FAQ

Što je to Part-FCL dozvola pilota zrakoplova?

Part-FCL dozvola je dozvola izdana u skladu s Dijelom-FCL (Part-FCL) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011) , i njenih dopuna i izmjena, koja omogućuje imatelju upravljanje zrakoplovima koji posjeduju EASA certifikat za tip (EASA Type Certificate) ili drugi jednakovrijedni dokument i koji su registrirani u bilo kojoj državi članici Europske Unije.

O čemu ovisi ostvarivanje privilegija dozvole?

Ostvarivanje privilegija koje daje dozvola ovisi o valjanosti ovlaštenja koja su upisana u dozvolu, ako je primjenjivo, i važenjem certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.

Koje su razlike u vrstama Part-FCL dozvola pilota zrakoplova?

Postoji više vrsta dozvola koje se u Republici Hrvatskoj izdaju u skladu s Part-FCL odredbama u ovisnosti o kategoriji zrakoplova (avion, helikopter, jedrilica, balon, zračni brod, zrakoplov s pogonjenim uzgonom), a to su:

 1. Dozvola pilota lakog zrakoplova – LAPL – privilegije imatelja LAPL omogućuje imatelju dozvole da djeluje bez naknade kao PIC u nekomercijalnim operacijama na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova.
 2. Dozvola privatnog pilota – PPL – privilegije ove dozvole omogućuju imatelju dozvole da obavlja dužnost zapovjednika ili kopilota na letovima za koje se ne plaća naknada.
 3. Dozvola profesionalnog pilota – CPL – privilegije imatelja CPL, unutar odgovarajuće kategorije zrakoplova, su da:
 • koristi privilegije imatelja LAPL i PPL;
 • djeluje kao PIC ili kopilot na bilo kojem zrakoplovu u operacijama osim u komercijalnom zračnom prijevozu;
 • djeluje kao PIC u komercijalnom zračnom prijevozu na bilo kojem jednopilotnom zrakoplovu;
 • djeluje kao kopilot u komercijalnom zračnom prijevozu.
 1. Dozvola prometnog pilota – ATPL – privilegije imatelja ATPL dozvole, unutar odgovarajuće kategorije zrakoplova, su da:
 • koristi privilegije imatelja LAPL, PPL i CPL;
 • djeluje kao PIC zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu.

Na koji način i do kada moram zamijeniti svoju JAR-FCL dozvolu u Part-FCL dozvolu?

Od 01.07.2013. započinje zamjena JAR FCL dozvola pilota aviona i helikoptera u obrazac Part-FCL dozvole pilota aviona i helikoptera.

JAR FCL dozvola izdana u Republici Hrvatskoj prije 01.07.2013. smatra se Part-FCL dozvolom te je priznata u svim EU državama članicama.

Imatelji dozvola trebaju podnijeti „Zahtjev za zamjenu JAR FCL dozvole u Part-FCL dozvolu (TLD-FRM-250)“ koji je objavljen na www.ccaa.hr, pod Obrasci.

Važno je da imatelji dozvola zamjene svoju dozvolu, u ovisnosti o tome što je ranije:

-ili prije isteka datuma valjanosti JAR FCL dozvole,

-ili prije isteka valjanosti ovlaštenja,

a najkasnije zaključno s 07.04.2018., kako je propisano u članku 4., Uredbe Komisje (EU) br. 1178/2011.

Imatelji dozvola mogu:

-podnijeti zahtjev za zamjenu dozvole ili

-uz postupak zamjene dozvole mogu podnijeti i zahtjeve za stjecanje, produženje, obnavljanje dozvole/ ovlaštenja/ certifikata, ovisno o potrebama imatelja dozvola.

Imatelji dozvola kojima se bliži istek valjanosti ovlaštenja, a aktivni su u letenju, trebaju što prije, svakako prije isteka valjanosti ovlaštenja, podnijeti zahtjev za zamjenu dozvole, i dokazati udovoljavanje uvjetima za određeni postupak stjecanja, produženja, obnavljanja dozvole/ ovlaštenja/ certifikata.

