Organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa

Osposobljavanje (studenta) kontrolora zračnog prometa u svrhu stjecanja i održavanja vještina potrebnih za pružanje usluga kontrole zračnog prometa mogu obavljati organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa koju je nadležno tijelo certificiralo za pružanje jednog ili više vrsta osposobljavanja.

Organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa certificiraju se u skladu sa zahtjevima iz Uredbe Komisije (EU) 2015/340.