Izvješćivanje o sigurnosti

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je postavila sigurnost kao najviši prioritet svojeg djelovanja te je uspostavila mehanizme praćenja događaja povezanih sa sigurnošću kroz sustav obaveznog izvješćivanja (Mandatory Occurrence Reporting) i sustav dobrovoljnog izvješćivanja (Voluntary Reporting) te analizu i primjenu odgovarajućih mjera kako bi se rizici održali na prihvatljivoj razini.

Izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću propisano je:

  • Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (u daljnjem tekstu: Uredba);
  • Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2015/1018 оd 29. lipnja 2015. o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba); i
  • Pravilnikom o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) (NN 107/2015, 92/16 i 28/2019). Pravilnikom se propisuju nadležna tijela za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj. U dodatku Pravilnika su primjenjivi obrasci za prijavljivanje događaja i ICAO shema klasifikacije rizika.

Cilj Uredbe je poboljšati sigurnost civilnog zrakoplovstva u Uniji na način da se osigura izvješćivanje, prikupljanje, pohrana, čuvanje, razmjenjivanje, širenje i analiziranje relevantnih informacija povezanih sa sigurnošću o civilnom zrakoplovstvu. Uredbom se također osigurava pravodobno poduzimanje sigurnosnih mjera na temelju analize prikupljenih informacija, stalna dostupnost informacija povezanih sa sigurnošću uvođenjem pravila o povjerljivosti, pravilna uporaba informacija putem usklađene i poboljšane zaštite izvjestitelja, te rješavanje rizika u zrakoplovstvu na razini Unije i na nacionalnoj razini.

Jedini je cilj izvješćivanja o događajima spriječiti nesreće i nezgode, a ne pripisati krivnju ili odgovornost.

Uredbom se utvrđuju pravila o:

  • izvješćivanju o događajima koji ugrožavaju ili koji bi, ako se ne isprave ili ne riješe, mogli ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu, opremu ili uređaj koji utječu na rad zrakoplova; te izvješćivanje o drugim relevantnim informacijama povezanima sa sigurnošću u tom kontekstu,
  • analizi i naknadnom postupanju s obzirom na događaje o kojima se izvještava i o drugim informacijama povezanima sa sigurnošću,
  • zaštiti osoba koje su izvijestile o događaju ili su u njemu spomenute
  • odgovarajućem korištenju prikupljenih informacija povezanih sa sigurnošću,
  • unošenju prikupljenih informacija u Europsku središnju bazu podataka (ECR) i
  • širenju anonimiziranih informacija zainteresiranim strankama s ciljem pružanja tim strankama informacija koje su im potrebne radi poboljšanja sigurnosti zrakoplovstva.