Kako mogu steći Part-FCLdozvolu pilota zrakoplova?

Osoba se treba javiti odobrenoj organizaciji za osposobljavanje (Approved Training Organisation-ATO,) koja u svom opsegu osposobljavanja posjeduje odobrenje programa osposobljavanja za traženu dozvolu/ ovlaštenje/ certifikat. U ATO-u se može započeti osposobljavanje za stjecanje dozvole privatnog pilota aviona – PPL, ili osposobljavanje za stjecanje dozvole profesionalnog pilota aviona – CPL.

Osposobljavanje za stjecanje dozvole sadržava teorijski i praktični dio.

Po završetku teorijskog dijela osposobljavanja, mora se pristupiti polaganju teorijskog ispita za stjecanje dozvola u HACZ ili u drugoj nadležnoj zrakoplovnoj vlasti države članice Europske Unije.

Nakon položenog teorijskog ispita i završenog praktičnog dijela osposobljavanja u ATO-u, nadležnoj zrakoplovnoj vlasti se podnosi zahtjev za polaganje praktičnog dijela ispita (provjera praktične osposobljenosti – skill test – ST) za stjecanje dozvole.

Po udovoljavanju svim uvjetima, podnosi se zahtjev za izdavanje dozvole pilota zrakoplova nadležnoj zrakoplovnoj vlasti.

Gdje mogu pronaći informacije o polaganju ispita za stjecanje Part-FCL dozvole/ ovlaštenja?

Informacije o polaganju ispita za stjecanje Part-FCL dozvole navedene su u dokumentu pod nazivom „Uputa za kandidate za polaganje teorijskog dijela ispita za stjecanje dozvole pilota aviona i helikoptera i ovlaštenja za instrumentalno letenje“ koja se nalazi na web stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo www.ccaa.hr pod Upute. Za upite i informacije vezano za teorijske ispite možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: fclispiti@ccaa.hr

Koja je razlika između produženja i obnavljanja valjanosti ovlaštenja/ certifikata?

Sukladno FCL.010 - produžavanje valjanosti (Revalidation) (of e.g. rating or certificate) znači administrativni postupak koji se provodi unutar valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, i dopušta imatelju odobrenja ili ovlaštenja, daljnje provođenje poslova, za određeno razdoblje, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.

Sukladno FCL.010 - obnavljanje valjanosti (Renewal) (of, e.g. a rating or certificate) znači administrativni postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, a u svrhu obnavljanja odobrenja ili ovlaštenja, za određeno razdoblje, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.

Imatelji dozvola pilota zrakoplova moraju voditi računa da izvrše administrativni upis produženja ovlaštenja upisanih u dozvolu prije isteka razdoblja valjanosti tih ovlaštenja.

Npr. ako ovlaštenje ističe 17.10.2013. imatelj dozvole mora osigurati da je u njegovu dozvolu izvršen administrativni upis najkasnije na dan 17.10.2013., to znači da imatelj dozvole mora obavezno prije isteka ovlaštenja podnijeti zahtjev za produženje ovlaštenja/ certifikata i ispuniti sve potrebne uvjete prije datuma isteka ovlaštenja/ certifikata.

Nadalje, ukoliko imatelju dozvole ovlaštenje ističe 17.10.2013., i imatelj želi produžiti ovlaštenje i podnosi zahtjev za produženje Agenciji na dan 18.10.2013. , imatelj dozvole to neće biti u mogućnosti. Imatelj dozvole moći će podnijeti zahtjev za obnavljanjem ovlaštenja (a ne zahtjev za produženje ovlaštenja jer je riječ o obnavljanju ovlaštenja - iako je ovlaštenje isteklo za samo 1 dan).

Ukoliko imatelji propuste na vrijeme izvršiti administrativni upis (a upis se mora izvršiti najkasnije na dan isteka valjanosti ovlaštenja), iz bilo kojeg razloga, provjeru koju su prethodno obavili s ispitivačem neće biti moguće prihvatiti za obnavljanje ovlaštenja.

Ako je potrebno za obnavljanje ovlaštenja obaviti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u odnosno Refresher training u ATO-u, provjera s ispitivačem se može obaviti samo nakon obavljenog osposobljavanja, nikako prije osposobljavanja.

