Naknade

Naredba o utvrđivanju visine agencijske naknade - takse

Naredbom se utvrđuju visine naknada koje plaćaju:

– zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu: HACZ robna naknada

– putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku: HACZ putnička naknada.

Naknade služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Naziv naknada na engleskom jeziku je: Croatian Civil Aviation Agency Tax (CCAA Tax).

Detaljnije o naredbi, visini robnih i putničkih naknada možete pronaći u dokumentu:

Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (NN 40/10).