menu

Izbornik

Tijela agencije

Prema članku 11. Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Tijela Agencije su Vijeće Agencije i direktor Agencije.

Vijeće Agencije

Agencijom upravlja Vijeće Agencije koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Članovi Vijeća Agencije imenuju se na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća Agencije imenuje Vlada iz reda članova Vijeća Agencije.

Vijeće Agencije obavlja slijedeće poslove:
 • donosi Statut Agencije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske;
 • donosi druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom;
 • donosi godišnji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje;
 • donosi financijski plan i završni račun Agencije;
 • raspisuje natječaj za izbor direktora Agencije, te imenuje i razrješava direktora Agencije uz suglasnost ministra;
 • imenuje i razrješava zamjenika direktora Agencije na prijedlog direktora Agencije;
 • odlučuje o zaduživanju i preuzimanju obveza Agencije iznad iznosa za koji nije ovlašten direktor Agencije;
 • sklapa ugovor o radu s direktorom Agencije;
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom Agencije, kao i o ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom.

Članovi Vijeća

 • bacc. ing. traff. Danijel Turkalj, predsjednik Vijeća
 • doc.dr.sc. Andrija Vidović, zamjenik predsjednika Vijeća
 • Josip Čuletić, umirovljeni general HRZ i PZO, član
 • prof. dr. sc. Sanja Steiner, član
 • Mirko Božić, član

Direktor Agencije

Voditelj poslovanja Agencije je direktor koji organizira rad i poslovanje Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju te obavlja druge poslove utvrđene Statutom Agencije. Direktora imenuje Vijeće Agencije na temelju natječaja, uz suglasnost Vlade, na vrijeme od pet godina, s tim da može biti ponovno imenovan. Vijeće Agencije imenuje i zamjenika direktora na vrijeme od pet godina, koji zamjenjuje direktora u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, a obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Agencije. Direktor za svoj rad odgovara Vijeću Agencije i ministru.

Direktor

Marin Puh, dipl.ing
 • Diplomirao na Zrakoplovnoj vojnoj akakdemiji i Fakultetu prometnih znanosti, aeronautički smjer-pilot;
 • Zapovjednik 91.zrakoplovne baze Zagreb, Stožerni časnik u uredu Načelnika stožera RZ i PZO;
 • Viši savjetnik za protupožarne operacije i obuku u sustavu zaštite i spašavanja;
 • Nacionalni predstavnik Uprave za zaštitu i spašavanje pri NATO Air Defence Committee (NADC) u dvogodišnjem mandatu;
 • Jednogodišnje radno iskustvo u kontroli zračni plovidbe i zaštiti zračnog prometa
 • Poznavanje procesa planiranja priprema i aktivnosti svih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja, medicinske evakuacije i prijevoz;
 • Član Povjerenstva za zaštitu aerodroma (Zagreb i Osijek);
 • Profesionalne kompetencije: vojni pilot, instruktor letenja, profesionalni pilot