FAQ

Pronađite odgovor na Vaše pitanje

Je li lista min.opreme s navedenim produljenjem intervala otklanjanja nedostatka prihvatljiva Agenciji, ako takva mogućnost nije predviđena u odobrenoj Glavnoj listi min.opreme?

Lista minimalne opreme (MEL) se može odobriti s produljenjem intervala otklanjanja nedostatka (RIE) ukoliko je udovoljeno uvjetima:

- to produljenje mora biti navedeno u odobrenoj Glavnoj listi minimalne opreme (MMEL), i

- u Listi minimalne opreme (MEL) mora biti opisana prihvatljiv postupak za to produljenje.

EASA je za pojedine tipove aviona i helikoptera prihvatila produljenje intervala otklanjanja nedostatka (RIE) odobrenjem Glavnih lista minimalne opreme (MMEL), a podaci su dostupni na: http://easa.europa.eu/certification/experts/MMELs-list.php

FAA je produljenje intervala otklanjanja nedostatka (RIE) definirao u dokumentu Policy Letter 25, koji se primjenjuje na sve FAA odobrene Glavne liste minimalne opreme (MMEL), a podaci su dostupni na: http://fsims.faa.gov/PICResults.aspx?mode=Publication&doctype=MMEL%20Policy%20Letters

Gdje su propisani uvjeti za obavljanje radova iz zraka?

Uvjeti za izdavanje Svjedodžbe zračnog operatora za izvođenje komercijalnih operacija koje nisu komercijalni zračni prijevoz, a pod kojima se u skladu s definicijom u Zakonu o zračnom prometu smatraju i radovi iz zraka, određeni su „Partom OPS – Zrakoplovne operacije i Partom OR – Organizacijski zahtjevi“, Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljiti operatori zrakoplova (NN 54/10, 34/11, 39/12) te odredbama Sigurnosne direktive ASO-2010-007 od 12.05.2010. godine, u kojoj su definirani prihvatljivi načini udovoljavanja i upute uz predmetni pravilnik.

Kako izraditi Operativni priručnik za obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza u Republici Hrvatskoj?

Operativni priručnik je glavno sredstvo koje koristi zračni prijevoznik kako bi osigurao sigurno odvijanje operacija zračnog prijevoza. Stoga je operativni priručnik glavni element za izdavanje Svjedodžbe zračnog prijevoznika. Informacije sadržane u Operativnom priručniku su opsežne, različite i u stalnoj evoluciji. Objavom Operativnog priručnika zračni prijevoznik potvrđuje svoju određenost da je priručnik u skladu s važećim propisima i Svjedodžbom zračnog prijevoznika (AOC), a s druge strane on sadrži operativne upute za osoblje koje će obavljati poslove i zadatke pri zračnom prijevozniku.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ima ovlasti da zatraži bilo kakvu izmjenu operativnog priručnika koju smatra potrebnom za osiguranje sigurnog odvijanja operacija zračnog prijevoza.

Prihvaćanje Operativnog priručnika od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ne predstavlja jamstvo da priručnik ne sadrži niti jednu nesukladnost s važećim propisima. Zračni prijevoznik je jedini i u potpunosti odgovoran za sukladnost Operativnog priručnika s važećim propisima.

Nakon prihvaćanja Operativnog priručnika, a prilikom obavljanja aktivnosti sigurnosnog nadzora zračnog prijevoznika, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo može provjeriti sadržaj Operativnog priručnika. Tijekom obavljanja takve inspekcije mogu biti otkrivene nesukladnosti temeljem kojih Agencija može zatražiti izmjene i dopune Operativnog priručnika.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je izdala Uputu za izradu Operativnog priručnika.

Koja je dodatna oprema potrebna za izvođenje operacije avionom u zračnom prostoru sa smanjenim vertikalnim razdvajanjem?

Zračni prijevoznik ne smije operirati avionom u dijelovima zračnog prostora gdje se, u skladu s regionalnim ugovorom o zračnoj plovidbi, primjenjuje minimum vertikalnog razdvajanja od 300 m (1000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410 osim ako to nadležno tijelo nije odobrilo (RVSM odobrenje).

