Povremeni zračni prijevoz

Obavljanje usluga povremenog zračnog prijevoza odobrava se u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i odredbama Zakona o zračnom prometu.

Inozemni operatori zrakoplova moraju obavljati uslugu povremenog zračnog prijevoza u skladu s izdanim odobrenjem.

Zahtjev za izdava­nje odobre­nja za letenje za obavljanje usluga povremenog zračnog prijevoza inozemni operator zrakoplova pod­nosi Agenciji pisanim putem na obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja za letenje u povremenom zračnom prijevozu i to za:

a) jedan do četiri leta u povremenom zračnom prijevozu najkasnije tri radna dana prije datuma predviđenog leta,

b) seriju letova u povremenom zračnom prijevozu: petnaest radnih dana prije početka prvog leta.

Obrazac zahtjeva dostupan je na internetskim stranicama Agencije.


Operatori zrakoplova moraju imati odobrenje operatora treće zemlje (EASA TCO Authorization) ili valjanu jednokratnu obavijest sukladno Uredbi 452/2014 te obvezno moraju uz zahtjev:

1. Dostaviti valjanu potvrdu o osigura­nju (Certificate of Insurance) operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu prouzročenu putnicima, prtljazi, teretu i trećim osobama u propisanim iznosima u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004 o osiguranju zračnih prijevoznika i operatora zrakoplova;

2. Na zahtjev dostaviti program zaštite civilnog zračnog prometa sastavljen na engleskom jeziku i/ili potvrdu o odobravanju programa zaštite od nadležnih zrakoplovnih vlasti države operatora zrakoplova;

3. Ukoliko uslugama linijskog ili povremenog zračnog prijevoza obavlja i aktivnosti prijevoza tereta ili pošte iz zračne luke treće zemlje, dostaviti potvrdu da je označen kao „zračni prijevoznik tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje” (ACC3) sukladno sukladno Uredbi Komisije (EU) 300/2008 i 185/2010;

4. Dostaviti ugovor o povremenom prijevozu putnika ili robe ili jednakovrijedni dokument sklopljen s naručiteljem prijevoza na engleskom jeziku;

5. Dostaviti izjave o suglasnosti hrvatskih operatora zrakoplova kada je primjenjivo

6. Na zahtjev dostaviti i druge podatke i dokumentaciju vezanu uz traženu operaciju

Operator zrakoplova dužan je dostaviti na odobravanje i sve naknadne promjene koje se odnose na odobreni let.

Prometna prava četvrte, pete i sedme zračne slobode

Prometna prava četvrte, pete i sedme zračne slobode mogu se iznimno odobriti inozemnim operatorima zrakoplova pod uvjetima da država inozemnog operatora koji podnosi takav zahtjev odobrava ista prava hrvatskim operatorima zrakoplova te da su hrvatski operatori zrakoplova dali svoju suglasnost na traženi red letenja.

Odobrenje se izdaje na temelju prethodnog pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za civilni zračni promet.