menu

Izbornik

Nadležnosti i djelatnosti

Nadležnosti i djelatnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo propisane su Zakonom o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) i Statutom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Nadležnosti

Zakon o zračnom prometu, članak 5.

(1) Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovog Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

(2) Agencija na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene ovim Zakonom, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju ovog Zakona.

(3) Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi kojoj najkasnije do 30. travnja svake kalendarske godine podnosi godišnje izvješće o svom radu uključujući i financijsko izvješće.

(4) Agencija do 31. prosinca svake kalendarske godine podnosi Vladi godišnji program rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu na odobrenje.

(5) Pravni položaj zaposlenika Agencije, uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, plaće i druga pitanja u vezi s radnim odnosima, koja nisu uređena ovim Zakonom, uređuju se Statutom Agencije i drugim općim aktima Agencije u skladu s općim propisima o radu.

(6) Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje,nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom.

(7) Agencija je osobito nadležna za:
 1. praćenje operativne provedbe Nacionalnog programa sigurnosti u područjima iz svoje nadležnosti,
 2. certificiranje i izdavanje licencija operatorima zrakoplova,
 3. certificiranje zrakoplova uključujući potrebne inspekcijske preglede tehničkog i operativnog stanja zrakoplova,
 4. certificiranje organizacija za projektiranje, proizvodnju i održavanje zrakoplova,
 5. certificiranje organizacija za osposobljavanje zrakoplovnog osoblja,
 6. certificiranje poduzetnika za obavljanje liječničkih pregleda u svrhu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja,
 7. vođenje registra civilnih zrakoplova Republike Hrvatske i drugih registara u civilnom zrakoplovstvu,
 8. izdavanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti civilnom zrakoplovnom osoblju,
 9. certificiranje civilnih aerodroma,
 10. prikupljanje i distribuiranje podataka o civilnom zrakoplovnom osoblju i zrakoplovima,
 11. prikupljanje, analiziranje i distribuiranje statističkih podataka, podataka vezanih uz Plan mjerenja učinkovitosti iz stavka 11. ovoga članka, izvješća, dokumenata i drugih podataka o zrakoplovnoj tehnologiji, operacijama zrakoplova, aerodromima i zrakoplovnom osoblju i zaštiti civilnog zračnog prometa u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje aktivnosti propisanih ovim Zakonom, a za područje zaštite zraka propisanih i posebnim propisima,
 12. nadzor nad tehničkim i operativnim stanjem i ekonomskoj sposobnosti subjekata u civilnom zrakoplovstvu Republike Hrvatske i organizacija za osposobljavanje,
 13. pitanja zaštite okoliša u svezi sa zračnim prometom,
 14. nadzor i inspekciju sigurnosti zračnog prometa kako je propisano ovim Zakonom,
 15. nadzor, inspekciju, mirenje te poduzimanje drugih aktivnosti u svezi sa zaštitom prava putnika, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti te pripremanje podloge za izradu propisanih izvješća nadležnim tijelima Europske unije,
 16. predlaganje Ministarstvu odgode početka primjene EU propisa kada je ta mogućnost predviđena EU propisom,
 17. druge poslove propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(8) Iznimno od stavaka 6. i 7. ovoga članka, EASA je nadležna za aktivnosti u zračnom prometu u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima kojima se uređuje nadležnost EASA-e.

(9) Agencija je nadležno tijelo odgovorno za usklađivanje i koordinaciju rada subjekata zaštite civilnog zračnog prometa te nadzor u području zaštite civilnog zračnog prometa.

(10) Ako Agencija utvrdi da se ovlaštenja i posebne ovlasti iz dozvole, svjedodžbe ili odobrenja provode protivno propisanim primjenjivim zahtjevima, uvjetima i ograničenjima, ili izvan opsega operativnih specifikacija, Agencija može oduzeti dozvolu, svjedodžbu ili odobrenje ili je može privremeno oduzeti i odrediti korektivnu akciju ili daljnju provjeru. Agencija može, kao alternativnu mjeru, odrediti dodatna ograničenja u operativnim specifikacijama i korektivnu akciju, ako je to dovoljno po pitanju sigurnosti.

(11) Agencija djeluje kao Nacionalno nadzorno tijelo i obavlja poslove koji su propisani odgovarajućim EU propisima. Ti poslovi se odnose na izradu, praćenje i nadzor provedbe Plana mjerenja učinkovitosti u skladu s propisima kojima se regulira Jedinstveno europsko nebo, certificiranje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, obavljanje kontinuiranog nadzora nad pružanjem usluga u zračnoj plovidbi radi osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zajedničkim zahtjevima, kao i druge poslove s tim u svezi, u skladu s propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i odgovarajućim EU propisima.