Potrebna oprema za let u definiranom zračnom prostoru sa smanjenim minimumom vertikalnog razdvajanja (RVSM) je propisana je odredbom OPS 1.872 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:07:22:32008R0859:HR:PDF u skladu sa kojom:

(a) Zračni prijevoznik mora jamčiti da su avioni koji lete u RVSM zračnom prostoru opremljeni:

(1) dvama nezavisnim sustavima mjerenja visine;
(2) jednim sustavom za upozorenje o visini;
(3) jednim automatskim sustavom kontrole visine;
(4) transponderom sekundarnog radara (SSR) sa sustavom za izvještavanje o visini koji može biti spojen na sustav mjerenja visine glede zadržavanja visine.

Što je SAFA ?

SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) je program Europske Komisije kojim se obavlja sigurnosna procjena inozemnih zrakoplova na stajankama zračnih luka država sudionica programa. Programom se procjenjuje primjena međunarodnih standarda, a temelji se na ICAO Annexima 1,6,i 8.

Operatorima zrakoplova za koje se posredstvom primjene SAFA programa utvrdi kako predstavljaju potencijalnu opasnost za građane država članica programa, Europska Komisija može zabraniti izvođenje operacija u zemljama članicama. U tu svrhu je formiran Popis zračnih prijevoznika koji imaju zabranu operiranja u Zajednici iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ-a) 2111/2005 Europskoga parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo redovito objavljuje popis u obliku sigurnosne direktive (Air Safety Order), koji je dostupan na internetskim stranicama www.ccaa.hr.

Zajednička pravila i postupci u vezi sa SAFA programom, detaljnije su propisani uredbama i direktivama, te Pravilnikom o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja (NN 57/13), kao i uspostavom popisa zračnih prijevoznika koji imaju zabranu izvođenja operacija na području Republike Hrvatske.


Nadležne osobe Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Odsjeka SAFA inspekcije, u provođenju odredaba navedenih Pravilnika su:

(a) Nacionalni SAFA koordinator,

(b) SAFA inspektori Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

U smislu obavljanja obveza iz SAFA programa u Republici Hrvatskoj, Odsjek SAFA inspekcije, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, u skladu s EASA SAFA priručnikom o pregledu zrakoplova na stajanci (EASA SAFA Ramp Inspection Guidance material) obavlja poslove i skrbi o :

- obavljanju SAFA inspekcije na stajanci zračnih luka na području Republike Hrvatske, poglavito kada se radi o određenim kategorijama zračnih prijevoznika i zrakoplova kod kojih postoji velika vjerojatnost otkrivanja nedostataka u pogledu sigurnosti (EC SAFA-Blacklist Alarm Information) prema Uredbi iz Dodatka IV ovoga Pravilnika;

- točnosti podataka koji se unose u centraliziranu EASA SAFA bazu podataka;

- tajnosti podataka preuzetih iz centralizirane EASA SAFA baze podataka kada se koriste za određenu namjenu u skladu s Deklaracijom o sukobima interesa potpisanom u cilju provedbe SAFA radnog sporazuma;

- osiguravaju izvršenje prioritetnih inspekcija zrakoplova sukladno članku 2. Uredbe Komisije 351/2008/EZ od 16. travnja 2008.;

- predstavljanju Republike Hrvatske u Europskoj SAFA ekspertnoj grupi za upravljanje i razvoj SAFA programa (European SAFA Steering Expert Group – ESSG);

- predstavljaju Republiku Hrvatsku u Odboru za sigurnost zračnog prometa (EC Air Safety Committee)

- u skladu s Aneksom II Direktive Komisije 2008/49/EZ od 16. travnja 2008. sudjeluju u međusobnoj razmjeni informacija, Europskoj komisiji i državama sudionicama u SAFA programu dostavlja sigurnosne informacije prikupljene putem standardnih izvješća, te ih izvješćuje o svim potencijalnim sigurnosnim prijetnjama;

- surađuju s nacionalnim SAFA koordinatorima drugih država;

- odobravaju tehnički let inozemnog zrakoplova u slučaju utvrđenih manjkavosti od strane SAFA inspektora prema članku 7. stavku 2. Direktive 2004/36/CE Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004.

