Organizacije za testiranje jezične sposobnosti

U svrhu provođenja testiranja jezične sposobnosti pilota zrakoplova za engleski jezik organizacije moraju posjedovati certifikat organizacije za testiranje jezične sposobnosti u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena.

PROPISI:

Uredba Komisije (EU) 1178/2011 (sa izmjenama i dopunama) od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) broj 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

Popis organizacija za testiranje jezične sposobnosti