(12) Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o nazivu i adresi Nacionalnog nadzornog tijela, kao i o promjenama s tim u vezi, te o poduzetim mjerama da se osigura udovoljavanje uvjetima koji proizlaze iz stavka 11. ovog članka.

(13) Agencija, u sklopu svojih aktivnosti, u suradnji s Ministarstvom, sudjeluje u međunarodnim aktivnostima uključujući i procese pregovaranja kod zaključivanja međunarodnih ugovora, sastancima u Organizaciji međunarodnoga civilnog zrakoplovstva (ICAO) i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama s područja zračnog prometa, sudjeluje u radu njihovih stručnih tijela i radnih skupina te surađuje s inozemnim tijelima nadležnim za civilni zračni promet.

(14) Agencija priprema nacrte prijedloga podzakonskih propisa iz svoje nadležnosti koje donosi ministar na temelju ovog Zakona.

(15) Radi provedbe svojih nadležnosti propisanih ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, Agencija može izdavati obvezujuće:
 • naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti (Air Safety Order),
 • sigurnosne direktive (safety directives),
 • direktive o plovidbenosti u područjima za koja nije propisana nadležnost EASA-e,
 • direktive u području zaštite civilnog zračnog prometa.

(16) Agencija kada postupa i rješava u upravnim stvarima, donosi upravne akte iz područja svoje nadležnosti utvrđene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona primjenjujući odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

(17) Upravnim aktima u smislu stavka 16. ovoga članka smatraju se i dozvole, certifikati, odobrenja i sl.

(18) Protiv upravnih akata Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom Republike Hrvatske. Upravni spor može se pokrenuti iz svih razloga predviđenih odredbama zakona kojim se uređuje upravni spor.

(19) Agencija je obvezna zaposliti i održavati dovoljan broj stručnog osoblja potrebnog za primjereno i efikasno izvršavanje obveza propisanih ovim Zakonom.

(20) Nadzor nad vojnim objektima i vojnom opremom u dijelu u kojem se koriste za civilni zračni promet uređuje se sporazumom između Agencije i ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Djelatnosti

Statut Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, članak 8. donosi opis djelatnosti:

(1) Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa, a osobito certifikaciju, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom i propisima donesenima na temelju Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.

