menu

Izbornik

Zrakoplovi na koje se primjenjuje Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Općenito

P
Na koje zrakoplove se primjenjuje Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139?
O
Pravilnik se primjenjuje na:
 • posebno regulirane zrakoplove
 • povijesne zrakoplove
 • istraživačke, eksperimentalne i znanstvene zrakoplove
 • amaterski građene zrakoplove
 • bivše vojne zrakoplove
 • mikrolake zrakoplove
 • žiroplane i
 • replike povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.
Važno je naglasiti da se Pravilnik ne odnosi samo na zrakoplove navedene u Aneksu I Uredbe (EU) 2018/1139, već je područje primjene prošireno zbog čega su izmijenjene definicije mikrolakih zrakoplova. Detaljnije objašnjeno u točki 8. članka 2. Uredbe (EU) 2018/1139.
Referenca: članak 1. i članak 2. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20), točka 8. članka 2. i Aneks I Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa

P
Kolika iznosi najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM - Maximum Take-Off Mass) za mikrolake zrakoplove?
O
Najveća dopuštena masa pri ulijetanju iznosi za:
 • mikrolaki avion: 600 kg za avion koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za avion koji je namijenjen za letenje s vodenih površina
 • mikrolaki helikopter: 600 kg za helikopter koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za helikopter koji je namijenjen za letenje s vodenih površina
 • mikrolaku jedrilicu: 600 kg i
 • mikrolaku motornu jedrilicu: 600 kg.

Referenca: članak 2. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Kolika iznosi najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM - Maximum Take-Off Mass) za žiroplane?
O
Najveća dopuštena masa pri uzlijetanju za žiroplane iznosi 600 kg.

Referenca: članak 2. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Što se može napraviti ako dokumentacija zrakoplova i/ili komponente nije dostupna?
O
Kada iz opravdanih razloga dokumentacija zrakoplova i/ili komponente nije dostupna, Agencija može prihvatiti dostupnu dokumentaciju koja je najvećoj mogućoj mjeri primjenjiva za predmetni zrakoplov i/ili komponentu.

Referenca: članak 6. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

Kontinuirana plovidbenost

P
Tko je operator zrakoplova?
O
Vlasnik zrakoplova smatra se operatorom zrakoplova, osim ako je u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova kao operator zrakoplova upisana druga pravna ili fizička osoba.

P
Tko je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova?
O
Za kontinuiranu plovidbenost odgovoran je:
 • vlasnik
 • operator ili
 • organizacija za kontinuiranu plovidbenost.

Referenca: članak 9. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Tko i na koga može prenijeti odgovornost za kontinuiranu plovidbenost?
O
Odgovornost za kontinuiranu plovidbenost može prenijeti:
 • vlasnik na operatora ili organizaciju za kontinuiranu plovidbenost i
 • operator na organizaciju za kontinuiranu plovidbenost.

Referenca: članak 9. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Kako se prenosi odgovornost za kontinuiranu plovidbenost?
O
Odgovornost za kontinuiranu plovidbenost prenosi se ugovorom kojim su u obzir uzeti zahtjevi ovoga Pravilnika i utvrđene obveze potpisnika u odnosu na kontinuiranu plovidbenost zrakoplova.

Referenca: članak 10. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Jesu li su moguća odstupanja od preporuka proizvođača?
O
Odstupanja od uputa proizvođača moguća su samo ako se dodatnim uputama i/ili pregledima dokaže da je osigurana jednaka ili veća razina sigurnosti.

Referenca: članak 15. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Tko mora odobriti program održavanja zrakoplova?
O
Program održavanja zrakoplova i sve naknadne izmjene i dopune mora odobriti:
 • HACZ ili
 • organizacija za kontinuiranu plovidbenost.
Referenca: Poglavlje II Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Postoji li alternativa odobravanju programa održavanja?
O
Umjesto odobrenja programa održavanja zrakoplova vlasnik odnosno operator može sam izraditi i izjavom proglasiti program održavanja zrakoplova.

