Tijela Agencije

Prema članku 11. Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Tijela Agencije su Vijeće Agencije i direktor Agencije.

Vijeće Agencije

Agencijom upravlja Vijeće Agencije koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Članovi Vijeća Agencije imenuju se na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća Agencije imenuje Vlada iz reda članova Vijeća Agencije.

Vijeće Agencije obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut Agencije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske;
 • donosi druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom;
 • donosi godišnji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje;
 • donosi financijski plan i završni račun Agencije;
 • raspisuje natječaj za izbor direktora Agencije, te imenuje i razrješava direktora Agencije uz suglasnost ministra;
 • imenuje i razrješava zamjenika direktora Agencije na prijedlog direktora Agencije;
 • odlučuje o zaduživanju i preuzimanju obveza Agencije iznad iznosa za koji nije ovlašten direktor Agencije;
 • sklapa ugovor o radu s direktorom Agencije;
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom Agencije, kao i o ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom.

Članovi Vijeća:

bacc. ing. traff. Danijel Turkalj, predsjednik Vijeća

doc.dr.sc. Andrija Vidović, zamjenik predsjednika Vijeća

Josip Čuletić, umirovljeni general HRZ i PZO, član

prof. dr. sc. Sanja Steiner, član

Mirko Božić, član

Direktor Agencije

Voditelj poslovanja Agencije je direktor koji organizira rad i poslovanje Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju te obavlja druge poslove utvrđene Statutom Agencije. Direktora imenuje Vijeće Agencije na temelju natječaja, uz suglasnost Vlade, na vrijeme od pet godina, s tim da može biti ponovno imenovan. Vijeće Agencije imenuje i zamjenika direktora na vrijeme od pet godina, koji zamjenjuje direktora u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, a obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Agencije. Direktor za svoj rad odgovara Vijeću Agencije i ministru.

Ante Lažeta, dipl.ing

Ante Lažeta je završio Fakultet prometnih znanosti, zračni smjer. U razdoblju od 2002. do 2008.godine radio je u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao stručni suradnik i kontrolor plovidbenosti zrakoplova. Nakon početka operativnog rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), u ožujku 2009. godine, imenovan je za pomoćnika direktora Sektora letačkih operacija, plovidbenosti zrakoplova, školstva i licenciranja i generalne avijacije.

Na spomenutoj dužnosti proveo je pet godina te u travnju 2014. odlazi u Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa (EASA) na radno mjesto operativnog managera projekata u području Međunarodne suradnje. Tijekom rada u EASA-i kao operativni manager sudjelovao je u realizaciji sljedećih projekata: - TRACECA – projekt financiran od EU (2,5 milijuna EUR), zemlje korisnice: Armenija, Azerbajdžan, Bugarska, Gruzija, Republika Moldavija, Kazahstan, Kirgistan, Rumunjska, Tadžikistan, Turkmenistan, Turska, Ukrajina i Uzbekistan. - ENP - projekt financiran od EU (460 000 EUR), zemlje korisnice: Alžir, Egipat, Libija, Palestina, Sirija i Tunis.

Također, sudjelovao je i u pripremi novih projekata TRACECA i IPA III (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Srbija, Makedonija, Turska). Bio je član tima u sigurnosnim misijama Europske Komisije u Kirgistanu i na Filipinima, sa svrhom utvrđivanja sposobnosti nadležnih tijela za izvršavanje primarnih zadaća (certifikacije i nadzora nad industrijom). Usto, bio je i član tima u standardizacijskoj posjeti Europske Agencije za sigurnost zračnog prometa Republici Češkoj u području plovidbenosti

Zamjenik direktora

Marin Puh, dipl.ing

 • Diplomirao na Zrakoplovnoj vojnoj akakdemiji i Fakultetu prometnih znanosti, aeronautički smjer-pilot;
 • Zapovjednik 91.zrakoplovne baze Zagreb, Stožerni časnik u uredu Načelnika stožera RZ i PZO;
 • Viši savjetnik za protupožarne operacije i obuku u sustavu zaštite i spašavanja;
 • Nacionalni predstavnik Uprave za zaštitu i spašavanje pri NATO Air Defence Committee (NADC) u dvogodišnjem mandatu;
 • Jednogodišnje radno iskustvo u kontroli zračni plovidbe i zaštiti zračnog prometa
 • Poznavanje procesa planiranja priprema i aktivnosti svih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja, medicinske evakuacije i prijevoz;
 • Član Povjerenstva za zaštitu aerodroma (Zagreb i Osijek);
 • Profesionalne kompetencije: vojni pilot, instruktor letenja, profesionalni pilot