- ostalim poslovima iz djelokruga Odsjeka, u skladu sa primjenjivim propisima.

Državni zrakoplovi po definiciji iz Čikaške konvencije i zrakoplovi s maksimalno dozvoljenom uzletnom težinom manjom od 5700 kg koji se ne koriste za komercijalni zračni prijevoz, ne pripadaju u područje primjene ove Direktive.

Ako SAFA inspektor pri obavljanju inspekcijskoga pregleda na stajanci zračne luke, procijeni kako je nesukladnost koja je utvrđena u vezi sa zrakoplovom, od utjecaja na sigurnost izvođenja operacija, ovlašten je zadržati zrakoplov i ne dozvoliti nastavak operacija, dok se nesukladnost ne otkloni, te odmah o tome obavještava nadležna tijela operatora i države u kojoj je zrakoplov registriran.

Je li u Republici Hrvatskoj dopušten komercijalni zračni prijevoz jednomotornim avionom noću ili u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC)?

Nije. UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 859/2008, od 20. kolovoza 2008., o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 u odnosu na usklađivanje tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:07:22:32008R0859:HR:PDF) definirano je kako zračni prijevoznik ne smije operirati jednomotornim avionom:

(1) noću; ili
(2) u instrumentalnim meteorološkim uvjetima osim po posebnim vizualnim pravilima letenja (VFR);

Napomena: Operativna ograničenja za jednomotorne avione obuhvaćena su u OPS 1.240(a)(6).

U vezi operacija jednomotornim avionom u svrhu obavljanja komercijalnoga zračnoga prijevoza, odredbom OPS 1.240(a)(6) određeno je kako zračni prijevoznik mora jamčiti da se operacije odvijaju samo na rutama i područjima na kojima su na raspolaganju površine koje omogućuju sigurno prisilno slijetanje

Koji su uvjeti za obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza putnika i tereta u Republici Hrvatskoj?

Komercijalni zračni prijevoz smije obavljati poduzetnik koji posjeduje važeću Operativnu licenciju i Svjedodžbu zračnog prijevoznika u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu (NN 69/09 i 84/11, 54/13, 127/13) i odgovarajućim EU propisima.

Operativna licencija (Operating licence) je odobrenje koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje zračnom prijevozniku, a kojom mu dopušta prijevoz putnika, pošte i/ili tereta, uz naplatu i/ili naknadu, kako je navedeno u operativnoj licenciji;

S obzirom na veličinu zračnog prijevoznika i opseg operacija zračnom prijevozniku se izdaje:
- Operativna licencija – tip A (Operating Licence Type A) je odobrenje poduzeću koje obavlja prijevoz zrakoplovima s MTOM (najvećom dopuštenom uzletnom masom) od 10 tona ili većom i/ili zrakoplovima s 20 ili više sjedišta; ili
- Operativna licencija – tip B (Operating Licence Type B) je odobrenje poduzeću koje obavlja prijevoze isključivo zrakoplovima s MTOM (maksimalnom uzletnom masom pri polijetanju) manjom od 10 tona i/ili zrakoplovima s manje od 20 sjedišta;

Uvjeti za izdavanje Operativne licencije propisani su UREDBOM (EZ-a) br. 1008/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici.