Referenca: Poglavlje II Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Jednom kada se program održavanja zrakoplova proglasi ili odobri, da li ga je potrebno mijenjati?
O
Program održavanja zrakoplova potrebno je mijenjati kada se evaluacijom ili na drugi način utvrdi potreba. Program održavanja zrakoplova mora se evaluirati najmanje jednom godišnje.

Referenca: članak 24. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Kojim certifikatima se dokazuje sposobnost zrakoplova za plovidbenost i sposobnost za sigurnu zračnu plovidbu?
O
Sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu dokazuje se Svjedodžbom o plovidbenosti ili Dopuštenjem za letenje i pripadajućom Potvrdom o provjeri plovidbenosti.

Referenca: Poglavlje III i Poglavlje IV Dijela drugog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Tko može provoditi provjeru plovidbenosti zrakoplova, izdati i produžiti valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti Potvrdu o provjeri plovidbenosti?
O
Provjeru plovidbenosti može provoditi HACZ ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost. Potvrdu o provjeri plovidbenosti može izdati HACZ ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost. Valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti može produžiti organizacija za kontinuiranu plovidbenost.

Fizička osoba koja udovolji zahtjevima za organizaciju za kontinuiranu plovidbenost iz Poglavlja I i Poglavlja II Dijela četvrtog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20) stječe pravo da vodi kontinuiranu plovidbenost, provodi provjeru plovidbenosti, produžava valjanost i izdaje Potvrdu o provjeri plovidbenosti.

Referenca: Poglavlje IV i Poglavlje V Dijela drugog i Dio četvrti Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Tko može biti osoba za kontinuiranu plovidbenost u organizaciji za kontinuiranu plovidbenost?
O
Osobu za kontinuiranu plovidbenost mora odobriti HACZ.

Osoba za kontinuiranu plovidbenost mora posjedovati:
 • odgovarajuću kvalificiranost
 • odgovarajuće znanje i
 • sposobnost provođenja postupaka kontinuirane plovidbenosti.
Odgovarajuća kvalificiranost osoblja za kontinuiranu plovidbenost dokazuje se udovoljavanjem jednom ili više sljedećih uvjeta:
 • dozvolom ili ovlaštenjem za održavanje tipa zrakoplova ili odgovarajuće vrste zrakoplova
 • završenim osposobljavanjem za izvršavanje održavanja zrakoplova i/ili komponente kod proizvođača ili ovlaštene pravne osobe
 • tehničkim predznanjem relevantnim za kontinuiranu plovidbenost i
 • iskustvom relevantnim za kontinuiranu plovidbenost.
Odgovarajuće znanje i sposobnost provođenja postupaka kontinuirane plovidbenosti proizlazi iz kvalifikacija i radnog iskustva i/ili se može dokazati provjerom znanja i sposobnosti.

Propisanim standardima otvorila se mogućnost vođenja kontinuirane plovidbenosti, provođenja provjere plovidbenosti, produžavanja valjanosti i izdavanja Potvrde o provjeri plovidbenosti širokom spektru osoba, a ne samo osobama koje posjeduju dozvolu za održavanje izdanu u skladu s EASA Part-66.

Referenca: Poglavlje II Dijela četvrtog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Treba li se svake godine provoditi provjera plovidbenosti zrakoplova?
O
Za zrakoplove koji se nalaze u kontroliranom okruženju, provjera plovidbenosti zrakoplova može se provoditi svake treće godine.

Za zrakoplove koji se ne nalaze u kontroliranom okruženju, provjera plovidbenosti mora se provoditi svake godine.

Referenca: Poglavlje IV i Poglavlje V Dijela drugog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Što znači da je zrakoplov u kontroliranom okruženju?
O
Zrakoplov je u kontroliranom okruženju kada organizacija za kontinuiranu plovidbenost vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova bez prekida najmanje jednu godinu.

Referenca: članak 2. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Može li se u Hrvatski registar zrakoplova upisati zrakoplov koji trenutno nije plovidben i/ili nije upisan niti u jedan registar zrakoplova?
O
Zrakoplov koji trenutno nije plovidben i koji nije upisan u niti jedan registar zrakoplova može se upisati u Hrvatski registar zrakoplova kada se udovolji odredbama:
 • Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)
 • Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (NN 2/2021) i
 • Pravilnika o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (NN 155/13).

