Certifikacija

U skladu s regulatornim okvirom kojim je predviđeno stvaranje tzv. „Jedinstvenog europskog neba“ (Single European Sky, u daljnjem tekstu: SES), Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: HACZ) je nacionalno nadzorno tijelo nominirano od strane države (temeljem čl. 5 Zakona o zračnom prometu) te su joj povjereni razni zadaci sa ciljem osiguravanja sigurnog i učinkovitog rada pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa.

HACZ je zadužena provjeriti sukladnost aktivnosti pružatelja usluga sa zahtjevima Uredbe (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi unutar jedinstvenog europskog neba (SL L 96, 31.3.2004) i njenim provedbenim pravilima, Provedbene Uredbe Komisije (EU) 1035/2011 od 17. listopada 2011. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (SL L 212, 22.8.2018.) i Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (NN 49/13). U tom smislu, HACZ izdaje svjedodžbu pružatelja usluga te osigurava praćenje udovoljavanja navedenim zahtjevima i obavlja nadzor pružatelja usluga.

HACZ provodi certifikaciju organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa kao i njihov nadzor u skladu sa Uredbom Komisije (EU) 2015/340.

Treba napomenuti da SES sadrži, u mnogim aspektima, minimalne zahtjeve. Ostale međunarodne norme, koje obvezuju države, ponekad sadrže dodatna ograničenja te su države obvezne jednako tako osigurati i njihovu punu implementaciju.