Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera

Primjenjivi propis: Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera (NN 57/2019) (u daljnjem tekstu Pravilnik)

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-003

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije i uz uvjete navedene u odobrenju uzimajući u obzir sigurnost operacija.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera podnosi operator helikoptera na objavljenom obrascu zahtjeva. Uredno popunjenom zahtjevu moraju se priložiti dokumenti navedeni na obrascu, administrativna pristojba od 20 HRK ili potvrda o uplati iste i dostaviti Agenciji najkasnije sedam (7) radnih dana prije početka obavljanja operacija. Upute za plaćanje administrativne pristojbe mogu se pronaći na glavnom izborniku Ureda za odobravanje letova.

Pravilnikom se propisuju uvjeti za izvođenje povremenih pojedinačnih operacija izvanaerodromskog slijetanja i uzlijetanja helikoptera s prirodnog mjesta za slijetanje helikoptera (u daljnjem tekstu NHLS).

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zabranjeno je unutar gusto naseljenih područja i na udaljenosti manjoj od 500 ft (150 m) od gusto naseljenog područja.

Odobrenje koje izdaje Agencija ne oslobađa operatora od ishođenja drugih odobrenja i/ili suglasnosti koja se traže drugim primjenjivim propisima, a koja se ne odnose na sigurnost u zrakoplovstvu (npr. suglasnost vlasnika posjeda, vlasnički i stvarnopravni odnosi, zaštita okoliša, prostorno uređenje i dr.).

Slijetanje i uzlijetanje s NHLS smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 3 slijetanja i uzlijetanja u posljednjih 90 dana na tipu helikoptera koji se navodi u zahtjevu.

Prije početka izvođenja operacija operator helikoptera mora o korištenju NHLS obavijestiti Operativno-komunikacijski centar nadležne Policijske uprave.

Ovdje možete naći popis i brojeve telefona/telefaksa svih mjesno nadležnih Operativno-komunikacijskih centara.