P
Koji su zahtjevi za kontinuiranu plovidbenost koje izdaje HACZ?
O
Zahtjevi za kontinuiranu plovidbenost koje izdaje HACZ propisani su Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-003 Zahtjevi vezani uz preglede zrakoplova, zrakoplovnih komponenti i njihovih resursa.

Održavanje zrakoplova i komponenti

P
Tko smije izvršavati radove održavanja zrakoplova i/ili komponente?
O
Radove održavanja zrakoplova i/ili komponente smije izvršavati:
 • pilot-vlasnik zrakoplova
 • graditelj
 • obnovitelj i
 • organizacija za održavanje zrakoplova i/ili komponente, u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanim Pravilnikom o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20).

Referenca: Poglavlje I Dijela trećeg Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Koji su standardi za izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente?
O
Standardi izvršavanja radova održavanja zrakoplova i/ili komponente propisani su Poglavljem I Dijela trećeg Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20) uz primjenu standardne prakse u zrakoplovstvu opisane u dokumentima kao što su EASA Certification Specifications for Standard Changes and Standard Repairs (CS-STAN), FAA Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft Inspection and Repair (FAA AC 43.13) i sl.

Referenca: članak 2. i Poglavlje I Dijela trećeg Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Koje su glavne smjernice za pilota-vlasnika koji želi izvršavati radove održavanja zrakoplova i/ili komponente?
O
Pilot-vlasnik smije izvršavati preglede i radove održavanja zrakoplova i/ili komponente kako bi utvrdio opće stanje, vidljiva oštećenja i normalno funkcioniranje zrakoplova i komponenti na zrakoplovu kojem MTOM nije veći od 2730 kg i kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije.

Pilot-vlasnik mora biti:
 • upoznat sa sadržajem programa održavanja zrakoplova
 • upoznat sa standardnom praksom primjenjivom za održavanje zrakoplova i/ili komponente i
 • siguran da je sposoban izvršiti radove održavanja navedene u programu održavanja zrakoplova.
Ograničenja radova održavanja koje izvršava pilot-vlasnik propisana su člankom 4. i Dodatkom 1. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

Referenca: Poglavlje I Dijela trećeg i Dodatak 1. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Koje su glavne smjernice za graditelja ili obnovitelja koji želi izvršavati radove održavanja zrakoplova i/ili komponente?
O
Graditelj ili obnovitelj smije izvršavati radove održavanja na zrakoplovu kojeg je izgradio ili obnovio i kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije.

Graditelj ili obnovitelj mora biti:
 • upoznat sa sadržajem programa održavanja zrakoplova
 • upoznat sa standardnom praksom primjenjivom za održavanje zrakoplova i/ili komponente i
 • siguran da je sposoban izvršiti radove održavanja navedene u programu održavanja zrakoplova
Referenca: Poglavlje I Dijela trećeg Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Kako se izvršavaju popravci zrakoplova?
O
Popravci zrakoplova i/ili komponente izvršavaju se:
 • u skladu sa standardom održavanja zrakoplova i/ili komponente propisanim Pravilnikom o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20).
 • prema dokumentaciji koju je odobrio:
  • proizvođač
  • organizacija za održavanje zrakoplova
  • organizacija za kontinuiranu plovidbenost
  • zrakoplovni stručnjak
  • odobrena projektna organizacija
  • kontrolor radova
  • graditelj
  • obnovitelj ili
  • organizacija za gradnju ili ispitivanje.
Referenca: Poglavlje I Dijela trećeg Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Kako se izvršavaju preinake zrakoplova?
O
Preinake zrakoplova i/ili komponente izvršavaju se:
 • u skladu sa standardom održavanja zrakoplova i/ili komponente propisanim Pravilnikom o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20).
 • prema dokumentaciji koju je odobrio:
  • proizvođač
  • organizacija za održavanje zrakoplova
  • zrakoplovni stručnjak
  • odobrena projektna organizacija
  • kontrolor radova
  • graditelj ili
  • organizacija za gradnju ili ispitivanje.
Referenca: Poglavlje I Dijela trećeg Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Kako se potvrđuju izvršeni održavanja zrakoplova ili komponente?
O
Izvršeni radovi održavanja zrakoplova ili komponente moraju se potvrditi izdavanjem Potvrde o otpuštanju u upotrebu nakon završetka radova održavanja, a prije prvog sljedećeg leta zrakoplova.

