FAQ

 1. Koje su razlike u vrstama pilotskih dozvola?

Postoji više vrsta dozvola koje se u Republici Hrvatskoj izdaju u skladu s Part-FCL odredbama u ovisnosti o kategoriji zrakoplova (avion, helikopter, jedrilica, balon, zračni brod te zrakoplov s pogonjenim uzgonom), a to su:

 1. Dozvola pilota lakog zrakoplova – LAPL – privilegije imatelja LAPL omogućuje imatelju dozvole da djeluje bez naknade kao PIC u nekomercijalnim operacijama na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova.
 2. Dozvola privatnog pilota – PPL – privilegije ove dozvole omogućuju imatelju dozvole da obavlja dužnost zapovjednika ili kopilota na letovima za koje se ne plaća naknada.
 3. Dozvola profesionalnog pilota – CPL – privilegije imatelja CPL, unutar odgovarajuće kategorije zrakoplova, su da:
 • koristi privilegije imatelja LAPL i PPL;
 • djeluje kao PIC ili kopilot na bilo kojem zrakoplovu u operacijama osim u komercijalnom zračnom prijevozu;
 • djeluje kao PIC u komercijalnom zračnom prijevozu na bilo kojem jednopilotnom zrakoplovu;
 • djeluje kao kopilot u komercijalnom zračnom prijevozu.
 1. Dozvola prometnog pilota – ATPL – privilegije imatelja ATPL dozvole, unutar odgovarajuće kategorije zrakoplova, su da:
 • koristi privilegije imatelja LAPL, PPL i CPL;
 • ​djeluje kao PIC zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu.

 1. O čemu ovisi ostvarivanje privilegija dozvole?

Ostvarivanje privilegija koje daje dozvola ovisi o valjanosti ovlaštenja koja su upisana u dozvolu, upisom razine jezične sposobnosti i valjanošću certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.

 1. Kako mogu steći Part-FCLdozvolu pilota zrakoplova?

Osoba se treba javiti prijavljenoj/ odobrenoj organizaciji za osposobljavanje (Declared/ Approved Training Organisation- DTO/ATO) koja u svom opsegu osposobljavanja posjeduje odobrenje programa osposobljavanja za traženu dozvolu/ ovlaštenje/ certifikat.
Osposobljavanje za stjecanje dozvole sadržava teorijski i praktični dio.

Po završetku teorijskog dijela osposobljavanja, mora se pristupiti polaganju teorijskog ispita za stjecanje dozvola u HACZ ili u drugoj nadležnoj zrakoplovnoj vlasti države članice Europske Unije ili države članice Europskog gospodarskog prostora.

Nakon položenog teorijskog ispita i završenog praktičnog dijela osposobljavanja u DTO-u/ATO-u, nadležnoj zrakoplovnoj vlasti se podnosi zahtjev za polaganje praktičnog dijela ispita (provjera praktične osposobljenosti – skill test – ST) za stjecanje dozvole.
Po udovoljavanju svim uvjetima, podnosi se zahtjev za izdavanje dozvole pilota zrakoplova nadležnoj zrakoplovnoj vlasti.

 1. Na koji način se polažu teorijski ispiti za stjecanje pilotskih dozvola u HACZ?

Za polaganje teorijskih ispita pri HACZ potrebno je podnijeti prijavu za polaganje teorijskih ispita te uz istu priložiti svu relevantnu dokumentaciju navedenu na prijavi. Nakon zaprimanja pravilno ispunjene prijave te ukoliko je sva dokumentacija ispravna i udovoljava zahtjevima, HACZ će kandidatu izdati Rješenje za pristupanje polaganju teorijskih ispita.

Sve detalje o načinu polaganja teorijskih ispita u HACZ mogu se pronaći u dokumentu u Uputi za kandidate za polaganje teorijskih ispita za stjecanje dozvole pilota objavljenoj na web stranici HACZ pod dijelom „Teorijski ispit“.

