FAQ

Koji je postupak u slučaju gubitka dozvole kontrolora zračnog prometa ili dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta?

U slučaju gubitka dozvole potrebno je gubitak prijaviti Narodnim novinama.

Za izdavanje nove dozvole (s novim brojem) potrebno je dostaviti:

1. Upravne pristojbe (70,00 kn);

2. Ispunjen obrazac broj TLD-FRM-172 (Zahtjev za izdavanje /upis – KZP) sa naznakom da se radi o gubitku dozvole;

3. Potvrdu izdanu od Narodnih novina kojom se dokazuje da je gubitak dokumenta prijavljen;

4. Potvrdu o uplati (50,00 kn);

5. Presliku osobne iskaznice;

6. Presliku Certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.

Koji su propisi primjenjivi na licenciranje kontrolora zračnog prometa i kontrolora zračnog prometa-studenta?

Za licenciranje kontrolora zračnog prometa i kontrolora zračnog prometa-studenta primjenjuju se sljedeći propisi:

  • Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa (Narodne novine, br. 75/13);
  • Uredba Komisije (EU) br. 805/2011 od 10. kolovoza 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za dozvole i određene svjedodžbe kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća;
  • Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe uredbe komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (Narodne novine, br. 75/13).

Koji su uvjeti za održavanje stručnosti kontrolora zračnog prometa?

Kako bi kontrolor zračnog prometa održavao svoju stručnost odnosno kako bi održavao svoju dozvolu valjanom mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) odraditi minimalan broj efektivnih sati (propisan u Shemi stručnosti za lokaciju) na poslovima kontrole zračnog prometa unutar određenog razdoblja na operativnim jedinicama za koje posjeduje valjana ovlaštenja i posebne ovlasti;

b) biti ocijenjen stručnim (od strane odobrenog ocjenjivača);

c) održavati svoju stručnost kontinuiranim osposobljavanjem (osposobljavanje za održavanje stručnosti kontrolora zračnog prometa, osvježavanje znanja i stručne sposobnosti, osposobljavanje za postupanje u slučajevima opasnosti i, prema potrebi, jezičnog osposobljavanja;

d) osigurati i obnoviti svoju operativnu stručnost po povratku sa dužeg izbivanja, odnosno, ako određeno duže vrijeme nije obavljao svoje poslove zbog planiranog ili neočekivanog odsustva;

e) posjedovati valjan Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.

Koje su obveze kontrolora zračnog prometa?

Svaki kontrolor zračnog prometa obvezan i dužan je:

  • dok obavlja poslove kontrole zračne plovidbe uz sebe imati valjanu dozvolu kontrolora zračnog prometa i valjan Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti;
  • održavati valjanim ovlaštenja i posebne ovlasti iz dozvole;
  • postupati sukladno odobrenoj Shemi stručnosti za lokaciju i brinuti se o svojoj stručnosti sukladno upisanim ovlaštenjima i posebnim ovlastima;
  • u slučaju da nije zdravstveno sposoban za obavljanje poslova kontrole zračnog prometa, u slučaju da je pod utjecajem psihoaktivnih supstanci ili smanjene zdravstvene sposobnosti obavijestiti ovlaštenu osobu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, te u tom slučaju ne obavljati poslove.