Poduzetniku će Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdati Operativnu licenciju pod uvjetom da:

  1. se njegovo glavno poslovno sjedište nalazi u toj državi članici;
  2. posjeduje valjanu svjedodžbu o sposobnosti (AOC), koju je izdalo nacionalno tijelo nadležno za izdavanje dopuštenja iste države članice čije je nadležno tijelo za izdavanje dozvole odgovorno za izdavanje, odbijanje, poništavanje ili privremeno oduzimanje operativne licencije zračnog prijevoznika Zajednice;
  3. na raspolaganju ima jedan ili više zrakoplova na temelju vlasništva ili ugovor o zakupu zrakoplova bez posade;
  4. je njegova glavna djelatnost obavljanje usluge zračnog prijevoza samostalno ili u kombinaciji s nekom drugom komercijalnom djelatnošću zrakoplova ili popravkom i održavanjem zrakoplova;
  5. struktura njegove tvrtke omogućuje nadležnim tijelima za izdavanje dozvole provođenje odredbi iz ovog poglavlja;
  6. je više od 50 % poduzeća u vlasništvu države članice i/ili državljana države članice i da ga učinkovito nadziru, izravno ili neizravno putem jednog ili više posredničkih poduzeća, osim kako je predviđeno u sporazumu s trećom zemljom, čiji je potpisnik Zajednica;
  7. ispunjava financijske uvjete utvrđene u članku 5 Uredbe.;
  8. ispunjava zahtjeve o osiguranju utvrđene u članku 11. i u Uredbi (EZ) br. 785/2004; i
  9. ispunjava odredbe o dobrom ugledu, kako je utvrđeno u članku 7. Uredbe.


Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je naputak za ishođenje operativne licencije „Operating Licence Guidance Material“.


Svjedodžba zračnog prijevoznika (Air Operator Certificate – AOC) je dokument koji izdaje HACZ, a kojim potvrđuje da poduzeće udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje djelatnosti javnoga zračnog prijevoza navedene u Svjedodžbi.

U Svjedodžbi zračnog prijevoznika utvrđuju se prava odobrena zračnom prijevozniku i opseg operacija koje može obavljati. Uvjeti za izdavanje Svjedodžbe zračnog prijevoznika propisani su UREDBOM VIJEĆA (EEZ-a) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (EU-OPS).

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je detaljni naputak za ishođenje svjedodžbe zračnog prijevoznika „AOC – Air Operator Certificate First Certification Guidance Material“

Tko odobrava program početne obuke iz sigurnosti za članove kabinske posade zrakoplova?

Program početne obuke iz sigurnosti za članove kabinske posade u Republici Hrvatskoj, operatorima zrakoplova koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj odobrava Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

Uvjeti za početnu obuku iz sigurnosti članova kabinske posade propisani su Uredbom Vijeća EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva i njenih izmjena i dopuna. Zahtjev za odobrenje trening programa za članove kabinske posade može se pronaći na službenoj straniciHrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Što je to Operativna kontrola i tko je mora provoditi?

Zahtjev za operativnom kontrolom propisan je Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva i njenih izmjena i dopuna, a detaljnije je opisana u Temporary Guidance Leaflet-u (TGL) No 44 – Section 2. AMC & IEM OPS 1 Acceptable Means of Compliance and Interpretative/Explanatory Material (Sekcija 2. Prihvatljivi načini udovoljavanja / Materijali s pojašnjenjima/tumačenjima), ACJ OPS 1.195 i ACJ OPS 1.205.

OPS 1.195 Operativna kontrola;

Zračni prijevoznik mora:

(a) Ustanoviti i primjenjivati metode operativne kontrole koje je odobrilo nadležno tijelo; i

(b) Primjenjivati operativnu kontrolu nad svim letovima koji se obavljaju pod uvjetima iz njegovog AOC-a.

ACJ OPS 1.195

1) Operativna kontrola podrazumjeva primjenu metoda zračnog prijevoznika u svezi s odgovornošću za pripremu, otpremu i praćenje leta na siguran način. Istovremeno to ne implicira zahtjevom za ovlaštenim dispečerom leta ili kompletnim sustavom za praćenje leta

2) Organizacija i metode utvrđenih postupaka operativne kontrole trebaju biti sastavni dio Operativnoga priručnika i trebaju definirati najmanje opis odgovornosti vezanih za pripremu, otpremu i praćenje svakog leta.

