Objavio: CCAA

Izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću

Cilj Uredbe je poboljšati sigurnost civilnog zrakoplovstva u Uniji na način da se osigura izvješćivanje, prikupljanje, pohrana, čuvanje, razmjenjivanje, širenje i analiziranje relevantnih informacija povezanih sa sigurnošću o civilnom zrakoplovstvu

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je postavila sigurnost kao najviši prioritet svojeg djelovanja te je uspostavila mehanizme praćenja događaja povezanih sa sigurnošću kroz sustav obaveznog izvješćivanja (Mandatory Occurrence Reporting) i sustav dobrovoljnog izvješćivanja (Voluntary Reporting) te analizu i primjenu odgovarajućih mjera kako bi se rizici održali na prihvatljivoj razini.

Izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću propisano je:

 • Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (u daljnjem tekstu: Uredba);
 • Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2015/1018 оd 29. lipnja 2015. o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba); i

Cilj Uredbe je poboljšati sigurnost civilnog zrakoplovstva u Uniji na način da se osigura izvješćivanje, prikupljanje, pohrana, čuvanje, razmjenjivanje, širenje i analiziranje relevantnih informacija povezanih sa sigurnošću o civilnom zrakoplovstvu. Uredbom se također osigurava pravodobno poduzimanje sigurnosnih mjera na temelju analize prikupljenih informacija, stalna dostupnost informacija povezanih sa sigurnošću uvođenjem pravila o povjerljivosti, pravilna uporaba informacija putem usklađene i poboljšane zaštite izvjestitelja, te rješavanje rizika u zrakoplovstvu na razini Unije i na nacionalnoj razini.

Jedini je cilj izvješćivanja o događajima spriječiti nesreće i nezgode, a ne pripisati krivnju ili odgovornost.

Uredbom se utvrđuju pravila o:

 • izvješćivanju o događajima koji ugrožavaju ili koji bi, ako se ne isprave ili ne riješe, mogli ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu, opremu ili uređaj koji utječu na rad zrakoplova; te izvješćivanje o drugim relevantnim informacijama povezanima sa sigurnošću u tom kontekstu,
 • analizi i naknadnom postupanju s obzirom na događaje o kojima se izvještava i o drugim informacijama povezanima sa sigurnošću,
 • zaštiti osoba koje su izvjestile o događaju ili su u njemu spomenute
 • odgovarajućem korištenju prikupljenih informacija povezanih sa sigurnošću,
 • unošenju prikupljenih informacija u Europsku središnju bazu podataka (ECR) i
 • širenju anonimiziranih informacija zainteresiranim strankama s ciljem pružanja tim strankama informacija koje su im potrebne radi poboljšanja sigurnosti zrakoplovstva.

Sljedeće fizičke osobe izvješćuju o događajima kroz sustav obveznog izvješćivanja:

 • Zapovjednik zrakoplova[1] (pilot-in-command), ili, u slučajevima kada zapovjednik zrakoplova ne može izvijestiti o događaju, bilo koji drugi član posade koji je sljedeći u zapovjednom lancu zrakoplova registriranog u Uniji ili zrakoplova registriranog izvan Unije, ali koji koristi operator za koji država članica osigurava nadzor operacija ili operator koji ima poslovni nastan u Uniji;
 • Osoba koja se pod nadzorom države članice ili Agencije bavi projektiranjem, proizvodnjom, praćenjem kontinuirane plovidbenosti, održavanjem ili modificiranjem zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela takvog zrakoplova;
 • Osoba koja pod nadzorom države članice ili Agencije potpisuje potvrdu o pregledu plovidbenosti ili potvrdu o puštanju u rad zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela tog zrakoplova;
 • Osoba koja obavlja dužnost za koju mora dobiti ovlaštenje države članice kao član osoblja pružatelja usluga u zračnom prometu kojemu su povjerene odgovornosti povezane s uslugama u zračnoj plovidbi ili kao službenik za pružanje usluga letnih informacija;
 • Osoba koja obavlja dužnost u vezi s upravljanjem sigurnošću aerodroma na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća;
 • Osoba koja obavlja dužnost u vezi s ugradnjom, izmjenama, održavanjem, popravcima, obnovom, provjerom u letu ili inspekcijom opreme za zračnu plovidbu čiji nadzor osigurava država članica; i
 • Osoba koja obavlja dužnost u vezi sa zemaljskim opsluživanjem zrakoplova, uključujući opskrbu gorivom, pripremu dokumentacije o teretu, ukrcaj, odmrzavanje i tegljenje na zračnoj luci na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008.

Provedbena uredba sadržava popis događaja koje je potrebno prijaviti u sustavu obveznog izvješćivanja te se sastoji od pet dodatka u kojima je jasna poveznica izvjestitelja i događaja koji mora izvijestiti.

Pravilnikom se propisuju nadležna tijela za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj. U dodatku Pravilnika su primjenjivi obrasci za prijavljivanje događaja i ICAO shema klasifikacije rizika.


[1] Pravilnikom su svi piloti EASA i Aneks II zrakoplova obuhvaćeni Uredbom