(2) U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija je osobito nadležna za:
 1. izdavanje odobrenja za letenje inozemnih civilnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru;
 2. izdavanje odobrenja za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje;
 3. izdavanje odobrenja za zrakoplovne priredbe i drugih posebnih odobrenja za letenje;
 4. certifikaciju operatora zrakoplova i izdavanje Operativne licencije i Svjedodžbe zračnog prijevoznika ili druge odgovarajuće svjedodžbe ili odobrenja;
 5. nadzor razvoja Nacionalnog programa za olakšice i prema potrebi predlaganje njegovih izmjena i dopuna Nacionalnom povjerenstvu za olakšice;
 6. odobravanje cjenika aerodromskih naknada i njegovih izmjena, prije njihovog stupanja na snagu;
 7. vođenje evidencije aerodroma;
 8. vođenje Hrvatskog registra civilnih zrakoplova;
 9. upis/brisanje zrakoplova u/iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova, te izdavanje odgovarajućih potvrda i rješenja;
 10. praćenje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i, ukoliko je to potrebno, davanje inicijative Povjerenstvu za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu radi izmjene Nacionalnog programa;
 11. odobravanje sustava upravljanja sigurnošću odobrenim organizacijama za osposobljavanje koje su tijekom pružanja usluga izložene riziku sigurnosti, operatorima zrakoplova, odobrenim organizacijama za održavanje i upravljanje održavanjem zrakoplova, organizacijama odgovornim za dizajn tipa i/ili proizvodnju zrakoplova, pružateljima usluga u zračnoj plovidbi i certificiranim aerodromima;
 12. davanje inicijative Povjerenstvu za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu radi izmjene Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu, ukoliko je to potrebno;
 13. certifikaciju organizacija za proizvodnju, održavanje i popravak zrakoplova i zrakoplovne komponente;
 14. odobravanje programa održavanja zrakoplova;
 15. preglede i provjere plovidbenosti zrakoplova i izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova, te potvrda o provjeri plovidbenosti zrakoplova;
 16. poduzimanje potrebnih mjera u cilju otklanjanja rizika koji imaju utjecaja na sigurnost za plovidbenost zrakoplova;
 17. izdavanje odobrenja za posebne letove;
 18. odobravanje Naputka o uporabi aerodroma i aerodromskog priručnika;
 19. certifikaciju civilnih aerodroma i izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma, odnosno Svjedodžbe aerodroma;
 20. izdavanje posebnog odobrenja prije započinjanja radova na aerodromu ili drugom objektu od značaja za sigurnost svih operacija na aerodromu;
 21. izdavanje odobrenja za projektnu dokumentaciju, a u svezi projektiranja, gradnje, označavanja aerodroma, kao i operativnih površina, objekata za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage, tereta i pošte te drugih objekata koji omogućuju sigurno operiranje zrakoplova na aerodromu;
 22. izdavanje suglasnosti za izgradnju i postavljanje zrakoplovnih prepreka na području aerodroma, uključujući objekte i tehnička sredstva zračne plovidbe, te zrakoplovnih prepreka izvan područja aerodroma koji prelaze propisanu visinu;
 23. vođenje registra zrakoplovnog osoblja;
 24. izdavanje, obnavljanje, produžavanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnom osoblju;
 25. odobravanje programa za stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja;
 26. certifikaciju organizacija za stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja;
 27. priznavanje hrvatskih vojnih dozvola i ovlaštenja;
 28. priznavanje inozemnih osposobljavanja, dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti;
 29. utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja;
 30. izdavanje ovlaštenja poduzetnicima koji obavljaju zdravstvenu djelatnost za obavljanje liječničkih pregleda u svrhu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja;
 31. imenovanje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva;
 32. izdavanje dozvole za obavljanje radiotelefonske komunikacije;
 33. odobravanje programa za stručno osposobljavanje i provjeru stručne sposobnosti pomoćnog zrakoplovnog osoblja;
 34. certifikaciju pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i izdavanje Svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi;
 35. utvrđivanje popisa subjekata koji su obveznici dostavljanja podataka koji se objavljuju putem Paketa objedinjenih zrakoplovnih informacija (IAIP);
 36. odobravanje standardnih zahtjeva za pristup drugim operativnim podacima osim operativnih podataka koji se odnose na opći zračni promet;
 37. utvrđivanje postupaka za obavljanje govorne komunikacije;
 38. prikupljanje, evidentiranje, analizu te osiguranje provedbe korektivnih mjera, statističku obradu i periodično izvješćivanje događaja povezanih sa sigurnošću;
 39. nadziranje provedbe Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa i davanje inicijative Nacionalnom povjerenstvu za zaštitu civilnog zračnog prometa radi izmjene istog;
 40. nadzor i inspekciju nad provođenjem mjera zaštite civilnog zračnog prometa, primjenjene tehničke opreme i infrastrukturnih objekata te obavljanje ostalih poslova i primjenu ostalih ovlasti određenih Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa;
 41. nadziranje provedbe Nacionalnog programa kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa neovisno o nadzoru Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa i davanje inicijative Nacionalnom povjerenstvu za zaštitu civilnog zračnog prometa radi izmjene istog, te obavljanje ostalih poslova i primjenu ostalih ovlasti određenih Nacionalnim programom kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa;
 42. odobravanje programa zaštite civilnog zračnog prometa zračnim lukama, zračnim prijevoznicima i drugim subjektima koji primjenjuju standarde zaštite, a posluju unutar ili izvan područja zračne luke;
 43. odobravanje visine naknade za zaštitni pregled putnika i njihove ručne prtljage te predane putničke prtljage;
 44. provođenje odredaba Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona te međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku, u okviru danih nadležnosti sukladno Zakonu;
 45. nadzor i inspekciju u području sigurnosti civilnog zračnog prometa kako je propisano Zakonom;
 46. nadzor nad tehničkim i operativnim stanjem i ekonomskoj sposobnosti subjekata u civilnom zrakoplovstvu Republike Hrvatske i organizacija za osposobljavanje;
 47. nadzor, inspekciju, mirenje te poduzimanje drugih aktivnosti u svezi sa zaštitom prava putnika, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, te pripremanje podloge za izradu propisanih izvješća nadležnim tijelima Europske unije;
 48. pitanja zaštite okoliša u svezi sa zračnim prometom;
 49. prikupljanje, analiziranje i distribuiranje statističkih podataka, podataka vezanih uz Plan mjerenja učinkovitosti iz stavka 7. ovoga članka, izvješća, dokumenata i drugih podataka o zrakoplovnoj tehnologiji, operacijama zrakoplova, aerodromima i zrakoplovnom osoblju i zaštiti civilnog zračnog prometa.