ACJ OPS 1.205 Stručnost operativnog osoblja

Ako zračni prijevoznik zapošljava dispečere (Operativne kontrolore leta) u svezi s metodom Operativne kontrole kako što je to definirano u OPS 1.195, osposobljavanje toga osoblja treba se temeljiti na odgovarajućim djelovima ICAO Dokumenta 7192 D3. To osposobljavanje treba biti opisano u Pododjeljku D Operativnog priručnika. Iz ovoga ne treba izvoditi zaključak da postoji zahtjev za ovlaštenim dispečerom ili sustavom za praćenje leta.

Kao što je vidljivo, odredba OPS 1.195, jasno definira da Operativnu kontrolu mora ustanoviti i primjenivati svaki zračni prijevoznik koji posjeduje Svjedodžbu zračnog prijevoznika (AOC) i ona mora biti odobrena od strane Agencije. Pitanje primjene metoda te izbor osoba odgovornih za provođenje Operativne kontrole ovisiti će o veličini zračnog prijevoznika i vrsti operacija. Kako je navedeno u ACJ OPS 1.195 samo provođenje Operativne kontrole ne podrazumjeva istovremeno zahtjev za ovlaštenim Dispečerom/Operativnim kontrolorom leta no ako zračni prijevoznik ipak zapošljava osobu kojoj je povjerio odgovornost za pripremu, otpremu i praćenje , tada ta osoba mora biti osposobljena u skladu s odgovarajučim dijelovima ICAO Dokumenta 7192 D3.

Što je opasna roba i kako se smije prevoziti zrakoplovom?

Opasna roba su predmeti ili tvari koje su u stanju prouzročiti značajan rizik po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koje se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (ICAO Doc 9284 AN/905) ili su klasificirane u skladu s Tehničkim instrukcijama.

Određivanje načina slanja opasne robe

Prije slanja opasne robe zrakom pošiljatelj se mora uvjeriti da zaista postoji potreba za slanjem te robe. Potrebno je provjeriti da li se ta roba može kupiti na odredištu? Ukoliko je odgovor „NE“, slijedeće pitanje koje se postavlja je da li se ta roba može poslati nekim drugim prijevoznim sredstvom (cestovnim, željezničkim, morskim). Ako je odgovor opet „NE“, Pošiljatelj mora donijeti odluku da li on sam pakirati, obilježavati, označavati i deklarirati robu, u skladu s propisima koji reguliraju ovu problematiku, ili će angažirati nekoga tko je kompetentan da to obavi za njega.

Slanje opasne robe

U skladu s propisima koji reguliraju prijevoz opasnih roba zrakom, koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, opasnu robu smiju prihvaćati i prosljeđivati samo oni poduzetnici (pošiljatelji, otpremnici, pružatelji zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta i operatori) kojima je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala odobrenje, odnosno koje je certificirala kao sposobne za obavljanje tih operacija, i koji su u posjedu važećeg Certifikata za opasne robe. Pošiljatelj koji nema osoblje osposobljeno u skladu s Tehničkim instrukcijama, može sklopiti pisani ugovor s odgovarajuće certificiranim otpremnikom da za njega obavi poslove u vezi slanja opasne robe na prijevoz zrakom. Detaljni uvjeti u vezi prijevoza opasnih roba zrakom propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 30/13).

Opasna roba u putničkoj prtljazi

Ukoliko putujete kao putnik u zrakoplovu, sa sobom smijete unijeti u zrakoplov ograničenu količinu opasne robe, u predanoj provjerenoj prtljazi, ručnoj prtljazi koju nosite sa sobom ili je imati uza se. Informacije o opasnoj robi koju putnici ili posada smiju unositi zrakoplov možete naći na Internetskim stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.


Program početne obuke iz sigurnosti za članove kabinske posade u Republici Hrvatskoj, operatorima zrakoplova koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj odobrava Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

Uvjeti za početnu obuku iz sigurnosti članova kabinske posade propisani su Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva i njenih izmjena i dopuna. Zahtjev za odobrenje trening programa za članove kabinske posade može se pronaći na službenoj straniciHrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.