Komercijalni zračni prijevoz

Međunarodni letovi u, iz i preko teritorija Republike Hrvatske podliježu europskim i nacionalnim propisima vezanim uz civilno zrakoplovstvo.

Zračni prijevoznici na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar područja Europske unije sukladno Uredbi (EZ) broj 2111/2005 o uspostavi popisa zračnih prijevoznika Zajednice na koje se primjenjuje zabrana operiranja unutar Zajednice i o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi let, ne smiju prometovati u hrvatskom zračnom prostoru.

Obvezna osiguranja u zračnom prometu regulirana su Uredbom (EZ) 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima osiguranja za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova i Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13).

Operatori zrakoplova iz Europske Unije i Europskog ekonomskog prostora

Sukladno članku 15. Uredbe (EZ) broj 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje usluga zračnog prijevoza u Zajednici, zračni prijevoznici iz država članica Europske unije, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske imaju pravo obavljati usluge zračnog prijevoza unutar Zajednice bez odobrenja, ali moraju dostaviti Agenciji obavijest o namjeravanom letu.

Ista prometna prava imaju i zračni prijevoznici Švicarske, osim kabotaže, sukladno Sporazumu o zračnom prometu između Europske unije i Švicarske.

Operatori zrakoplova iz trećih zemalja

Inozemni civilni zrakoplovi smiju letjeti u hrvatskom zračnom prostoru samo na temelju odobrenja, osim ako međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku ili EU propisom nije drukčije utvrđeno.

Uvjeti i način izdavanja odobrenja za letove inozemnih zrakoplova u, iz i preko teritorija Republike Hrvatske utvrđeni su Pravilnikom o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru (Narodne novine 50/17).

Zračnim prijevoznicima iz država pridruženih stranaka ECAA sporazuma dopustit će se korištenje prometnih prava 3. i 4. zračne slobode u skladu s odredbama sporazuma, do ispunjenja uvjeta predviđenih sporazumom.

VAŽNA OBAVIJEST:

Operatori trećih zemalja koji obavljaju komercijalni zračni prijevoz u područje koje podliježe odredbama Lisabonskog ugovora, unutar tog područja ili iz njega moraju imati sigurnosno odobrenje (TCO odobrenje) izdano od Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) u skladu s Uredbom Komisije (EU) 452/2014. To uključuje i operatore trećih zemalja čiji su zrakoplovi u zakupu od strane EU operatora kao i one koji imaju sklopljen ugovor o letovima sa skupnom oznakom (code-share) s EU operatorom kada obavljaju komercijalni zračni prijevoz u područje koje podliježe odredbama Ugovora. TCO odobrenje nije potrebno za operatore koji samo prelijeću navedeno područje bez namjere slijetanja.

Zahtjev za izdavanje TCO odobrenja, uključujući svu potrebnu dokumentaciju, operator mora podnijeti EASA-i najkasnije 30 dana prije planiranog datuma početka operacija.

U nadležnosti država članica EU je i nadalje odobravanje prometnih prava u komercijalnom zračnom prijevozu. Sigurnosno (tehničko) odobrenje koje izdaje EASA je jedan od preduvjeta u postupku dobivanja odobrenja od pojedinih država članica za obavljanje zračnog prijevoza na temelju postojećih sporazuma o zračnom prijevozu između država članica EU i trećih zemalja.

Povremeni letovi – jednokratna obavijest

Operator treće zemlje može obavljati medicinske letove ili povremeni let ili seriju povremenih letova kako bi prevladao nepredviđenu, neposrednu i hitnu operativnu potrebu bez prethodnog odobrenja EASA-e, pod uvjetom da operator:

(1) obavijesti EASA-u prije predviđenog datuma prvog leta u obliku i na način koji odredi EASA;

(2) da ne podliježe zabrani letenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005 i

(3) podnese zahtjev EASA-i za izdavanje sigurnosnog odobrenja (TCO Authorization) u roku od 10 radnih dana od datuma slanja obavijesti EASA-i.

Let/letovi navedeni u obavijesti mogu se obavljati najduže šest uzastopnih tjedana nakon datuma slanja obavijesti ili dok EASA ne donese odluku o zahtjevu, ovisno o tome što ranije nastupi. Obavijest operator može poslati samo jednom svaka 24 mjeseca.

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici EASA-e http://easa.europa.eu/TCO.