Za Potvrdu o otpuštanju u upotrebu zrakoplova ili komponente propisan je obavezan sadržaj.

Referenca: članak 40. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Može li i kako fizička osoba koja nije pilot-vlasnik, graditelj ili obnovitelj izvršavati radove održavanja zrakoplova i/ili komponente?
O
Kada fizička osoba udovolji zahtjevima iz Poglavlja I i Poglavlja III Dijela četvrtog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20) stječe pravo da izvršava radove održavanja zrakoplova i/ili komponente.

Referenca: Dio četvrti Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Tko može biti osoba za izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente u organizaciji za održavanje zrakoplova i/ili komponente?
O
Osobu za izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente mora odobriti HACZ.

Osoba za izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente mora posjedovati:
 • odgovarajuću kvalificiranost
 • odgovarajuće znanje i
 • sposobnost provođenja postupaka kontinuirane plovidbenosti.
Odgovarajuća kvalificiranost osoblja za kontinuiranu plovidbenost dokazuje se udovoljavanjem jednom ili više sljedećih uvjeta:
 • dozvolom ili ovlaštenjem za održavanje tipa zrakoplova ili odgovarajuće vrste zrakoplova
 • dozvolom ili ovlaštenjem za održavanje tipa pogonske grupe ili odgovarajuće vrste pogonske grupe
 • završenim osposobljavanjem za izvršavanje održavanja zrakoplova i/ili komponente kod proizvođača ili ovlaštene pravne osobe
 • tehničkim predznanjem relevantnim za održavanje zrakoplova i/ili komponente
 • relevantnim iskustvom za održavanje zrakoplova i/ili komponente
 • relevantnim iskustvom graditelja ili obnovitelja zrakoplova i
 • relevantnim iskustvom zrakoplovnog kontrolora radova gradnje ili obnove zrakoplova.
Odgovarajuće znanje i sposobnost izvršavanja radova održavanja zrakoplova i/ili komponente proizlazi iz kvalifikacija i radnog iskustva i/ili se može dokazati provjerom znanja i sposobnosti.

Propisanim standardima otvorila se mogućnost izvršavanja radova održavanja zrakoplova i/ili komponente širokom spektru osoba, a ne samo osobama koje posjeduju dozvolu za održavanje izdanu u skladu s EASA Part-66.

Referenca: Poglavlje III Dijela četvrtog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Može li organizacija za održavanje odobrena u skladu EASA Part-145, EASA Part-CAO ili nekim drugim posebnim propisom ili propisom druge države održavati zrakoplov na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139?
O
Pravilnikom je omogućeno odobrenje organizacije koja posjeduje odobrenje izdano u skladu s posebnim propisima ili propisima druge države kada HACZ utvrdi udovoljavanje zahtjevima iz Poglavlja I i Poglavlja III Dijela četvrtog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20), čime se otvorila mogućnost da organizacije odobrene u skladu EASA Part-145 i EASA Part-CAO održavaju zrakoplove na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.

Referenca: Dio četvrti Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

Odobrenje za posebne letove

P
U kojem slučaju se izdaje Odobrenje za posebne letove?
O
HACZ može izdati Odobrenje za posebne letove za zrakoplov koji više nije sukladan ili nije utvrđeno da je sukladan specifikacijama za plovidbenost, a koji je pod određenim uvjetima sposoban za sigurnu zračnu plovidbu

