FAQ

Koje je uvjete potrebno ispuniti za ishođenje odobrenja Organizacije za osposobljavanje – Part-147 (Maintenance training organization – Part-147)?

Uvjeti koje je potrebno ispuniti za ishođenje odobrenja organizacije za osposobljavanje – Part-147 su propisani u Aneksu IV (Part-147) Uredbe Komisje (EU) br. 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove, i njenim izmjenama i dopunama.