Objava: Šoštarić Eduard, 04.11.2020.

Upute za rad sa strankama za vrijeme epidemije bolesti COVID 19

Sukladno Uputi o mjerama za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranja uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske od 02. studenog 2020. godine, KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 514-U-01/1-20-8 donose se UPUTE ZA RAD SA STRANKAMA, a čiji sadržaj možete pronaći ovdje.