Upute za plaćanje administrativne pristojbe

UPUTE ZA PLAĆANJE UPRAVNIH PRISTOJBI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Upravna pristojba u iznosu od 20 HRK može se platiti na sljedeća dva načina:

1.

Uplatom na račun državnog proračuna:

Državni proračun: HR12 10010051863000160

Poziv na broj: 64 5002-49083 – OIB PODNOSITELJA ZAHTJEVA.

2.

20HRK državnih biljega uz podneseni zahtjev