EU zakonodavstvo

1. Uredba (EZ) 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (SL L 79 19.3.2008)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EZ) 690/2009 od 30. srpnja 2009.

Uredba (EZ) 1108/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009.

Uredba Komisije (EU) 6/2013 od 8. siječnja 2013.

(neslužbeni konsolidirani tekst)

2. Uredba Komisije (EU) 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) 7/2013 od 8. siječnja 2013.

Uredba Komisije (EU) 69/2014 od 27. siječnja 2014.

(zadnji neslužbeni pročišćeni tekst)

3. Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 оd 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014.)

  • Uredba Komisije (EU) 2015/ 1536 od 16.rujna 2015 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 u odnosu na usklađivanje pravila o kontinuiranoj plovidbenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008, kritične poslove održavanja i praćenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova.

4. Uredba Komisije (EU) 2015/1088 оd 3. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 u odnosu na olakšavanje postupaka održavanja za zrakoplove općeg zrakoplovstva

PRIHVATLJIVI NAČINI UDOVOLJAVANJA (AMC) I UPUTE (GM) ZA Part-21 NA ENGLESKOM JEZIKU:

ED Decision 2003/01/RM

ED Decision 2003/01/RM - Explanatory Note

ED Decision 2006/13/R

ED Decision 2007/008/R

ED Decision 2007/006/R

ED Decision 2007/012/R

ED Decision 2009/011/R

ED Decision 2009/011/R - Explanatory Note

ED Decision 2010/001/R

ED Decision 2010/001/R - Explanatory Note

ED Decision 2010/016/R

ED Decision 2010/016/R - Explanatory Note

ED Decision 2011/006/R

ED Decision 2011/006/R - Explanatory Note

ED Decision 2011/010/R

ED Decision 2011/010/R - Explanatory Note

PRIHVATLJIVI NAČINI UDOVOLJAVANJA (AMC) I UPUTE (GM) ZA Part -M, -145, -66, -147 NA ENGLESKOM :

AMC Part-M

ED Decision 2003/19/RM

ED Decision 2003/19/RM - Explanatory note

ED Decision 2006/11/R

ED Decision 2006/11/R - Explanatory note

ED Decision 2006/14/R

ED Decision 2007/001/R on Fuel Tank Safety

ED Decision 2008/013/R ED Decision 2008/013/R - Explanatory note Annex I of Decision 2008/013/R

ED Decision 2009/006/R ED Decision 2009/006/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2009/006/R

ED Decision 2010/002/R ED Decision 2010/002/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2010/002/R

ED Decision 2010/006/R ED Decision 2010/006/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2010/006/R

ED Decision 2011/002/R – ne mijenja ED Decision No 2003/19/RM!

ED Decision 2012/004/R ED Decision 2012/004/R - Explanatory Note Annex to ED Decision 2012/004/R

GM Part-M

ED Decision 2010/002/R ED Decision 2010/002/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2010/002/R

ED Decision 2012/004/R ED Decision 2012/004/R - Explanatory Note Annex to ED Decision 2012/004/R

AMC Part-145

ED Decision 2003/19/RM

ED Decision 2003/19/RM - Explanatory note

ED Decision 2006/11/R

ED Decision 2006/11/R - Explanatory note

ED Decision 2007/002/R on Fuel Tank Safety

ED Decision 2009/007/R ED Decision 2009/007/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2009/007/R

ED Decision 2010/002/R ED Decision 2010/002/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2010/002/R

ED Decision 2010/006/R ED Decision 2010/006/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2010/006/R

ED Decision 2011/011/R ED Decision 2011/011/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2011/011/R

ED Decision 2012/004/R ED Decision 2012/004/R - Explanatory Note Annex to ED Decision 2012/004/R

GM Part-145:

ED Decision 2003/19/RM ED Decision 2003/19/RM - Explanatory note

ED Decision 2010/002/R ED Decision 2010/002/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2010/002/R

ED Decision 2010/006/R ED Decision 2010/006/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2010/006/R

ED Decision 2011/011/R ED Decision 2011/011/R - Explanatory Note Annex 1 of Decision 2011/011/R

AMC Part-66:

ED Decision 2003/19/RM

ED Decision 2003/19/RM - Explanatory note

ED Decision 2005/07/R

Amended by ED Decision 2007/009/R

ED Decision 2007/003/R on Fuel Tank Safety Part 66

ED Decision 2007/009/R

Amended by ED Decision 2008/003/R

ED Decision 2007/018/R

ED Decision 2008/003/R

Amended by ED Decision 2009/016/R

ED Decision 2009/008/R

ED Decision 2009/008/R - Explanatory Note

Annex 1 of Decision 2009/008/R

ED Decision 2009/016/R

Annex I to ED Decision 2009/16/R

ED Decision 2010/002/R

ED Decision 2010/002/R - Explanatory Note

Annex 1 of Decision 2010/002/R

ED Decision 2010/011/R

Annex to Decision 2010/011/R – ispravljen sa Annex to Decision 2011/003/R

ED Decision 2011/003/R

Annex to Decision 2010/011/R - ispravak

ED Decision 2011/008/R

Annex to Decision 2011/008/R

ED Decision 2012/004/R

ED Decision 2012/004/R - Explanatory Note

Annex to ED Decision 2012/004/R

GM Part-66:

ED Decision 2003/19/RM

ED Decision 2003/19/RM - Explanatory note

ED Decision 2010/002/R

ED Decision 2010/002/R - Explanatory Note

Annex 1 of Decision 2010/002/R

ED Decision 2012/004/R

ED Decision 2012/004/R - Explanatory Note

Annex to ED Decision 2012/004/R

AMC Part-147:

ED Decision 2003/19/RM

ED Decision 2003/19/RM - Explanatory note

ED Decision 2006/01/R

ED Decision 2006/01/R AMC Part 147 Explanatory note

ED Decision 2010/002/R

ED Decision 2010/002/R - Explanatory Note

Annex 1 of Decision 2010/002/R

ED Decision 2012/004/R

ED Decision 2012/004/R - Explanatory Note

Annex to ED Decision 2012/004/R

GM Part-147:

ED 2003/19/RM

ED Decision 2003/19/RM - Explanatory note

Annex VII of ED Decision 2003/19/RM

ED Decision 2010/002/R

ED Decision 2010/002/R - Explanatory Note

Annex 1 of Decision 2010/002/R

ED Decision 2012/004/R

ED Decision 2012/004/R - Explanatory Note

Annex to ED Decision 2012/004/R

„TEHNIČKE PUBLIKACIJE“ EASA-e

Više o tome može se naći na:

http://easa.europa.eu/regulations