Kada moram obaviti provjeru stručnosti (proficiency check – PC) za produženje ovlaštenja?

Provjera stručnosti na relevantnoj klasi ili tipu aviona ili na FSTD-u koji predstavlja tu klasu ili tip mora se uspješno položiti unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja.

Provjera stručnosti ovlaštenja za instrumentalno letenje mora se uspješno položiti unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja.

Istekla mi je valjanost ovlaštenja u Part-FCL dozvoli pilota zrakoplova. Što moram napraviti kako bi obnovio valjanost ovlaštenja?

Po isteku valjanosti ovlaštenja za klasu ili ovlaštenja za tip, ovlaštenje se mora obnoviti u skladu s odredbom FCL.740(b) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011:

 • završiti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u, kada je to neophodno za dostizanje razine stručnosti koja je potrebna za sigurno izvođenje operacije relevantne klase ili tipa zrakoplova; i
 • uspješno položiti provjeru stručnosti (proficiency check – PC).

Imatelj sam dozvole izdane od države koja nije članica Europske Unije, na koji način mogu konvertirati tu dozvolu u hrvatsku Part-FCL dozvolu pilota zrakoplova?

U skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011, i njezinim izmjenama i dopunama, odredbe Aneksa III – Uvjeti za prihvaćanje dozvola izdanih od trećih zemalja, dio B. Konverzija dozvola, nalažu slijedeće:

 1. PPL/BPL/SPL, CPL ili ATPL dozvola izdana u skladu sa zahtjevima Prilogu 1. Čikaškoj konvenciji izdana od trećih zemalja može se konvertirati u dijelu-FCL PPL/BPL/SPL s ovlaštenjem za jednopilotnu klasu ili tip od nadležnog tijela države članice. Pilot će podnijeti zahtjev nadležnom tijelu države članice gdje prebivaili boravi.
 2. Imatelj dozvole će udovoljiti sljedećim minimalnim zahtjevima, za relevantnu kategoriju zrakoplova:
 1. položiti pismeni test iz Zračno pravo i Ljudska izvedba;
 2. položiti ispit praktične osposobljenosti za PPL/BPL/SPL, kako je relevantno, u skladu s Dio –FCL;
 3. zadovoljiti uvjete za izdavanje relevantnog ovlaštenja za klasu ili tip, u skladu s poddijelom H;
 4. mora posjedovati certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 izdane u skladu s dijelom – zdravstvena sposobnost (Part-Medical);
 5. demonstrirati razinu jezične sposobnosti sukladno FCL.055;
 6. posjedovati iskustvo od najmanje 100 sati kao pilot.

Nakon udovoljavanja navedenim uvjetima, podnositelj zahtjeva stječe PPL/BPL/SPL dozvolu. Za naknadno stjecanje bilo koje druge dozvole – CPL ili ATPL kandidat mora udovoljiti svima zahtjevima za stjecanje tih dozvola u skladu s odredbama Part-FCL iz Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011.

Imatelj sam Part FCL dozvole izdane od država članice EU. Na koji način mogu obavit transfer u Hrvatsku Part FCL dozvolu?

Za transfer dozvole iz druge države članice potrebno je podnijeti zahtjev za zamjenu države izdavanja dozvole (TLD-FRM-219). Nakon što zaprimi zahtjev HACZ šalje upit državi izdavanja dozvole o potvrdi valjanosti dozvole, pripadajućih ovlaštenja i certifikata. Država izdavanja dozvole je također obvezna HACZ-u dostaviti svu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je HACZ ne posjeduje. Nakon što zaprimi pozitivnu potvrdu, HACZ će izdati Part-FCL dozvolu.

Isti postupak odnosi se i na dozvole izdane od strane nadležnih civilnih zrakoplovnih vlasti Norveške, Lihtenštajna, Islanda i Švicarske.

