EU zakonodavstvo

1. Uredba (EU) 2018/1139 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018.)

2. Uredba Komisije (EU) 1035/2011 od 17. listopada 2011. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (SL L 271 18.10.2011)

Izmjene i dopune:

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2014 od 2. svibnja 2014.

3. Uredba Komisije (EU) 1034/2011 od od 17. listopada 2011. o nadzoru sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi (SL L 271 18.10.2011)

4. Provedbena uredba Komisije (EU) 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi (SL L 281 13.10.2012)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1185 od 20. srpnja 2016.

5. Uredba (EZ) 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (SL L 96 31.3.2004)

Izmjene i dopune:

Uredba (EZ) 1070/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009

6. Uredba (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (SL L 96 31.3.2004)

Izmjene i dopune:

Uredba (EZ) 1070/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009

7. Uredba (EZ) 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru) (SL L 96 31.3.2004)

Izmjene i dopune:

Uredba (EZ) 1070/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009

8. Uredba (EZ) 552/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti) (SL L 96 31.3.2004)

Izmjene i dopune:

Uredba (EZ) 1070/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009

9. Provedbena uredba Komisije (EU) 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (SL L 128 9.5.2013)

10. Provedbena uredba Komisije (EU) 391/2013 od 3. svibnja 2013. o zajedničkom sustavu obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL L 341 7.12.2006)

11. Uredba Komisije (EU) 176/2011 od 24. veljače 2011. o informacijama koje se moraju dostaviti prije uspostavljanja i izmjene funkcionalnog bloka zračnog prostora (SL L 51 25.2.2011)

12. Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/123 od 24. siječnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011 (SL L28 31.1.2019.)

13. Uredba Komisije (EU) 255/2010 od 25. ožujka 2010. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa (SL L 80 26.3.2010)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012.
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1006 od 22. lipnja 2016.

14. Uredba Komisije (EZ) 2150/2005 od 23. prosinca 2005. o utvrđivanju zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora (SL L 342 24.12.2005)

15. Provedbena uredba Komisije (EU) 1079/2012 od 16. studenoga 2012. o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo (SL L 320 17.11.2012)

Izmjene i dopune:

Provedbena uredba Komisije (EU) 657/2013 od 10. srpnja 2013.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2345 od 14. prosinca 2016.

16. Uredba Komisije (EZ) 1032/2006 od 6. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (SL L 186 7.7.2006)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EZ) 30/2009 od 16. siječnja 2009.

(neslužbeni konsolidirani tekst)

17. Uredba Komisije (EZ) 633/2007 od 7. lipnja 2007. o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu koji se upotrebljava u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (SL L 146 8.6.2007)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) br. 283/2011 od 22. ožujka 2011.

18. Provedbena uredba Komisije (EU) 1207/2011 od 22. studenoga 2011. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za Jedinstveno europsko nebo (SL L 305 23.11.2011)

Izmjene i dopune:

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1028/2014 od 26. rujna 2014.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/386 od 06. ožujak 2017.

19. Uredba Komisije (EZ) 1033/2006 od 4. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo (SL L 186 7.7.2006)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) 929/2010 od 18. listopada 2010.

Provedbena uredba Komisije (EU) 923/2012 od od 26. rujna 2012

Provedbena uredba Komisije (EU) 428/2013 od 8. svibnja 2013.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2120 od 2. prosinca 2016.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/139 od 29. siječnja 2018.

20. Uredba Komisije (EZ) 262/2009 od 30. ožujka 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s usklađenom dodjelom i uporabom Mode S upitnih kodova za jedinstveno europsko nebo (SL L 84 31.3.2009)

Izmjene i dopune:

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2345 od 14. prosinca 2016.

21. Uredba Komisije (EZ) 29/2009 od 16. siječnja 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo (SL L 13 17.1.2009)

Izmjene i dopune:

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 441/2014 od 30. travnja 2014.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/310 od 26. veljače 2015.

22. Uredba Komisije (EU) 73/2010 od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo (SL L 23 27.1.2010)

Izmjene i dopune:

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1029/2014 od 26. rujna 2014.

23. Provedbena uredba Komisije (EU) 1206/2011 od 22. studenoga 2011. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s identifikacijom zrakoplova u okviru nadzora za jedinstveno europsko nebo (SL L 305 23.11.2011)

24. Uredba Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011 (SL L 63/1 6.3.2015.)

25. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 od 1. ožujka 2017. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor, o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 482/2008 i provedbenih uredbi (EU) br. 1034/2011, (EU) br. 1035/2011 i (EU) 2016/1377 te o izmjeni Uredbe (EU) br. 677/2011 (SL L 62/1 08.03.2017.)

26. Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL 122 24.4.2014.)

Izmjene i dopune:

Uredba (EU) 2018/1139 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018.

27. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1018 od 29. lipnja 2015. o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 163 30.6.2015.)