 1. Koja je razlika između produljenja i obnavljanja ovlaštenja/certifikata?

Sukladno odredbi Uredbe Komisije (EU) 1178/2011, FCL.010 – produžavanje valjanosti ovlaštenja/ certifikata (eng. „Revalidation) znači administrativni postupak koji se provodi unutar valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, i dopušta imatelju odobrenja ili ovlaštenja, daljnje provođenje poslova, za određeno razdoblje, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta

Sukladno odredbi Uredbe Komisije (EU) 1178/2011, FCL.010- obnavljanje valjanosti ovlaštenja/certifikata (eng. „Renewal) znači administrativni postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, a u svrhu obnavljanja odobrenja ili ovlaštenja, za određeno razdoblje, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.

Razlika između produljenja i obnavljanja ovlaštenja je ta što kod obnavljanja ovlaštenja postoji još jedan dodatni zahtjev: obaviti osposobljavanje za osvježenje znanja u odobrenoj/prijavljenoj organizaciji za osposobljavanje (ATO/DTO)- (eng. „Refresher training“).

 1. Koji su razlozi za ograničenje, suspenziju i ukidanje dozvole/ovlaštenja/certifikata?

U skladu s odredbama ARA.FCL.250 Ograničenje, suspenzija i ukidanje dozvole, ovlaštenja i certifikata Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, HACZ će ograničiti, suspendirati ili ukinuti dozvolu, ovlaštenje i certifikat u slijedećim okolnostima:

 • dozvole pilota, ovlaštenja ili certifikata stečena kroz krivotvorene podnesene dokumentacijske dokaze;
 • krivotvorenje zapisa knjižice letenja i dozvole ili certifikata;
 • imatelj dozvole više ne udovoljava uvjetima dijela-FCL;
 • koristi privilegije dozvole, ovlaštenja ili certifikata pod utjecajem alkohola ili droga;
 • neusklađenost s primjenjivim operativnim zahtjevima;
 • postoje dokazi o zloupotrebi i nelegalnoj upotrebi certifikata; ili
 • neprihvatljiva izvedba u bilo kojoj fazi dužnosti i odgovornosti ispitivača.

HACZ također može ograničiti, suspendirati ili ukinuti dozvolu, ovlaštenje ili certifikat na temelju pisanog zahtjeva imatelja dozvole ili certifikata.

 1. Koje su obveze pilota u vezi nošenja dokumenta i prezentacije istih?

Pilot uvijek mora nositi sa sobom važeću dozvolu i važeći certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kada koristi privilegije iz dozvole.

Pilot mora uz dozvolu nositi dokument koji sadrži njegovu/ njezinu fotografiju u svrhu identifikacije.

Pilot ili učenik pilot, mora bez odlaganja dati na uvid njegove/ njezine zapise o naletu u svrhu inspekcije po zahtjevu ovlaštene osobe nadležnog tijela.

Učenik pilot mora nositi na svim samostalnim letovima dokaz o autorizaciji kako se zahtijeva u FCL.020(a) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011.

 1. Imatelj sam dozvole izdane od države koja nije članica Europske Unije, na koji način mogu konvertirati tu dozvolu u hrvatsku Part-FCL dozvolu pilota zrakoplova?

U skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011, i njezinim izmjenama i dopunama, odredbe Aneksa III – Uvjeti za prihvaćanje dozvola izdanih od trećih zemalja, dio B. Konverzija dozvola, nalažu slijedeće:PPL/BPL/SPL, CPL ili ATPL dozvola izdana u skladu sa zahtjevima Prilogu 1. Čikaškoj konvenciji izdana od trećih zemalja može se konvertirati u dijelu-FCL PPL/BPL/SPL s ovlaštenjem za jednopilotnu klasu ili tip od nadležnog tijela države članice. Pilot će podnijeti zahtjev nadležnom tijelu države članice gdje prebiva ili boravi.

