Direktive o plovidbenosti u području za koje nije propisana nadležnost EASA-e

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nema važećih Direktiva o plovidbenosti u području za koje nije propisana nadležnost EASA-e.