Referenca: Dio sedmi Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Tko i u koju svrhu može zatražiti izdavanje Odobrenja za posebne letove?
O
Zahtjev za izdavanje Odobrenja za posebne letove može podnijeti:
 • pravna ili fizička osoba odgovorna za kontinuiranu plovidbenost tog zrakoplova ili
 • graditelj ili obnovitelj,
Odobrenje za posebne letove može se izdati u sljedeće svrhe:
 • isporuka ili izvoz zrakoplova
 • ispitivanje u letu
 • izvođenja probnog leta u svrhu provođenja provjere plovidbenosti ili nakon izvršenih radova održavanja zrakoplova kada Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje nije valjano
 • letenje zrakoplovom do mjesta na kojem se trebaju obaviti radovi održavanja ili provjera plovidbenosti zrakoplova
 • letenje zrakoplovom do mjesta skladištenja ili
 • drugu svrha koju uz obrazloženje podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja prihvati HACZ.
Referenca: Dio sedmi Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Što je potrebno dostaviti da bi se izdalo Odobrenje za posebne letove?
O
Uz zahtjev za izdavanje Odobrenja za posebne letove mora se priložiti:
 • objašnjenje zašto zrakoplov ne udovoljava specifikacijama za plovidbenost
 • program ispitivanja zrakoplova i
 • Uvjeti za let.
Referenca: Dio sedmi Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Što moraju sadržavati Uvjeti za let?
O
Uvjeti za let moraju sadržavati sljedeće:
 • opis konfiguracije zrakoplova za koju se traži Odobrenje za posebne letove
 • obrazloženje da je zrakoplov siguran za zračnu plovidbu pod predloženim Uvjetima za let
 • uvjete ili ograničenja neophodna za sigurnu zračnu plovidbu zrakoplova, a što uključuje uvjete i ograničenja koja se odnose na:
  • rute i zračni prostor
  • posadu koja će upravljati zrakoplovom
  • prijevoz osoba koje nisu posada zrakoplova
  • operativna ograničenja, posebne procedure i tehničke zahtjeve
  • program ispitivanja zrakoplova
  • kontinuiranu plovidbenost i
  • održavanje.
Referenca: Dio sedmi Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

Posebno regulirani zrakoplovi

P
Koji zrakoplovi udovoljavaju uvjetima za kategoriju posebno reguliranih zrakoplova?
O
Niže navedeni zrakoplovi udovoljavaju uvjetima za kategoriju posebno reguliranih zrakoplova.

Posebno regulirani avion: avion projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:
 • 300 kg
 • 315 kg za avion opremljen sustavom spašavanja padobranom
 • 330 kg za avion namijenjen za letenje s vodenih površina ili
 • 390 kg za amaterski građeni avion uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i:
  • ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili
  • potiska iznosi više od 0,26 kg/N.
Posebno regulirani balon: balon projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem najveći projektirani volumen nije veći od:
 • 1200 m3 za balon uzgonjen vrućim zrakom ili
 • 400 m3 za balon uzgonjen plinom.
Posebno regulirani helikopter: helikopter projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:
 • 300 kg
 • 315 kg za helikopter opremljen sustavom spašavanja padobranom
 • 330 kg za helikopter namijenjen za letenje s vodenih površina ili
 • 390 kg za amaterski građeni helikopter uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 3 kg/kW.
Posebno regulirana jedrilica: jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:
 • 250 kg
 • 265 kg za jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom ili
 • 275 kg za jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina.
Posebno regulirana motorna jedrilica: motorna jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:
 • 300 kg
 • 315 kg za motornu jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom
 • 330 kg za motornu jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina ili
 • 390 kg za amaterski građenu jedrilicu s pomoćnim motorom uz uvjet da omjer njenog MTOM-a i:
  • ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili
  • potiska iznosi više od 0.26 kg/N.
Posebno regulirani zračni brod: zračni brod projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem najveći projektirani volumen ne prelazi:
 • 1200 m3 za zračni brod uzgonjen vrućim zrakom ili
 • 400 m3 za zračni brod uzgonjen plinom.
Posebno regulirani žiroplan: žiroplan projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:
 • 300 kg
 • 315 kg za žiroplan opremljen sustavom spašavanja padobranom
 • 330 kg za žiroplan namijenjen za letenje s vodenih površina ili
 • 390 kg za amaterski građeni žiroplan uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i:
  • ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili
  • potiska iznosi više od 0,26 kg/N.
Referenca: članak 2. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Kada se zrakoplov smatra posebno reguliranim?
O
Zrakoplov koji udovoljava uvjetima za kategoriju posebno reguliranih zrakoplova smatra se posebno reguliranim zrakoplovom samo ako je udovoljeno zahtjevima Dijela petog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20) i kada je za zrakoplov izdana Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova.

