menu

Izbornik

Korištenje standardnih dijelova na zrakoplovima

Dio zrakoplova se smatra standardnim dijelom ako ga takvim smatra nosilac odobrenja tipa zrakoplova ili komponente u kojima će se dio koristiti te ako su svi projektni, proizvodni, inspekcijski podatci i zahtjevi za označavanje nužni za dokazivanje sukladnosti toga dijela u javnoj domeni i objavljeni ili čine dio službeno prepoznatog standarda.

Propis kojim su definirani standardni dijelovi:

Uredba Komisije (EU) 748/2012 (sa izmjenama i dopunama) od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224 21.8.2012)