Aerodromi FAQ

Pronađite odgovor na Vaše pitanje

Da li je na snagu stupila nova Uredba Europske komisije?

Dana 14. veljače 2014. u Službenom listu Europske unije objavljena je Uredba Komisije (EU) br. 139/2014. o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u svezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br.216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

Na koje će se aerodrome odnositi novi EASA propisi?

Novi EASA propisi se odnose na aerodrome:

  • otvorene za javni promet (Public Use),
  • namijenjene za komercijalni zračni prijevoz (Commercial Air Transport),
  • opremljene sustavima za instrumentalne procedure slijetanja ili uzlijetanja,
  • na kojima je USS s asfaltnom ili betonskom kolničkom konstrukcijom, duljine 800m i više od toga,

ili su isključivo namijenjeni za helikoptere.

Koji je period prilagodbe novim EASA propisima?

Period prilagodbe novim propisima je do 31.prosinca 2017.

Što je to Acceptable Means of Compliance (AMC)?

Acceptable Means of Compliance (AMC) ili prihvatljivi načini udovoljavanja su tzv. „meka pravila” (Non Binding Standards) prilagođena od strane EASA-e na način kojim je objašnjen (mogući) drugačiji pristup u primjeni EC Uredbi 216/2008 i 1108 /2009 (Basic Rule) i pripadajućih Implementing Rules.

Što je to Alternative Means of Compliance (AltMoC)?

Alternative Means of Compliance (AltMoC) ili alternativni načini udovoljavanja su tzv. „meka pravila” (Non Binding Standards) koja podrazumijevaju alternativna rješenja za odgovarajuću odredbu EC Uredbi 216/2008 i 1108/2009 (Basic Rule) i pripadajućih Implementing Rules, a za koje EASA nije definirala odgovarajuće Acceptable Means of Compliance (AMC).

Što je to Guidance material (GM)?

Guidance material ili uputa je dodatno objašnjenje pojedinog pravila ili odredbe u cilju njihovog ispravnog razumijevanja.

Što su to Certification Specifications (CS)?

Certification Specifications (CS) ili uvjeti za izdavanje svjedodžbe su tehnički standardi prihvaćeni od strane EASA-e na temelju kojih se utvrđuje da li su pojedini infrastrukturni objekti i pripadajuća oprema operativne površine aerodroma u skladu s dodacima Va i Vb EC Uredbi 216/2008 i 1108/2009 (Basic Rule).

Što se misli pod Certification Basis (CB)?

Izdavanje svjedodžbe aerodroma je proces koji se sastoji od dvije faze. Prva faza se odnosi na određivanje osnovnih uvjeta kojima moraju udovoljavati objekti i pripadajuća oprema operativne površine aerodroma s obzirom na odgovarajuće pravne odredbe i (objektivne) posebnosti određenog aerodroma (CB) za izdavanje svjedodžbe aerodroma korištenjem :

  • primjenjivih Certification Specifications (CSs);
  • predloženog/ih ELOS-a od strane podnositelja zahtjeva;
  • SC-a definiranih od strane nadležnog državnog tijela (HACZ).

Nakon završene prve faze, druga faza uključuje nadzor aerodromske infrastrukture (objekata i pripadajuće opreme operativne površine) u cilju utvrđivanja da li su usklađeni sa CB, što je obvezno u cilju ishođenja Svjedodžbe aerodroma. Pri tome je važno naglasiti da će se na temelju nove EU Uredbe koja se odnosi na aerodromsku infrastrukturu, izdavati posebna Svjedodžbe aerodroma koja će se sadržajno odnositi upravo na usklađenost aerodromske infrastrukture sa odgovarajućim pravnim odredbama.

Drugim riječima, HACZ će izdati svjedodžbu/e aerodroma (koja se odnosi na usklađenost aerodromske infrastrukture) kada je podnositelj zahtjeva dokazao da je aerodromska infrastruktura u skladu s CB.

Što je to Equivalent Level of Safety (ELOS)?

Equivalent Level of Safety (ELOS) ili jednaka razina sigurnosti je predloženo rješenje od strane operatora aerodroma koje on mora argumentirati i na odgovarajući način dokumentirati kako bi (na drugačiji način u odnosu na CS) udovoljio pravnoj odredbi. Da bi ELoS postao sastavni dio Certification Basis nužna je suglasnost nadležnog državnog tijela (HACZ).

Kada se definiraju Special condition (SC) ili posebni uvjeti?

Kada određena odredba sadržana u Certification Specifications (CS) za određeni aerodrom nije dovoljna, ili odgovarajuća, zbog određenih posebnih uvjeta (ne udovoljava ciljanom stupnju ili razini sigurnosti), na temelju dokumentiranih argumenata operatora utemeljenih npr. na iskustvu, nadležno državno tijelo (HACZ) odlučuje o definiranju Special Condition (SC) koji postaje sastavni dio Certification Basis.

Što je to Deviation Acceptance & Action Document (DAAD)?

Deviation Acceptance & Action Document (DAAD) ili dokument o prihvaćanju odstupanja i poduzetim mjerama je dokument koji omogućava da se za pojedina odstupanja objekata operativne površine aerodroma i pripadajuće opreme, te površina s ograničenjem prepreka njihovo usklađivanje s važećom regulativom odgodi na određeno vrijeme uz suglasnost nadležnog državnog tijela (HACZ) pri čemu je operator aerodroma obvezan definirati i primijeniti:

  • Sigurnosnu procjenu rizika i (operativne) mjere u cilju umanjivanja rizika,
  • Akcijski plan u cilju otklanjanja tog nedostatka (o pojedinim fazama realizacije plana otklanjanja nedostatka, operator aerodroma je obvezan obavještavati nadležno državno tijelo (HACZ) u pisanoj formi)
  • procjenu stupnja usklađenosti tako primijenjenih mjera s odgovarajućom pravnom odredbom CS-a.

(Jedan) DAAD nije dozvoljeno definirati na razini države ili sustava (za više aerodroma istovremeno), već za svaki aerodrom posebno, pri čemu je moguće da jedan te isti DAAD bude definiran za više aerodroma.

Što je to Derogation Request ili zahtjev za izuzećem?

Kada određena primijenjena rješenja nije moguće definirati kao ELoS, ili kada za određeno zatečeno stanje (dijela) infrastrukture aerodroma nije moguće definirati SC, te kada određeno odstupanje nije moguće prihvatiti privremeno i definirati ga kao DAAD, jedino što preostaje jest zatražiti od Europske komisije snižavanje kriterija / prihvaćanje zatečenog stanja uz odgovarajuća ograničenja.