Referenca: Dio peti Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Može li se za posebno regulirani zrakoplov naknadno izdati Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje?
O
Zrakoplov za koji je jednom izdana Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova ostaje trajno u statusu posebno reguliranog zrakoplova.

Referenca: Dio peti Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Primjenjuju li se svi dijelovi Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20) na posebno regulirane zrakoplove?
O
Na posebno regulirane zrakoplove primjenjuje se samo Dio peti Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20).

Referenca: Dio peti Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

Gradnja i obnova zrakoplova

P
Tko može zatražiti odobrenje za gradnju ili obnovu zrakoplova?
O
Odobrenje za gradnju ili obnovu zrakoplova može zatražiti pravna ili fizička osoba.

Referenca: Poglavlje I Dijela Šestog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Mora li se na zahtjevu za gradnju ili obnovu navesti graditelj ili obnovitelj kada zahtjev za odobrenje gradnje ili obnove podnosi pravna osoba?
O
Na zahtjevu se moraju navesti graditelj ili obnovitelj i kada zahtjev za odobrenje gradnje ili obnove podnosi pravna osoba.

Referenca: Poglavlje I Dijela Šestog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Može li odobrenje za gradnju ili obnovu zatražiti više graditelja ili obnovitelja?
O
Odobrenje za gradnju ili obnovu može zatražiti više graditelja ili obnovitelja, pri čemu su propisane obaveze i odgovornosti jednako primjenjive na sve graditelje ili obnovitelje.

Referenca: Poglavlje I Dijela Šestog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Može li se zrakoplov izgraditi ili obnoviti bez nadzora?
O
Gradnja ili obnova zrakoplova mora se provoditi pod nadzorom kontrolora radova i zrakoplovnog stručnjaka ili projektne organizacije.

Međutim, zrakoplov se može izgraditi bez nadzora zrakoplovnog stručnjaka ili projektne organizacije ako se:
 • zrakoplov ne gradi prema vlastitim planovima ili
 • ne izvršavaju preinake opisane pod točkom 1. i točkom 2. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20).
Nadalje, za provjeru zrakoplova kojom se utvrđuje sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu potrebni su zrakoplovni stručnjak ili projektna organizacija.

Referenca: Poglavlje I i Poglavlje II Dijela Šestog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Moraju li se osobe koje provode nadzor gradnje ili obnove odobriti ili ih je dovoljno navesti u Programu gradnje ili obnove?
O
Kontrolore radova, zrakoplovne stručnjake i projektnu organizaciju mora odobriti HACZ u posebnom postupku.

Referenca: Poglavlje I i Poglavlje II Dijela Šestog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Mogu li se osobe koje provode nadzor gradnje ili obnove odobriti neovisno od postupka gradnje ili obnove?
O
Kontrolore radova, zrakoplovne stručnjake i projektnu organizaciju HACZ može odobriti neovisno od postupka gradnje ili obnove.

Referenca: Poglavlje II Dijela Šestog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Može li se gradnja ili obnova odobriti nakon početka radova?
O
Gradnja ili obnova može se odobriti nakon početka radova ako se udovolji i dodatnim zahtjevima za odobrenje gradnje ili obnove propisanim u članku 69., članku 70. i članku 71. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20).

Referenca: Poglavlje I Dijela Šestog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)

P
Može li se gradnja ili obnova odobriti nakon početka radova kada je nadzor gradnje ili obnove provodilo inozemno nadležno tijelo?
O
Gradnja ili obnova može se odobriti nakon početka radova kada je nadzor gradnje ili obnove provodilo inozemno nadležno tijelo ako se udovolji i dodatnim zahtjevima za odobrenje gradnje ili obnove propisanim u članku 69. i članku 72. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20).

Referenca: Poglavlje I Dijela Šestog Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)