Objavio: ebit

Pojašnjenje dokumentacije za javnu nabavu

Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je dana 16.03.2010.godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, poziv za nadmetanje za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, najam vodova i najam opreme za nepokretnu telekomunikacijsku mrežu, ev.br. nabave 02/2010.
default image


Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je dana 16.03.2010.godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, poziv za nadmetanje za nabavu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, najam vodova i najam opreme za nepokretnu telekomunikacijsku mrežu, ev.br. nabave 02/2010.

Dana 19.03.2010.godine, jedan od ponuditelja dostavio je Naručitelju zahtjev za objašnjenje dokumentacije za nadmetanje.
Sukladno članku 11. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine br. 13/08, 4/09), Agencija dostavlja pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje