FAQ

Koji propis definira uvjete za Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova?

Aneks III (Dio-66) Uredbe Komisije (EU) br. 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove definira uvjete za Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova.

Koji su osnovni uvjeti za stjecanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Dva su osnovna uvjeta za stjecanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova.

Prvi uvjet je zahtijevano osnovno znanje sukladno 66.A.25, što znači da podnositelj zahtjeva mora dokazati da je položio sve zahtijevane module za određenu kategoriju/ potkategoriju.

Drugi uvjet je zahtijevano osnovno iskustvo sukladno 66.A.30 koje podnositelj zahtjeva mora imati stečeno ovisno o kategoriji/ potkategoriji Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova.

Na kojem se obrascu i kome podnosi zahtjev za stjecanje odnosno izmjenu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Zahtjev za Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova ili izmjenu takve dozvole podnosi se na obrascu broj LIC-FRM-080 (EASA Form 19) Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Gdje mogu pronaći informacije o polaganju ispita za Dio-66 dozvolu?

Sve informacije o polaganju ispita za Dio-66 dozvolu navedene su u dokumentu pod nazivom „Obavijest o ispitnim rokovima, pravilima i načinu polaganja ispita (Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova)“ koja se nalazi na web stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo pod http://www.ccaa.hr/hrvatski/teorijski-ispiti_340/

U kojem vremenskom periodu moraju biti položeni moduli za Dio-66 dozvolu?

Osposobljavanje i ispiti moraju biti položeni u periodu od deset godina prije podnošenja zahtijeva za Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova, dodavanje kategorije ili potkategorije takvoj dozvoli za održavanje zrakoplova.

Gdje su u Pravilniku određeni moduli koje je potrebno položiti za pojedinu kategoriju/potkategoriju Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

U Aneksu III (Dio-66), Uredbe Europske Komisije (EU) broj 1321/2014 Prilog I, točka 2. Modularizacija u tablici su navedeni moduli koje je potrebno položiti za pojedinu kategoriju/potkategoriju Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova.

Gdje su definirani zahtjevi za praktično iskustvo u svrhu stjecanja Dio-66 dozvole?

Zahtjevi za praktično iskustvo u svrhu stjecanja Dio-66 dozvole su definirani u članku 66.A.30 Aneksa III (Dio-66) Uredbe Europske Komisije (EU) broj 1321/2014.

Koji je zahtjev praktičnog iskustva za stjecanje Dio-66 dozvole C kategorije stečene akademskim putem?

Podnositelj zahtjeva za stjecanje Dio-66 dozvole C kategorije koji ima akademsku titulu iz neke tehničke discipline, od sveučilišta ili neke druge ustanove visokog obrazovanja priznate od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo mora imati tri godine radnog iskustva u okruženju održavanja civilnih zrakoplova na reprezentativnom odabiru zadataka izravno povezanih s održavanjem zrakoplova, uključujući šest mjeseci nadgledanja zadataka baznog održavanja.

Na koje avione se odnosi B3 kategorija?

Kategorija B3 primjenjiva je za klipne avione, bez regulacije tlaka kabine, maksimalne mase pri polijetanju (MTOM) 2000 kg i manje.

Na koje zrakoplove se odnosi B2L kategorija?

Kategorija B2L primjenjiva je na sve zrakoplove osim onih iz grupe 1.

Na koje zrakoplove se odnosi L kategorija?

L kategorija, ovisno o pripadajućim potkategorijama primjenjiva je na:

L1: jedrilice

L1C: kompozitne jedrilice,

L2: motorne jedrilice i avioni ELA1

L2C: kompozitne motorne jedrilice i kompozitni avioni ELA1,

L3G: baloni uzgonjeni plinom

L3H: baloni uzgonjeni vrućim zrakom,

L4G: zračni brodovi ELA2 uzgonjeni plinom,

L4H: zračni brodovi uzgonjeni vrućim zrakom,

L5: zračni brodovi uzgonjeni plinom osim ELA2.

Od čega se sastoji kompletna obuka za tip zrakoplova?

Kompletna obuka za tip zrakoplova sastoji se od teorijskog osposobljavanja i ispita, te praktičnog osposobljavanja i procjene, osim za ovlaštenje u kategoriji C, a provodi se u organizaciji za obuku odobrenoj u skladu sa Aneksom IV (Dio-147).

Kada se zahtjeva osposobljavanje na radnom mjestu (OJT) i gdje se provodi?

Kod dopune Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova upisom ovlaštenja za prvi tip zrakoplova unutar postojeće kategorije/ potkategorije zahtjeva se zadovoljavajući završetak odgovarajućeg osposobljavanja na radnom mjestu (OJT) kako je opisano u Prilogu III, Aneksa III (Dio-66).

Osposobljavanje na radnom mjestu (OJT) se provodi u i pod nadzorom organizacije za održavanje odgovarajuće odobrene za održavanje specifičnog tipa zrakoplova i procjenjuje ga odgovarajuće kvalificirani procjenjivač.

Koji je vremenski rok kod obuke za tip zrakoplova?

Obuka za tip zrakoplova mora biti započeta i završena u periodu od 3 godine prije podnošenja zahtjeva za upis ovlaštenje za tip zrakoplova u Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova.

Gdje mogu pronaći informacije o uvjetima pod kojima mogu steći dodatnu kategoriju/ potkategoriju Dio-66 dozvole na osnovu postojeće?

Informacije o uvjetima pod kojima možete steći dodatnu kategoriju/potkategoriju Dio-66 dozvole na osnovu postojeće, navedene su u dokumentu pod nazivom „Uputa za dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova uključivanjem dodatne osnovne kategorije ili potkategorije“ koji se nalazi na web stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo pod http://www.ccaa.hr/hrvatski/upute-i-prirucnici_79/

Do kada se u Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova može upisati tip zrakoplova čija obuka je započela i završena prije 01.08.2012., a čiji program osposobljavanja nije bio usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014?

Sva osposobljavanja za tip zrakoplova koja su započela i završena prije 01.08.2012. a čiji program osposobljavanja nije bio usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014, važeći su najkasnije do 01.08.2015., ukoliko se zahtjev za upis tipa u Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova preda najkasnije do 31.07.2015. sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom.

Koliko dugo vrijede osposobljavanja i moduli (ispiti osnovnog znanja) položeni prije 01.08.2012. a čiji program osposobljavanja nije bio usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014?

Sva osposobljavanja i ispiti osnovnog znanja započeti i završeni prije 01.08.2012., a čiji program osposobljavanja nije bio usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014 važeći su najkasnije do 01.08.2022., ukoliko se zahtjev za izdavanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova preda najkasnije do 31.07.2022. sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom.