Guidance Material and Manuals

Uredba Komisije (EU) 1178/2011 – Aircrew Regulation

LIC-GM-001 – Aircrew Regulation – struktura i sadržaj, Broj izmjene: 5, od 07.06.2016.

Aircrew Regulation (objedinjeni_Rev.6)

Piloti zrakoplova (A/H/S/B/Pl)

LIC-GM-002, Važne upute za imatelje dozvola pilota i organizacije za osposobljavanje pilota (ATO),
Broj izmjene: 5, Datum izmjene: 15.10.2015.

LIC-GM-007 Uputa za kandidate za polaganje teorijskog dijela ispita za stjecanje dozvole pilota aviona i helikoptera i ovlaštenja za instrumentalno letenje

LIC-GM-014 Rev.2 - Uputa i obavijest za imatelje dozvole pilota izdane od strane nadležnih zrakoplovnih vlasti Sjedinjenih Američkih Država (FAA - Federal Aviation Administration)

LIC-GM-021 - Uputa za konverziju nacionalnih dozvola/ ovlaštenja/ odobrenja pilota jedrilica u Part-FCL dozvole/ ovlaštenja/ certifikata pilota jedrilica

LIC-GM-025- Uputa za polaganje radiotelefonske komunikacije

LIC-GM-026 Uputa o administrativnim postupcima u vezi sa Pravilnikom o visini naknada za zrakoplovno osoblje

Ispitivači pilota zrakoplova (A/H/S/B)

LIC-GM-006 Upute za ispitivače pilota (examiners)

Organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova (ATO)

Uredba EU 2018/1974 (UPRT) Informacija industriji

FODC ID 04/2018 - Informacija o izuzećima od Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Zrakoplovna medicina

LIC-GM-005, Upute za zrakoplovno-medicinske ispitivače (Aero-medical Examiners (AME)

LIC-GM-015 Zrakoplovno-medicinska uputa za pilote

LIC-GM-016 Zrakoplovno-medicinska uputa za kontrolore zračnog prometa

LIC-GM-017 Informations relating to the medical assessment of crew members / Guidance for Cabin Crews and Operators

Part-66

LIC-GM-008 Uputa za dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova uključivanjem dodatne osnovne kategorije ili podkategorije

LIC-OB-006 - Obavijest o korištenju Logbook-a

BASIC PRACTICAL EXPERIENCE LOGBOOK

AIRCRAFT TYPE PRACTICAL EXPERIENCE LOGBOOK

MAINTENANCE EXPERIENCE LOGBOOKTYPE TRAINING LOGBOOK