Objavio: CCAA

Objavljen Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) BR. 216/2008.

U Narodnim novinama br. 100/2017 objavljen je Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) BR. 216/2008.

Pravilnik možete pogledati na sljedećem linku: https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_100_2308.html

Razlog izrade novog Pravilnika je usklađivanje sa Uredbom Komisije (EU) 2015/340 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 63, 6.3.2015.), kao i adresiranje dosad uočenih problema u primjeni propisa.

Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (Narodne novine br. 75/2013).

Pravilnik stupa na snagu 19.10.2017. godine.