Objavio: CCAA

Obaveza pružanja usluge dezinfekcije zrakoplova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti AS0-2020-002 koja će se primjenjivati na sve međunarodne aerodrome u Republici Hrvatskoj.

Svrha ove Naredbe je osiguranje provedbe mjera prevencije širenja COVID-19 sukladno uputi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Operator međunarodnog aerodroma dužan je osigurati pružanje usluge dezinfekcije zrakoplova u skladu s
Postupcima pranja, čišćenja i dezinfekcije zrakoplova objavljenim na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za
javno zdravstvo Troškove usluge dezinfekcije zrakoplova snosi operator zrakoplova.

Kontakt podatke ovlaštenog izvoditelja za provedbu mjera dezinfekcije zrakoplova operator međunarodnog aerodroma mora proslijediti ili učiniti dostupnim svim korisnicima zračne luke.

Operator međunarodnog aerodroma dužan je provesti obvezu u roku 7 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe i o tome mora izvijestiti Agenciju pisano ili putem elektroničke pošte.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave na službenoj internetskoj stranici Agencije.

DOKUMENT:

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-002 (.pdf)