menu

Izbornik

Tijela agencije

Prema članku 11. Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Tijela Agencije su Vijeće Agencije i direktor Agencije.

Vijeće Agencije

Agencijom upravlja Vijeće Agencije koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Članovi Vijeća Agencije imenuju se na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća Agencije imenuje Vlada iz reda članova Vijeća Agencije.

Vijeće Agencije obavlja slijedeće poslove:
  • donosi Statut Agencije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske;
  • donosi druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom;
  • donosi godišnji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje;
  • donosi financijski plan i završni račun Agencije;
  • raspisuje natječaj za izbor direktora Agencije, te imenuje i razrješava direktora Agencije uz suglasnost Vlade;
  • imenuje i razrješava zamjenika direktora Agencije na prijedlog direktora Agencije;
  • odlučuje o zaduživanju i preuzimanju obveza Agencije iznad iznosa za koji nije ovlašten direktor Agencije;
  • sklapa ugovor o radu s direktorom Agencije;
  • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom Agencije, kao i o ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom.


Direktor Agencije

Voditelj poslovanja Agencije je direktor koji organizira rad i poslovanje Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju te obavlja druge poslove utvrđene Statutom Agencije. Direktora imenuje Vijeće Agencije na temelju natječaja, uz suglasnost Vlade, na vrijeme od pet godina, s tim da može biti ponovno imenovan. Vijeće Agencije imenuje i zamjenika direktora na vrijeme od pet godina, koji zamjenjuje direktora u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, a obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Agencije. Direktor za svoj rad odgovara Vijeću Agencije i ministru.

Direktor

Marin Puh, dipl.ing.aeronautike

Zamjenik direktora

Zlatko Širac

Napomena:
Sukladno točki II. Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1081-M-320/22-02-21 od 08. srpnja 2022. godine obavještava se javnost da član uže obitelji zamjenika direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo obavlja studensku praksu kod zračnog prijevoznika  Jung Sky d.o.o.