Kontinuirana plovidbenost

Da bi zrakoplov bio sposoban za sigurnu zračnu plovidbu potrebno je da se stanje njegove plovidbenosti neprekidno nadzire. Taj koncept naziva se „kontinuirana plovidbenost“. Ovisno od svrhe u koju se zrakoplov koristi, kontinuiranu plovidbenosti može voditi:

- zračni prijevoznik ili zasebna organizacija,

- sam vlasnik odnosno korisnik zrakoplova.

Zračni prijevoznik ili zasebna organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti moraju ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.