 1. Imatelj dozvole će udovoljiti sljedećim minimalnim zahtjevima, za relevantnu kategoriju zrakoplova:

  a. položiti pismeni test iz Zračno pravo i Ljudska izvedba;
  b. položiti ispit praktične osposobljenosti za PPL/BPL/SPL, kako je relevantno, u skladu s Dio –FCL;
  c. zadovoljiti uvjete za izdavanje relevantnog ovlaštenja za klasu ili tip, u skladu s poddijelom H;
  d. mora posjedovati certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 izdane u skladu s dijelom – zdravstvena sposobnost (Part-Medical);
  e. demonstrirati razinu jezične sposobnosti sukladno FCL.055;
  f. posjedovati iskustvo od najmanje 100 sati kao pilot.

Nakon udovoljavanja navedenim uvjetima, podnositelj zahtjeva stječe PPL/BPL/SPL dozvolu. Za naknadno stjecanje bilo koje druge dozvole – CPL ili ATPL kandidat mora udovoljiti svima zahtjevima za stjecanje tih dozvola u skladu s odredbama Part-FCL iz Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011.

 1. Imatelj sam Part FCL dozvole izdane od država članice EU. Na koji način mogu zamijeniti svoju dozvolu u hrvatsku Part FCL dozvolu?

Za transfer dozvole iz druge države članice Europske unije ili države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveške, Lihtenštajna, Islanda i Švicarske), potrebno je podnijeti Zahtjev za zamjenu države izdavanja dozvole (LIC-FRM-219). Nakon što zaprimi zahtjev HACZ šalje upit državi izdavanja dozvole o potvrdi valjanosti dozvole, pripadajućih ovlaštenja i certifikata. Država izdavanja dozvole je također obvezna HACZ-u dostaviti svu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je HACZ ne posjeduje. Nakon što zaprimi pozitivnu potvrdu, HACZ će izdati Part-FCL dozvolu.

 1. Kako mogu ishoditi potvrdu valjanosti dozvole tj. ovlaštenja?

Potvrdu valjanosti ovlaštenja (eng. „Confirmation letter“) moguće je ishoditi ukoliko podnesete zahtjev HACZ te uz zahtjev priložite relevantnu dokumentaciju. Zahtjev: LIC-FRM-367, nalazi se na web stranici HACZ, pod „Obrasci“

U Potvrdi se navode sva trenutno valjana ovlaštenja iz dozvole (ovlaštenja za tip, jezična sposobnost, R/T, valjanost certifikata instruktora, itd.) te kategorija i valjanost certifikata zdravstvene sposobnosti. U Potvrdi se također navodi da dozvola nije pod suspenzijom ili ograničenjem (naravno ukoliko zaista nije).

Izjavu da podnositelj zahtjeva, tj. pilot nije imao/la zrakoplovnu nezgodu ili nesreću ne navodimo, već se za navedeno potrebno obratiti Hrvatskoj agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

 1. Jesam li dužan voditi evidenciju naleta u pilotskoj knjižici letenja

Pilot mora imati pouzdane zapise o detaljima svih obavljenih letova u obliku i način kako je uspostavilo nadležno tijelo.

Svaki pilot je odgovoran za svoju knjižicu letenja, te mora redovito (nakon svakog leta) upisivati evidenciju o naletu.

U slučaju gubitka pilotske knjižice letenja, osoba mora pribaviti novu pilotsku knjižicu letenja u koju će upisati nalet koji može dokazati:

 • zapisima u HACZ-u, ukoliko postoje kroz postupke stjecanja/ produženja/ obnavljanja dozvole/ ovlaštenja/ certifikata i/ ili
 • zapisima kod operatora, ukoliko postoje, i/ili
 • zapisima kod organizacije za osposobljavanje, ukoliko postoje.

 1. Kada učenik pilot smije samostalno letjeti?

Učenik pilot ne smije letjeti samostalno osim ako je dobio autorizaciju da to smije i ukoliko je pod nadzorom instruktora letenja.

Prije prvog samostalnog leta učenik pilot mora imati najmanje:

 • u slučaju aviona, helikoptera i zračnih brodova: 16 godina starosti;
 • u slučaju jedrilica i balona: 14 godina starosti.

Organizacije za osposobljavanje obvezne su izdati učeniku pilotu autorizaciju da smije letjeti samostalno.

