FAQ

Kojim propisom je propisano utvrđivanje zdravstvene sposobnosti pilota aviona, helikoptera, jedrilica i balona?

Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011) , i njezine izmjene i dopune, propisuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti pilota aviona, helikoptera, jedrilica i balona (Part- Medical).

Na koji način mogu dobiti odgovor na pitanje iz područja zrakoplovne medicine, a koje je povezano s ishođenjem certifikata o zdravstvenoj sposobnosti?

Potrebno je kontaktirati certificirani zrakoplovno-medicinski centar (Aero-medical Center - AeMC), certificiranog zrakoplovno-medicinskog ispitivača (Aero-medical Examiner - AME) ili Odsjek zrakoplovne medicine (AMS) Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo( aeromedical@ccaa.hr ).

Popis certificiranih AeMC-ova i AME-a objavljen je na www.ccaa.hr, Naslovna –Dokumenti.

Koju kategoriju zdravstvene sposobnosti trebam imati ukoliko želim postati profesionalni pilot zrakoplova?

Potrebno je imati Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1.

Kome da se obratim ukoliko imam sumnju u vezi sa uzimanjem propisanog lijeka dok koristim privilegije dozvole?

Savjet možete potražiti u zrakoplovno-medicinskom centru (Aero-medical Center – AeMC), kod certificiranog zrakoplovno-medicinskog ispitivača (Aero-medical Examiner - AME) ili u Odsjeku zrakoplovne medicine (AMS) Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (aeromedical@ccaa.hr ).

Imatelj certifikata o zdravstvenoj sposobnosti ne smije koristiti privilegije dozvole ako uzima bilo kakve lijekove koji se izdaju na liječnički recept ili lijekove koji se izdaju bez liječničkog recepta, omamljujuća sredstva ili psihoaktivne supstance, uključujući one koji se koriste za liječenje bolesti ili poremećaja, ukoliko je svjestan bilo kakvih popratnih pojava koje su nespojive sa sigurnim korištenjem privilegija dozvole.

U kojem slučaju smanjenja ili gubitka zdravstvene sposobnosti se moram javiti u AeMC ili AME-u unutar valjanosti certifikata o zdravstvenoj sposobnosti?

Imatelj certifikata o zdravstvenoj sposobnosti ukoliko namjerava koristiti privilegije dozvole mora u pisanom obliku izvijestiti AeMC ili AME što prije, a najkasnije u roku 21 dan:

a) ako je podvrgnut kirurškom ili invazivnom postupku;

b) ako mu je prepisana redovita uporaba bilo kakvih lijekova;

c) ako je pretrpio bilo kakvu ozljedu koja utječe na zdravstvenu sposobnost;

d) ako boluje od bolesti koja utječe na zdravstvenu sposobnost;

e) u slučaju trudnoće;

f) ako je primljen u bolnicu ili kliniku;

g) ako mu je propisano nošenje korekcijskih leća.

Da li osoba koja posjeduje dozvolu zrakoplovnog osoblja podliježe programu testiranja na droge i alkohol?

Ukoliko postoji sumnja na zlouporabu droge, alkohola, omamljujućih sredstava ili lijekova poslodavac i/ili HACZ može zahtijevati testiranje imatelja dozvole.

Posjedujem dozvolu CPL(A) sa SEP(A) i FI(A)ovlaštenjem i ne letim na jednopilotnim avionima u operacijama komercijalnog zračnog prijevoza putnika. Molim pojašnjenje da li moram liječnički pregled obavljati svakih 6 mjeseci?

Ukoliko ne letite na jednopilotnim avionima u operacijama komercijalnog zračnog prijevoza putnika ne morate obavljati liječničke preglede svakih 6 mjeseci.

Razdoblje valjanosti certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 je 6 mjeseci za imatelje dozvola koji su uključeni u letove na jednopilotnim avionima u operacijama komercijalnog zračnog prijevoza putnika i koji su prešli 40 godina starosti.

Međutim, zrakoplovno-medicinski ispitivači su obavezni na izdanim certifikatima o zdravstvenoj sposobnosti ispisati sve rubrike datuma valjanosti.

Mogu li dobiti certifikat o zdravstvenoj sposobnosti ako sam slijep na boje ?

Za dobivanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti morate obaviti liječnički pregled koji uključuje testiranje raspoznavanja boja tzv. Ishihara test. Podnositelji zahtjeva koji ne zadovolje na Ishihara testu moraju napraviti daljnje testiranje percepcije boja kako bi se utvrdilo da li su sigurni u boje.

U slučaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1, podnositelji zahtjeva moraju imati normalnu percepciju boja ili biti sigurni u boje.

„Siguran u boje” znači sposobnost podnositelj zahtjeva da lako razlikuje boje korištene u zrakoplovnoj navigaciji i točno identificira zrakoplovna svjetla u boji.

U slučaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2, kada podnositelj zahtjeva nema zadovoljavajuću percepciju boja, njezine/njegove letačke privilegije ograničiti će se na dnevno letenje.

Mogu li dobiti certifikat o zdravstvenoj sposobnosti ako nosim naočale ?

Možete, međutim, oštrina vida na daljinu mora biti:

  • u slučaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1:

6/9 (0,7) ili bolja na svakom oku odvojeno te oštrina vida na oba oka mora biti 6/6 (1,0) ili bolja;

  • u slučaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2:

6/12 (0,5) ili bolja na svakom oku odvojeno te oštrina vida na oba oka mora biti 6/9 (0,7) ili bolja.