menu

Izbornik

Često postavljena pitanja - FCL, SPL i BPL dozvole

 

Što je to Part-FCL dozvola pilota zrakoplova?

 

Part-FCL dozvola je dozvola izdana u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011 koja omogućuje imatelju upravljanje zrakoplovima koji posjeduju EASA certifikat za tip (EASA Type Certificate) ili drugi jednakovrijedni dokument i koji su registrirani u bilo kojoj državi članici Europske Unije.

 

Koje vrste dozvole postoje i koje privilegije uključuju?

 

Part-FCL dozvole dijele se na privatne: LAPL (Light aircraft pilot licence) i PPL (Private pilot licence) te profesionalne dozvole: CPL (Commercial pilot licence), MPL (Multi-crew pilot licence) i ATPL (Airline transport pilot licence).

 

 

LAPL

PPL

Kategorije zrakoplova:

A/H

A/H/As

Privilegije:

PIC na jednomotornim zrakoplovima MTOM ≤ 2000 kg s najviše 3 putnika

PIC/kopilot na zrakoplovima u nekomercijalnim operacijama

Osposobljavanje u:

ATO/DTO

ATO/DTO

Ispit iz teorijskog znanja:

LAPL/PPL

PPL

Certifikat zdravstvene sposobnosti:

Klasa LAPL, klasa 2 ili klasa 1

Klasa 2 ili klasa 1

 

 

 

CPL

MPL

ATPL

Kategorije zrakoplova:

A/H/As

A

A/H

Privilegije:

·         Uključuje privilegije LAPL/PPL

·         PIC/kopilot u operacijama osim komercijalnog zračnog prijevoza

·         PIC u komercijalnom zračnom prijevozu na jednopilotnim zrakoplovima

·         Kopilot u komercijalnom zračnom prijevozu

·         Kopilot u komercijalnom zračnom prijevozu

·         Uključuje privilegije imatelja PPL ako su zadovoljeni uvjeti iz Poddijela C

·         Uključuje privilegije imatelja CPL ako su zadovoljeni uvjeti FCL.325.A

·         Uključuje privilegije imatelja LAPL, PPL i CPL

·         PIC u komercijalnom zračnom prijevozu

Osposobljavanje u:

ATO – modularno ili integrirano osposobljavanje

ATO

-

Ispit iz teorijskog znanja:

CPL/ATPL

ATPL

ATPL

Certifikat zdravstvene sposobnosti:

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

 

Koji su osnovni uvjeti za stjecanje Part-FCL dozvole pilota zrakoplova?

 

1)       Završeno teorijsko osposobljavanje u organizaciji za osposobljavanje ATO (Approved training ogranisation) ili DTO (Declared training organisation) koja u svom opsegu osposobljavanja posjeduje odobrenje programa osposobljavanja za traženu dozvolu;

2)       Polaganje teorijskog dijela ispita po završetku teorijskog dijela osposobljavanja – moguće je pristupiti polaganju teorijskog ispita za stjecanje dozvola u HACZ ili u drugoj nadležnoj zrakoplovnoj vlasti države članice Europske Unije;

3)       Odgovarajući certifikat zdravstvene sposobnosti ovisno o traženoj kategoriji dozvole;

4)       Praktični dio osposobljavanja u organizaciji za osposobljavanje ATO ili DTO ovisno o traženoj kategoriji dozvole;

5)       Prijava praktičnog ispita pri HACZ – nakon završetka praktičnog osposobljavanja i položenog teorijskog dijela ispita, moguće je podnijeti zahtjev za polaganje praktičnog ispita za stjecanje dozvole pri HACZ. Nakon provjere dokumentacije, HACZ podnositelju zahtjeva izdaje Rješenje za polaganje praktičnog ispita u kojem će biti imenovan ispitivač za provedbu ispita;

6)       Polaganje praktičnog ispita;

7)       Dokazivanje jezične sposobnosti za hrvatski i/ili engleski jezik – svaki imatelj Part-FCL dozvole mora dokazati jezičnu sposobnost barem ICAO razine 4 za hrvatski ili engleski jezik ovisno o kategoriji dozvole.

