menu

Izbornik

Pravo na pristup informacijama

Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava, koje osim Ustava Republike Hrvatske propisuju i Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacijama, te međunarodni ugovori. Otvorenost i javnost rada tijela javne vlasti prema društvu u kojem djeluju, jedna je od temeljnih pretpostavki demokratizacije i modernog društva, borbe protiv korupcije te primjeni osnovnih pravnih, društvenih i ekonomskih postulata.

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Cilj ovog zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti te načelu raspolaganja informacijom, koja moraju poštivati tijela javne vlasti u provedbi Zakona.

ZAHTJEV ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo omogućit će pristup informacijama: pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na internetskim stranicama ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske. Potom davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina: neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona. U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona, navesti: informacije koje želi ponovno upotrijebiti, način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija i svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

OGRANIČENJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je temeljem općeg akta proglašena poslovnom tajnom ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
 • onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

DOKUMENTI

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem:

Pošte na adresu: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
Telefaxa na broj: 01 2369 301,
Elektroničke pošte na adresu: eduard.sostaric@ccaa.hr,

Službenik za informiranje: Eduard Šoštarić