Objavio: CCAA

Objavljen ASO-2019-002 Postupak usklađivanja površina ograničenja prepreka sa prostornim planovima

Ova Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti primjenjuje se na operatore aerodroma sa svjedodžbom izdanom prema Uredbi Komisije (EU) broj 139/2014.

Svrha ove Naredbe jest definiranje uvjeta za dostavu dokumentacije koja se implementira u prostorne planove, sa svrhom osiguranja zaštite aerodroma i okolice aerodroma od utjecaja na sigurnost koji mogu uzrokovati zahvati u prostoru unutar i izvan površina ograničenja prepreka, te osiguranje da se ista dokumentacija koristi na svim razinama (kod svih uključenih stranaka) u svrhu zaštite aerodroma i njegove okolice.

ASO-2019-002 Postupak usklađivanja površina ograničenja prepreka sa prostornim planovima (.pdf)