menu

Izbornik

Sjednice Vijeća Agencije

Agencijom upravlja Vijeće Agencije koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Članovi Vijeća Agencije imenuju se na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani. Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća Agencije imenuje Vlada iz reda članova Vijeća Agencije.

Vijeće Agencije raspravlja i odlučuje na sjednicama na kojima mora biti nazočna natpolovična većina svih članova Vijeća Agencije.

Sjednicu Vijeća Agencije saziva predsjednik Vijeća Agencije po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. O svakoj sjednici Vijeća Agencije vodi se zapisnik. U radu sjednice Vijeća Agencije sudjeluje i direktor Agencije, bez prava glasa. Na sjednicama Vijeća Agencije mogu biti prisutne i druge osobe po pozivu predsjednika Vijeća Agencije. Druge osobe ne sudjeluju u radu sjednice kada Vijeće Agencije donosi odluke.

Zahtjev za sazivanje sjednice Vijeća Agencije može dati ministar, direktor Agencije, te najmanje tri člana Vijeća Agencije, uz obrazloženi prijedlog dnevnog reda. Predsjednik Vijeća Agencije je u slučaju iz stavka 7. ovoga članka dužan sazvati sjednicu Vijeća Agencije u roku od 7 dana.

Ukoliko predsjednik Vijeća Agencije iz bilo kojeg razloga ne sazove sjednicu Vijeća Agencije, tada sjednicu Vijeća Agencije saziva predlagatelj. Ostala pitanja u svezi s organizacijom i načinom rada Vijeća Agencije uređuju se Poslovnikom koje donosi Vijeće Agencije.

Objave sa sjednica Vijeća Agencije 2018.

Pozivi na sjednice 2018.

Objave sa sjednica Vijeća Agencije 2017.

Pozivi na sjednice 2017.