Stjecanje dozvole – nakon uspješno položenog praktičnog ispita i zadovoljenih ostalih uvjeta podnosi se zahtjev za izdavanje dozvole pilota zrakoplova.

 

Gdje mogu pronaći popis odobrenih organizacija za osposobljavanje pilota zrakoplova ?

 

Popis odobrenih organizacija za osposobljavanje pilota zrakoplova možete pronaći na web stranicama HACZ:

ATO - popis ATO organizacija

DTO - popis DTO organizacija

 

Gdje mogu saznati više o zrakoplovnoj medicini i certifikatima zdravstvene sposobnosti?

Detaljne informacije možete pronaći na web stranicama HACZ: https://www.ccaa.hr/zrakoplovna-medicina-88606

Gdje mogu pronaći informacije o polaganju teorijskih ispita za stjecanje Part-FCL dozvole/ovlaštenja?

 

Sve informacije o polaganju ispita za stjecanje Part-FCL dozvole, raspored ispitnih rokova za tekuću godinu te rasporede polaganja za nadolazeći ispitni rok možete pronaći na poveznici: http://www.ccaa.hr/teorijski-ispiti-00726.

 

U kojim slučajevima je obvezna jezična sposobnost za engleski jezik?

 

Za korištenje privilegija ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) imatelj ovlaštenja mora u dozvoli imati valjanu jezičnu sposobnost za engleski jezik barem ICAO razine 4. Testiranje za inicijalno stjecanje i produljenje jezične sposobnosti za engleski jezik provode odobrene organizacije za testiranje jezične sposobnosti.

Za korištenje privilegija dozvole bez instrumentalnog ovlaštenja imatelj u dozvoli mora imati valjanu jezičnu sposobnost za hrvatski i/ili engleski jezik. Testiranje za stjecanje jezične sposobnosti za hrvatski jezik provode inspektori u HACZ.

 

Koji je postupak prijave ispita praktične osposobljenosti (skill test) za stjecanja Part-FCL dozvole pilota i Part-FCL ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR)?

 

Prije pristupanja praktičnom dijelu ispita za stjecanje dozvole ili IR ovlaštenja potrebno je podnijeti prijavu HACZ. Uz prijavu potrebno je dostaviti potvrdu o ispunjavanju uvjeta za pristupanje praktičnom ispitu koju ispunjava ATO (za IR ovlaštenje i sve dozvole osim ATPL) ili kandidat (za ATPL praktični ispit), te primjenjivu dokumentaciju.

Nakon provjere dokumentacije, HACZ će podnositelju zahtjeva izdati Rješenje za pristupanje praktičnom dijelu ispita u kojem će biti imenovan ispitivač koji će provesti praktični ispit.

 

Kada moram obaviti provjeru stručnosti (proficiency check – PC) za produženje ovlaštenja?

 

Provjera stručnosti na relevantnoj klasi ili tipu aviona ili na FSTD-u koji predstavlja tu klasu ili tip mora se uspješno položiti unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja. Ako imatelj dozvole provjeru stručnosti položi više od 3 mjeseca prije isteka ovlaštenja, novi datum valjanosti ovlaštenja računa se od zadnjeg dana mjeseca u kojem je provjera položena.

 

Istekla mi je valjanost ovlaštenja u Part-FCL dozvoli pilota zrakoplova. Što moram napraviti kako bih obnovio/-la valjanost ovlaštenja?

 

Po isteku valjanosti ovlaštenja za klasu ili ovlaštenja za tip potrebna je procjena koliko dodatnog osposobljavanja je potrebno za obnavljanje ovlaštenja. Procjenu treba napraviti:

·         ATO, ili

·         DTO/ATO/instruktor – samo ako ovlaštenje nije isteklo dulje od 3 godine i ako se radi o ovlaštenju za klasu jednomotornih klipnih aviona (SEP) koji nemaju visoke performanse ili ovlaštenju za klasu TMG.

