Medicinski ispitivači

Zrakoplovno-medicinski ispitivači (Aero-medical examiners - AME) su liječnici certificirani za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja u svrhu procjene zrakoplovno-zdravstvene sposobnosti i izdavanja certifikata o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena i/ili Uredbe Komisije (EU) 340/2015 (ATCO Regulation).

PROPISI:

Uredba Komisije (EU) 1178/2011 (sa izmjenama i dopunama) o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu.

Uredba Komisije (EU) 340/2015 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa i studenta kontrolora zračnog prometa (ATCO Regulation).

POVEZNICE:

Popis certificiranih zrakoplovno-medicinskih ispitivača (AME)