menu

Izbornik

Organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa

Odjel usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom nadležan je za certifikaciju i nadzor organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa.

Certifikacija organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa provodi u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/340.

Zahtjev za izdavanje certifikata organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa podnosi se na obrascu NSA-FRM-016.

Link na konsolidiranu verziju Uredbe koja uključuje Provedbena pravila, prihvatljive načine udovoljavanja (AMC) i upute (GM) u spojenom formatu lakom za snalaženje i čitanje:

Detaljne informacije vezano uz certifikaciju organizacije za osposobljavanje kontrolora zrač-nog prometa možete naći u Uputi NSA-UPUTE-002.