Ako se procjenom utvrdi da je potrebno dodatno osposobljavanje, podnositelj zahtjeva treba odraditi „refresher“ osposobljavanje u odgovarajućoj organizaciji ili s instruktorom.

Nakon osposobljavanja, podnositelj zahtjeva može pristupiti provjeri stručnosti (Proficiency check) s ispitivačem.

 

Imatelj sam Part-FCL dozvole izdane od država članice Europske Unije. Na koji način mogu zamijeniti dovzolu u hrvatsku Part-FCL dozvolu?

 

Za transfer dozvole iz druge države članice Europske Unije potrebno je podnijeti zahtjev za zamjenu zemlje izdavanja dozvole LIC-FRM-219 s popratnom dokumentacijom navedenom u zahtjevu.

Isti postupak odnosi se i na dozvole izdane od strane nadležnih civilnih zrakoplovnih vlasti Norveške, Lihtenštajna, Islanda i Švicarske.

Nakon što zaprimi zahtjev HACZ šalje zahtjev državi izdavanja dozvole za potvrdu valjanosti dozvole, pripadajućih ovlaštenja i certifikata. Država izdavanja dozvole je također obvezna HACZ-u dostaviti svu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je HACZ ne posjeduje.

 

Imatelj sam ICAO dozvole izdane u trećoj zemlji. Kako mogu konvertirati dozvolu treće zemlje u Part FCL dozvolu?

 

Za konverziju dozvole potrebno je podnijeti zahtjev LIC-FRM-220 uz pripadajuću dokumentaciju. Zahtjev se mora podnijeti prije polaganja praktičnog ispita (skill test) za konverziju, a ostali uvjeti trebaju biti ispunjeni sukladno zahtjevima za relevantnu dozvolu. Nakon podnošenja zahtjeva za konverziju, HACZ će zatražiti potvrdu/verifikaciju dozvole od treće zemlje koja ju je izdala.

 

Koji su zahtjevi za konverziju ICAO PPL dozvole?

Za konverziju ICAO PPL dozvole potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

·         posjedovati certifikat o zdravstvenoj sposobnosti barem klase 2 izdan u skladu s Prilogom IV. (dio-MED) Uredbi (EU) br. 1178/2011;

·         pokazati poznavanje jezika u skladu s točkom FCL.055 Priloga I. (dio-FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011;

·         imati iskustvo od najmanje 100 sati kao pilot;

·         položiti pisani ispit iz predmeta Zračno pravo i ljudska izvedba u HACZ;

·         ispuniti zahtjeve za izdavanje relevantnog ovlaštenja za klasu ili tip u skladu s poddijelom H;

·         položiti ispit praktične osposobljenosti za PPL u skladu s Prilogom I. (dio-FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 s ispitivačem u letu (FE) certificiranim od strane HACZ.

 

Koji su zahtjevi za konverziju ICAO CPL dozvole?

Za konverziju ICAO CPL dozvole potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

·         završiti dodatno teorijsko osposobljavanje u ATO-u odobrenom za CPL/ATPL teorijsko osposobljavanje od države članice EU – ATO na temelju procjene iskustva i znanja kandidata određuje individualni program osposobljavanja;

·         položiti teorijski dio ispita za stjecanje CPL ili ATPL u HACZ ili zrakoplovnoj vlasti druge države članice EU;

·         posjedovati certifikat o zdravstvenoj sposobnosti klase 1 izdan u skladu s Prilogom IV. (dio-MED) Uredbi (EU) br. 1178/2011;

·         pokazati poznavanje jezika u skladu s točkom FCL.055 Priloga I. (dio-FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011;

·         ispuniti zahtjeve za izdavanje relevantnog ovlaštenja za klasu ili tip u skladu s poddijelom H;

·         završiti dodatno praktično osposobljavanje u ATO-u odobrenom od države članice EU – ATO na temelju provjere u letu prije početka osposobljavanja određuje broj potrebnih sati osposobljavanja

·         položiti ispit praktične osposobljenosti za CPL u skladu s Prilogom I. (dio-FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 s ispitivačem u letu (FE) certificiranim od strane HACZ. Praktični ispit za CPL(A) provodi se na kompleksnom avionu klase SEP ili MEP koji je certificiran za prijevoz barem 4 osobe, ima elisu promjenjivog koraka i uvlačeće podvozje.

