menu

Izbornik

Osnivački akti

Zračni promet u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o zračnom prometu (Narodne novine, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), Zakonom o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (Narodne novine, broj 132/98, 63/08, 134/09, 94/13), Zakonom o zračnim lukama (Narodne novine, broj 19/98, 14/11), Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (Narodne novine, broj 19/98, 20/10, 51/13) i brojnim podzakonskim propisima te međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska potpisnica.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je osnovana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu (Narodne novine, broj 46/07) dok se Statutom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo uređuju načela za unutarnje ustrojstvo, vrste unutarnjih ustrojstvenih jedinica i uvjeti za njihovo ustrojavanje, predstavljanje i zastupanje, financiranje, poslovno planiranje i godišnje izvještavanje, rad i poslovanje, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja značajna za rad
Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Na temelju članka 46. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo unutarnje ustrojstvo Agencije uređeno je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu kojeg donosi Vijeće Agencije