menu

Izbornik

Povremeni zračni prijevoz

Primjenjivi propisi:


  • Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru (NN 50/17, 138/23)
  • Uredba Komisije (EU) 452/2014 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja, kako je izmijenjena


Obrasci zahtjeva: 
FAO-FRM-001


Zahtjev za izdavanje odobrenja za letenje za obavljanje usluga povremenog zračnog prijevoza inozemni operator zrakoplova podnosi Agenciji pisanim putem na obrascu zahtjeva i to za:

    jedan do četiri leta u povremenom zračnom prijevozu najkasnije tri (3) radna dana prije datuma predviđenog leta,

    seriju letova u povremenom zračnom prijevozu petnaest (15) radnih dana prije početka prvog leta.

 

Operator zrakoplova mora imati odobrenje operatora treće zemlje (EASA TCO Authorisation) ili valjanu jednokratnu obavijest sukladno Uredbi EU 452/2014, kako je izmijenjena te obvezno uz zahtjev dostaviti:

  1. Ugovor o povremenom prijevozu putnika ili robe ili jednakovrijedni dokument sklopljen s naručiteljem prijevoza na engleskom jeziku,
  2. Valjanu potvrdu o osiguranju izdanu u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004 na hrvatskom ili engleskom jeziku (mora sadržavati izjavu da je izdana sukladno navedenoj Uredbi),     
  3. Na zahtjev Agencije, Program zaštite civilnog zračnog prometa na engleskom jeziku, potvrdu o odobravanju programa zaštite od nadležnih zrakoplovnih vlasti države operatora zrakoplova te kontakt podatke osobe odgovorne za upravljanje zaštitom civilnog zračnog prometa (Security Manager),
  4. Potvrdu da je označen kao „zračni prijevoznik tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje” (ACC3) sukladno Uredbi Komisije (EU) 300/2008 i 2015/1998 (kada je primjenjivo),
  5. Izjave o suglasnosti hrvatskih operatora zrakoplova (kada je primjenjivo),
  6. Na zahtjev Agencije i druge podatke i dokumentaciju vezanu uz traženu operaciju.

Operator zrakoplova dužan je dostaviti na odobravanje i sve naknadne promjene koje se odnose na odobreni let.

Prometna prava četvrte, pete i sedme zračne slobode

Prometna prava četvrte, pete i sedme zračne slobode mogu se iznimno odobriti inozemnim operatorima zrakoplova pod uvjetima:

    da država inozemnog operatora koji podnosi takav zahtjev odobrava ista prava hrvatskim operatorima zrakoplova te

    da su hrvatski operatori zrakoplova dali svoju suglasnost na traženi red letenja, osim ako međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku ili Zakonom o zračnom prometu nije utvrđeno drukčije.

Odobrenje se izdaje na temelju prethodnog pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za civilni zračni promet.

Grupno odobrenje (tzv. Block permit)

Kada je primjenjivo, inozemni operator zrakoplova može podnijeti zahtjev za izdavanjem grupnog odobrenja (Block permit).

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-012

Vrijeme obrade: 15 dana 

Grupno odobrenje (Block permit) može se izdati na određeno vremensko razdoblje za obavljanje ad-hoc usluga povremenog zračnog prijevoza (treća i  četvrta zračna sloboda) inozemnom operatoru zrakoplova države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor ili dogovor o izdavanju takvih odobrenja.