Linijski zračni prijevoz

Inozemni operatori zrakoplova mogu obavljati usluge linijskog zračnog prijevoza u Republici Hrvatskoj u skladu s uvjetima iz dvostranog ili mnogostranog ugovora o međunarodnom zračnom prometu koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

Inozemni operatori zrakoplova koji namjeravaju obavljati usluge linijskog zračnog prijevoza u Republici Hrvatskoj moraju biti prethodno određeni u pisanom obliku od strane zrakoplovnih vlasti države u kojima se nalazi njihovo glavno poslovno sjedište, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Obavijest o određivanju operatora zrakoplova dostavljaju zrakoplovne vlasti države operatora ministarstvu nadležnom za civilni zračni promet.

Zahtjev za izdava­nje odobre­nja za letenje za obav­lja­nje usluga linijskog zračnog prijevoza inozemni operator zrakoplova podnosi Agenciji pisanim putem trideset dana prije prvog leta ukoliko međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku nije utvrđeno drukčije.

Zahtjev se podnosi u obliku reda lete­nja na obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje usluga linijskog zračnog prijevoza.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za letenje, na temelju ugovora o letovima sa skupnom oznakom, zasebno podnose i operativni i marketinški operator zrakoplova.

Operator zrakoplova mora imati odobrenje operatora treće zemlje (EASA TCO Authorization) izdano od Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) te obvezno mora uz zahtjev:

  1. Dostaviti valjanu potvrdu o osigura­nju (Certificate of Insurance) operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu prouzročenu putnicima, prtljazi, teretu i trećim osobama u propisanim iznosima u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004 o osiguranju zračnih prijevoznika i operatora zrakoplova,
  2. Na zahtjev dostaviti program zaštite civilnog zračnog prometa sastavljen na engleskom jeziku i/ili potvrdu o odobravanju programa zaštite od nadležnih zrakoplovnih vlasti države operatora zrakoplova,
  3. ukoliko uslugama linijskog ili povremenog zračnog prijevoza obavlja i aktivnosti prijevoza tereta ili pošte iz zračne luke treće zemlje, dostaviti potvrdu da je označen kao „zračni prijevoznik tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje” (ACC3) sukladno Uredbi Komisije (EU) 300/2008 i 185/2010,
  4. Na zahtjev dostaviti i druge podatke i dokumentaciju vezanu uz traženu operaciju.

Operator zrakoplova dužan je dostaviti na odobravanje i sve naknadne promjene koje se odnose na odobren red letenja.