Koji su razlozi za ograničenje, suspenziju i ukidanje dozvole/ovlaštenja/ certifikata

U skladu s odredbama ARA.FCL.250 Ograničenje, suspenzija i ukidanje dozvole, ovlaštenja i certifikata Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, HACZ će ograničiti, suspendirati ili ukinuti dozvolu, ovlaštenje i certifikat u slijedećim okolnostima:

 • dozvole pilota, ovlaštenja ili certifikata stečena kroz krivotvorene podnesene dokumentacijske dokaze;
 • krivotvorenje zapisa knjižice letenja i dozvole ili certifikata;
 • imatelj dozvole više ne udovoljava uvjetima dijela-FCL;
 • koristi privilegije dozvole, ovlaštenja ili certifikata pod utjecajem alkohola ili droga;
 • neusklađenost s primjenjivim operativnim zahtjevima;
 • postoje dokazi o zloupotrebi i nelegalnoj upotrebi certifikata; ili
 • neprihvatljiva izvedba u bilo kojoj fazi dužnosti i odgovornosti ispitivača.

HACZ također može ograničiti, suspendirati ili ukinuti dozvolu, ovlaštenje ili certifikat na temelju pisanog zahtjeva imatelja dozvole ili certifikata.

Koje su obveze pilota u vezi nošenja dokumenata i prezentacije istih?

Pilot uvijek mora nositi sa sobom važeću dozvolu i važeći certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kad ostvaruje privilegije iz dozvole.

Pilot mora uz dozvolu nositi dokument koji sadrži njegovu/ njezinu fotografiju u svrhu identifikacije.

Pilot ili učenik pilot, mora bez odlaganja dati na uvid njegove/ njezine zapise o naletu u svrhu inspekcije po zahtjevu ovlaštene osobe nadležnog tijela.

Učenik pilot mora nositi na svim samostalnim letovima dokaz o autorizaciji kako se zahtijeva u FCL.020(a) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011.

Jesam li dužan voditi evidenciju naleta u pilotskoj knjižici letenja ?

Pilot mora imati pouzdane zapise o detaljima svih obavljenih letova u obliku i način kako je uspostavilo nadležno tijelo.

Svaki pilot je odgovoran za svoju knjižicu letenja, te mora redovito (nakon svakog leta) upisivati evidenciju o naletu.

U slučaju gubitka pilotske knjižice letenja, osoba mora pribaviti novu pilotsku knjižicu letenja u koju će upisati nalet koji može dokazati:

- zapisima u HACZ-u, ukoliko postoje kroz postupke stjecanja/ produženja/ obnavljanja dozvole/ ovlaštenja/ certifikata i/ ili

- zapisima kod operatora, ukoliko postoje, i/ili

- zapisima kod organizacije za osposobljavanje, ukoliko postoje.

Kada učenik pilot smije samostalno letjeti?

Učenik pilot ne smije letjeti samostalno osim ako je dobio autorizaciju da to smije i ukoliko je pod nadzorom instruktora letenja.

Prije prvog samostalnog leta učenik pilot mora imati najmanje:

- u slučaju aviona, helikoptera i zračnih brodova: 16 godina starosti;

- u slučaju jedrilica i balona: 14 godina starosti.

Organizacije za osposobljavanje obvezne su izdati učeniku pilotu autorizaciju da smije letjeti samostalno.

Autorizacija za samostalno letenje se izdaje na obrascu koji je objavljen na www.ccaa.hr.

Original autorizacije predaje se učeniku pilotu prije samostalnog letenja, a preslika se treba nalaziti u dosjeu pilota učenika organizacije za osposobljavanje prije samostalnog letenja.

Učenik pilot dužan je s sobom tijekom letenja nositi autorizaciju da smije letjeti samostalno.

Organizacije za osposobljavanje obvezne su osigurati upis autorizacije učeniku pilotu da smije letjeti samostalno u knjižicu letenja učenika pilota u rubriku „Primjedbe/ zapisi“.

Upis treba sadržavati:

- datum upisa,

-tekst: „Ime i prezime učenika pilota – je autoriziran za samostalno letenje na tipu zrakoplova – upiši tip zrakoplova.“,

-ime i prezime instruktora ili Šefa školstva, i

-potpis instruktora ili Šefa školstva.

