Objava: Šoštarić Eduard, 09.10.2020.

Otvoreno savjetovanje za Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 2018/1139

Na portalu e-Savjetovanja otvoreno je savjetovanje za Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 2018/1139.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14942

 

Ovim Pravilnikom propisuju se detaljna pravila za:

a) obavljanje nekomercijalnih letačkih operacija i komercijalnih letačkih operacija radova iz zraka,

b) izjavu operatora koji obavljaju komercijalne letačke operacije radova iz zraka i nekomercijalne letačke operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon i

c) osposobljavanje, provođenje ispita, stjecanje nacionalnih dozvola i ovlaštenja pilota. 

 

Pravilnik se ne primjenjuje na:

a) sportsko rekreativne zrakoplove i

b) zrakoplove kada obavljaju vojne, carinske ili policijske aktivnosti, traganje i spašavanje, gašenje požara, nadzor granice i obalne straže ili slične aktivnosti koje se poduzimaju u javnom interesu.

 

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare. Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 7.11.2020.