Zakonodavstvo

Nacionalno zakonodavstvo

 • Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog Parlamenta i Vijeća (NN 31/19)
 • Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 (NN 77/16)
 • Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (NN 11/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta (NN 86/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova (NN 34/14)
 • Pravilnik o padobranstvu (NN 65/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (NN 58/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg NN 43/15
 • Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (NN 46/11)
 • Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (NN 29/11)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica NN 65/15

EU zakonodavstvo

Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) 290/2012 od 30. ožujka 2012.

Uredba Komisije (EU) 70/2014 od 27. siječnja 2014.

Uredba Komisije (EU) 245/2014 od 13. ožujka 2014.

Uredba Komisije (EU) 2015/445 od 17. ožujka 2015.

Uredba Komisije (EU) 2016/539 od 6. travnja 2016.

Uredba Komisije (EU) 2018/1065 od 27. srpnja 2018.

Uredba Komisije (EU) 2018/1119 od 31. srpnja 2018

Konsolidirana verzija Uredbe EU br. 1178/2011.

 • Uredba Komisije (EU) 1321/2014 od 26. studenog 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (Službeni list Europske unije L 362/1, 17.12.2014.)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) 2015/1088 оd 3. srpnja 2015

Uredba Komisije (EU) 2015/1536 оd 16. rujna 2015

Uredba Komisije (EU) 2018/1142 оd 14. kolovoza 2018.

 • Uredba Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011*