Organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa

Osposobljavanje kontrolora zračnog prometa i studenata kontrolora zračnog prometa u svrhu stjecanja i održavanja vještina potrebnih za pružanje usluga kontrole zračnog prometa mogu obavljati organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa koju je nadležno tijelo certificiralo za pružanje jednog ili više vrsta osposobljavanja.

Organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa certificiraju se u skladu sa zahtjevima iz Uredbe Komisije (EU) 2015/340.

PROPISI:

Uredbe Komisije (EU) 340/2015 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011.