Objavio: CCAA

Vlada RH prihvatila Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 5. stavkom 3. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 07.lipnja 2018. donijela zaključak prema kojem se prihvaća Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. godinu, u tekstu koji je dostavila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo aktom, klase: 001-01/18-05/2, urbroja: 376-02-01-18-7, od 21. svibnja 2018. godine.

U obrazloženju zaključka navodi se kako je člankom 5. stavkom 3. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine, br. 69/09, 84/11, 54/13 127/13 i 92/14) propisano da Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, do 31. svibnja svake kalendarske godine, podnosi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće.

Vijeće Agencije donijelo je završni račun Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. godinu na 16. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine. Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. godinu prihvatilo je Vijeće Agencije na 21. sjednici održanoj 28. svibnja 2018. godine.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je svojim aktom, klasa: 001-01/18-05/2, urbroja: 376-02-01-18-7, od 21. svibnja 2018. godine, dostavila Vladi Republike Hrvatske Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. godinu.

Agencija je u 2017. godini težišno obavljala poslove vezane za sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa, a osobito nadzor (inspekciju), certifikaciju i licenciranje zrakoplovnih subjekata u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu.

Agencija je izvršila 692 nadzora, uz realizaciju od 97% u odnosu na planirani broj nadzora. Certifikacija zrakoplovnih subjekata i licenciranje zrakoplovnog osoblja odvijali su se u skladu s potrebama i zahtjevima stranaka. Zbog sve veće potrebe i globalnog značaja, Agencija je provodila i posebne aktivnosti u području zaštite civilnog zračnog prometa.

U 2017. godini završen je proces konverzije nacionalnih svjedodžbi aerodroma u svjedodžbu aerodroma prema Uredbi 139/2014. Agencija je, u okviru svoje nadležnosti, pratila provedbu velikih infrastrukturnih projekata u području aerodroma, sa sigurnosnog i zaštitnog aspekta. Provedbom razvojnih projekata ostvaren je daljnji razvoj djelatnosti Agencije. Agencija je obavljala i brojne ostale poslove iz svoje nadležnosti, kao i suradnju s domaćim i inozemnim nadležnim tijelima.

Nalazi međunarodnih organizacija i institucija uspješno su otklanjani provedbom korektivnih mjera. Izvješće Europske agencije za sigurnost zračnog prometa o kontinuiranom praćenju potvrđuje visoku razinu obavljanja poslova u području sigurnosti civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, čime se doprinosi daljnjem razvoju zrakoplovne industrije.