardu SERA.5005(f) iz Uredbe 923/2012 prema kojem je predviđeno davanje odobrenja od strane nacionalnog nadležnog tijela za izvođenje operacija ispod minimalnih propisanih sigurnih visina. Procjena sigurnosti je pokazala da je moguće predvidjeti općenito oslobođenje od obveze ishođenja odobrenja propisane člankom 18. stavkom 1. točkom 2. Pravilnika o letenju zrakoplova za svaku pojedinačnu operaciju jedrilicama i  balonima, uz poštivanje propisanih uvjeta.
Dodatno, definirana su operativna ograničenja prilikom izvođenja letačkih operacija za posebno regulirane zrakoplove.

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova“.

Rok za davanje komentara na predmetni Pravilnik je do 14. prosinca 2020. godine.