Imatelj sam nacionalne dozvole pilota jedrilice. Koji su uvjeti za konverziju nacionalne dozvole pilota jedrilice u Part-FCL dozvolu pilota jedrilice?

Imatelj nacionalne dozvole pilota jedrilica mora HACZ-u dostaviti Zahtjev za konverziju nacionalne dozvole / ovlaštenja / odobrenja pilota jedrilice u Part-FCL dozvolu / ovlaštenje / certifikat pilota jedrilice (TLD-FRM-319), te uz njega mora dostaviti:

 • Presliku nacionalne dozvole pilota jedrilice,
 • Presliku knjižice letenja pilota jedrilice i
 • Presliku certifikata o zdravstvenoj sposobnosti izdanog u skladu s Part-MED Uredbe (EU) broj 1178/2011.

Podnositelja zahtjeva će se uputiti na polaganje teorijskog ispita. Ispiti koje će kandidat polagati će se odrediti u ovisnosti o tome koju dozvolu posjeduje, kako je prikazano slijedećom tablicom:

Pravilniku o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad članova posade zrakoplova (vazduhoplova). (Sl. list SFRJ 2/80, 31/80, 53/80, 43/81 i 10/85.)

Pravilniku o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (Narodne novine br. 46/11)

Kandidat mora položiti ispite iz:

 • Zrakoplovni propisi (Air Law)
 • Ljudska izvedba (Human Performance)

Kandidat mora položiti ispit iz:

 • Zrakoplovni propisi (Air Law)

Nakon što kandidat položi teorijske ispite, HACZ će mu izdati Part-FCL dozvolu pilota jedrilice –SPL

(Sailplane pilot licence) ili dozvolu pilota lakog zrakoplova za jedrilice – LAPL(S) (Light aircraft pilot licence). Dozvola koja će se izdati ovisi o certifikatu o zdravstvenoj sposobnosti koju kandidat posjeduje. Ukoliko posjeduje certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 (Class 2 medical certificate) podnositelju zahtjeva će se izdati SPL dozvola. Ukoliko posjeduje LAPL certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, podnositelju zahtjeva će se izdati LAPL(S) dozvola.

Za detaljnije informacije vidi Uputu za konverziju nacionalnih dozvola/ ovlaštenja/ odobrenja pilota jedrilica u Part-FCL dozvole/ ovlaštenja/ certifikata pilota jedrilica (TLD-GM-021). Uputu možete pronaći na web-stranicama HACZ-a: http://www.ccaa.hr/hrvatski/upute-i-prirucnici_79/.

Posjedujem nacionalnu privilegiju za vuču jedrilice avionom. Na koji način mogu steći ovlaštenje za vuču jedrilica u Part-FCL dozvoli pilota aviona?

Za konverziju nacionalne privilegije za vuču jedrilica, potrebno je dostaviti zahtjev za izdavanje dodatnih ovlaštenja (TLD-FRM-251), te dokaz o obavljenom osposobljavanju za stjecanje nacionalnog ovlaštenja za vuču jedrilica. Na temelju obavljenog osposobljavanja, HACZ će imatelju Part-FCL dozvole aviona izdati ovlaštenje za vuču jedrilica.

Koji je postupak kod prijave ispita praktične osposobljenosti (skill test) za stjecanja Part FCL dozvole pilota - avion, helikopter, jedrilica, balon i Part-FCL ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR)?

Za pristupanje ispitu praktične osposobljenosti (skill test) za sjecanje dozvole pilota aviona, helikoptera, jedrilice, balona i za stjecanje Part-FCL ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR), potrebno je podnijeti prijavu za polaganje ispita praktične osposobljenosti (TLD-FRM-223 za dozvolu, TLD-FRM-280 za IR). Nakon što se provjeri udovoljavanje propisanim uvjetima izdaje se rješenje kojim se odobrava polaganje praktičnog dijela ispita i imenuje se ispitivač za provođenje ispita praktične osposobljenosti.

Dodatno, imenovani ispitivač je obavezan najmanje 5 dana prije polaganja najaviti ispit HACZ-u.