FAQ


1. Kako se stječe dozvola kontrolora zračnog prometa?

Za stjecanje dozvole kontrolora zračnog prometa kandidat mora najprije završiti inicijalno (osnovno) osposobljavanje u organizaciji za osposobljavanje (eng. „Training organization - TO“). U Republici Hrvatskoj osnovno osposobljavanje provodi Fakultet prometnih znanosti te Hrvatska kontrola zračne plovidbe- sukladno angažmanu prilikom zapošljavanja budućih kontrolora zračnog prometa. Svrha osnovnog osposobljavanja je stjecanje temeljnog teorijskog znanja i praktičnih vještina povezanih s osnovnim operativnim postupcima.

Nakon osnovnog osposobljavanja (eng. „Basic training“) slijedi osposobljavanje za ovlaštenje te posebnu ovlast ovlaštenja (eng. „Rating training“). Navedeno osposobljavanje vezano je uz ovlaštenje te posebne ovlasti ovlaštenja ukoliko je primjenjivo. Nakon uspješno završenog osposobljavanja te uz valjan certifikat zdravstvene sposobnosti minimalne kategorije 3, kao i ispunjavanju zahtjeva koji se odnose na jezičnu sposobnosti te R/T-u, kandidat može podnijeti Zahtjev za stjecanje dozvole studenta kontrolora zračnog prometa (SATCO).

Nakon stjecanja SATCO dozvole, kandidat se osposobljava za posebnu ovlast za lokaciju (eng. „Unit training“). Nakon uspješno završenog osposobljavanja kandidat podnosi Zahtjev za stjecanje dozvole kontrolora zračnog prometa (ATCO).

2. Koje su obveze kontrolora zračnog prometa?

Svaki kontrolor zračnog prometa obvezan i dužan je:

• dok obavlja poslove kontrole zračne plovidbe uz sebe imati valjanu dozvolu kontrolora zračnog prometa i valjan Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti;
• održavati valjanim ovlaštenja i posebne ovlasti iz dozvole;
• postupati sukladno odobrenoj Shemi stručnosti za lokaciju i brinuti se o svojoj stručnosti sukladno upisanim ovlaštenjima i posebnim ovlastima;
• u slučaju da nije zdravstveno sposoban za obavljanje poslova kontrole zračnog prometa, u slučaju da je pod utjecajem psihoaktivnih supstanci ili smanjene zdravstvene sposobnosti obavijestiti ovlaštenu osobu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, te u tom slučaju ne obavljati poslove.


3. Koja je razlika između produljenja i obnavljanja ovlaštenja i posebnih ovlasti u dozvoli kontrolora zračnog prometa?

Produljenje (eng. „Revalidation“) znači upravni akt proveden unutar razdoblja valjanosti ovlaštenja, posebne ovlasti ili certifikata kojim se imatelju dopušta korištenje privilegija ovlaštenja, posebne ovlasti ili certifikata tijekom daljnjeg određenog razdoblja pod uvjetom da su ispunjeni određeni zahtjevi.
Obnavljanje (eng. „Renewal“) znači upravni akt proveden nakon isteka ovlaštenja, posebne ovlasti ili certifikata kako bi se ovlaštenje, posebna ovlast ili certifikat obnovili za daljnje, određeno razdoblje pod uvjetom da su ispunjeni određeni zahtjevi;

4. Dali HACZ prihvaća dozvole kontrolora zračnog prometa izdane u skladu sa zakonima 3. zemlje?

Republika Hrvatska ne priznaje dozvole kontrolora zračnog prometa izdane od strane zrakoplovnih vlasti 3. zemalja.


5. Koji su uvjeti za održavanje ovlaštenja i posebnih ovlasti kontrolora zračnog prometa?

Kako bi kontrolor zračnog prometa održavao svoju stručnost odnosno kako bi održavao ovlaštenja u svojoj dozvoli valjanima mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) odraditi minimalan broj efektivnih sati (propisan u Shemi stručnosti za lokaciju) na poslovima kontrole zračnog prometa unutar određenog razdoblja na operativnim jedinicama za koje posjeduje valjana ovlaštenja i posebne ovlasti;
b) biti ocijenjen stručnim (od strane odobrenog ocjenjivača);
c) održavati svoju stručnost kontinuiranim osposobljavanjem (osposobljavanje za održavanje stručnosti kontrolora zračnog prometa, osvježavanje znanja i stručne sposobnosti, osposobljavanje za postupanje u slučajevima opasnosti i, prema potrebi, jezičnog osposobljavanja;
d) osigurati i obnoviti svoju operativnu stručnost po povratku sa dužeg izbivanja, odnosno, ako određeno duže vrijeme nije obavljao svoje poslove zbog planiranog ili neočekivanog odsustva;
e) posjedovati valjan Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.