Ostale letačke operacije i aktivnosti

Korištenje vezanih balona

Primjenjivi propisi:

Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/18

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti za korištenje vezanih balona ASO-2014-003

Korištenje vezanih balona bez posade dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije.

Za korištenje vezanih balona s užetom dužim od 30 m u kontroliranom zračnom prostoru potrebno je prethodno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa.

Zabranjeno je puštanje vezanih balona u zračnom prostoru na udaljenosti manjoj od 5 km od referentne točke aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma.

Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi operator vezanog balona te mora sadržavati slijedeće podatke:

  • naziv i adresa operatora vezanog balona,
  • ime i prezime rukovatelja vezanog balona,
  • područje letenja,
  • očekivana visina leta,
  • planirani početak operacija, i
  • namjena (svrha) korištenja.

Uz zahtjev je potrebno pristojbu u iznosu od 20HRK (biljeg) te dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • Specifikacije vezanog balona, i
  • Izjava operatora vezanog balona da je upoznat sa svim primjenjivim propisima sigurnosti letenja.


Puštanje slobodnih balona bez posade

Primjenjivi propisi:

Provedbena Uredba (EZ) 923/2012 o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi

Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/18

Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom NN 32/18, NN 104/18

Odobrenje za puštanje slobodnih balona bez posade izdaje Agencija. Slobodnim balonom bez posade ne smije se upravljati bez odobrenja države iz koje je pušten.

Za puštanje slobodnog balona ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0,5 kg potrebno je pribaviti odobrenje za uspostavu Ad hoc strukture od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Više informacija možete naći ovdje.

Slobodnim balonom bez posade, osim lakog balona koji se upotrebljava isključivo u meteorološke svrhe i upravlja na način koji propisuje nadležno tijelo, ne smije se upravljati preko državnog područja neke druge države bez odobrenja dotične druge države. Odobrenje se mora dobiti prije puštanja balona ako se pri planiranju operacije opravdano očekuje da bi balon mogao zaći u zračni prostor druge države.

Slobodnim balonom bez posade upravlja se u skladu s uvjetima koje određuje država registracije i država koju bi mogao preletjeti.

Slobodnim balonom bez posade ne smije se upravljati tako da bi udar balona ili bilo kojeg njegovog dijela u zemlju, uključujući korisni teret, mogao prouzročiti opasnost za osobe ili imovinu.

Neupravljivi leteći objekti s vlastitim pogonom

Primjenjivi propis: Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/18 i Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom NN 32/18, 104/18

Za ispaljivanje i letenje neupravljivih letećih objekata s vlastitim pogonom (raketni modeli, pirotehnički objekti i sl.) potrebno je odobrenje Agencije osim za ispaljivanje pirotehničkih objekata kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje, ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena.

Zabranjeno je letenje neupravljivih letećih objekata s vlastitim pogonom (ispaljivanje raketa i pirotehničkih objekata) u zračnom prostoru na udaljenosti manjoj od 5 km od referentne točke aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma

Prilikom letenja neupravljivih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru, prethodno se mora pribaviti pisano odobrenje za uspostavu Ad hoc strukture od Hrvatske kontrole zračne plovidbe (više informacija možete naći ovdje).

Puštanje letećih lampiona

Primjenjivi propis: Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/18 i Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom NN 32/18, 104/18

Agencija ne izdaje odobrenja za puštanje letećih lampiona. Puštanje letećih lampiona predmet je odobravanja nadležne kontrole zračnog prometa. Više informacija možete naći ovdje