Autorizacija za samostalno letenje se izdaje na obrascu koji je objavljen na www.ccaa.hr.

Original autorizacije predaje se učeniku pilotu prije samostalnog letenja, a preslika se treba nalaziti u dosjeu pilota učenika organizacije za osposobljavanje prije samostalnog letenja.

Učenik pilot dužan je s sobom tijekom letenja nositi autorizaciju da smije letjeti samostalno.

Organizacije za osposobljavanje obvezne su osigurati upis autorizacije učeniku pilotu da smije letjeti samostalno u knjižicu letenja učenika pilota u rubriku „Primjedbe/ zapisi“.

Upis treba sadržavati:

 • datum upisa,
 • tekst: „Ime i prezime učenika pilota – je autoriziran za samostalno letenje na tipu zrakoplova – upiši tip zrakoplova.“,ime i prezime instruktora ili Voditelja osposobljavanja, i
 • potpis instruktora ili Voditelja osposobljavanja.

 1. Imatelj sam nacionalne dozvole pilota jedrilice. Koji su uvjeti za konverziju nacionalne dozvole pilota jedrilice u Part-FCL dozvolu pilota jedrilice?

Imatelj nacionalne dozvole pilota jedrilica mora HACZ-u dostaviti Zahtjev za konverziju nacionalne dozvole / ovlaštenja / odobrenja pilota jedrilice u Part-FCL dozvolu / ovlaštenje / certifikat pilota jedrilice (LIC-FRM-319), te uz njega mora dostaviti:

 • Presliku nacionalne dozvole pilota jedrilice,
 • Presliku knjižice letenja pilota jedrilice i
 • Presliku certifikata o zdravstvenoj sposobnosti izdanog u skladu s Part-MED Uredbe (EU) broj 1178/2011.

Podnositelja zahtjeva će se uputiti na polaganje teorijskog ispita. Ispiti koje će kandidat polagati će se odrediti u ovisnosti o tome koju dozvolu posjeduje, kako je prikazano slijedećom tablicom:

Pravilniku o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad članova posade zrakoplova (vazduhoplova). (Sl. list SFRJ 2/80, 31/80, 53/80, 43/81 i 10/85.)

Pravilniku o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (Narodne novine br. 46/11)

Kandidat mora položiti ispite iz:

 • Zrakoplovni propisi (Air Law)
 • Ljudska izvedba (Human Performance)

Kandidat mora položiti ispit iz:

 • Zrakoplovni propisi (Air Law)

Nakon što kandidat položi teorijske ispite, HACZ će mu izdati Part-FCL dozvolu pilota jedrilice –SPL

(Sailplane pilot licence)ili dozvolu pilota lakog zrakoplova za jedrilice – LAPL(S) (Light aircraft pilot licence).Dozvola koja će se izdati ovisi o certifikatu o zdravstvenoj sposobnosti koju kandidat posjeduje. Ukoliko posjeduje certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 (Class 2 medical certificate) podnositelju zahtjeva će se izdati SPL dozvola. Ukoliko posjeduje LAPL certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, podnositelju zahtjeva će se izdati LAPL(S) dozvola.

Za detaljnije informacije vidi Uputu za konverziju nacionalnih dozvola/ ovlaštenja/ odobrenja pilota jedrilica u Part-FCL dozvole/ ovlaštenja/ certifikata pilota jedrilica (LIC-GM-021). Uputu možete pronaći na web-stranicama HACZ-a.

 1. Posjedujem nacionalnu privilegiju za vuču jedrilice avionom. Na koji način mogu steći ovlaštenje za vuču jedrilica u Part-FCL dozvoli pilota aviona?

Za konverziju nacionalne privilegije za vuču jedrilica, potrebno je dostaviti zahtjev za izdavanje dodatnih ovlaštenja (LIC-FRM-251), te dokaz o obavljenom osposobljavanju za stjecanje nacionalnog ovlaštenja za vuču jedrilica. Na temelju obavljenog osposobljavanja, HACZ će imatelju Part-FCL dozvole aviona izdati ovlaštenje za vuču jedrilica