Za konverziju ovlaštenja za instrumentalno letenje potrebno je završiti modularno osposobljavanje na temelju stjecanja vještina sukladno Dodatku 6. Aa Uredbi (EU) br. 1178/2011 te položiti ispit praktične osposobljenosti za stjecanje instrumentalnog ovlaštenja

 

Koji su zahtjevi za konverziju ICAO ATPL dozvole?

Za konverziju ICAO ATPL dozvole potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

·         ispuniti zahtjeve iskustva za izdavanje ATPL dozvole u skladu s poddijelom F;

·         položiti teorijski dio ispita za stjecanje ATPL u HACZ ili zrakoplovnoj vlasti druge države članice EU;

·         posjedovati certifikat o zdravstvenoj sposobnosti klase 1 izdan u skladu s Prilogom IV. (dio-MED) Uredbi (EU) br. 1178/2011;

·         pokazati poznavanje jezika u skladu s točkom FCL.055 Priloga I. (dio-FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011;

·         imati valjano ovlaštenje za tip višepilotnog zrakoplova u dozvoli treće zemlje te imati više od 500 sati naleta na tom tipu za avione ili više od 350 sati za helikoptere;

·         položiti ispit praktične osposobljenosti za ATPL u skladu s Prilogom I. (dio-FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 s ispitivačem za ovlaštenje za tip (TRE) certificiranim od strane HACZ. Praktični ispit provodi se na FSTD-u primjenjivog tipa koji je certificiran od države članice EU ili EASA-e.

 

 

Koje su obveze pilota u vezi nošenja dokumenata i prezentacije istih?

 

Kad pilot ostvaruje privilegije dozvole, sa sobom mora nositi važeću dozvolu i važeći certifikat o zdravstvenoj sposobnosti. Uz dozvolu mora nositi dokument koji sadrži njegovu/njezinu fotografiju u svrhu identifikacije.

Pilot ili učenik pilot, mora bez odlaganja dati na uvid svoje zapise o naletu u svrhu inspekcije po zahtjevu ovlaštene osobe nadležnog tijela.

 

Jesam li dužan voditi evidenciju naleta u pilotskoj knjižici letenja ?

 

Pilot mora imati pouzdane zapise o detaljima svih obavljenih letova u obliku i način kako je uspostavilo nadležno tijelo.

Svaki pilot je odgovoran za svoju knjižicu letenja, te mora redovito (nakon svakog leta) upisivati evidenciju o naletu.

U slučaju gubitka pilotske knjižice letenja, pilot mora pribaviti novu pilotsku knjižicu letenja u koju će upisati nalet koji može dokazati:

-        zapisima u HACZ-u ukoliko postoje kroz postupke stjecanja/produženja/obnavljanja dozvole/ovlaštenja/certifikata; i/ili

-        zapisima kod operatora, ukoliko postoje; i/ili

-        zapisima kod organizacije za osposobljavanje, ukoliko postoje.

 

Kada učenik pilot smije samostalno letjeti?

 

Učenik pilot smije letjeti samostalno ukoliko je dobio autorizaciju i ukoliko je pod nadzorom instruktora letenja.

 

Gdje mogu pronaći obrasce koji se odnose na dozvole pilota zrakoplova?

Svi obrasci dostupni su na web stranicama HACZ: http://www.ccaa.hr/hrvatski/obrasci_78/


Kako mogu podnijeti zahtjev u HACZ?

Zahtjev je moguće podnijeti:

1) poštom ili osobno u HACZ ako je zahtjev potpisan vlastoručnim potpisom,

2) e-mailom na pisarnica@ccaa.hr ako je zahtjev potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom definiranim Uredbom (EU) br. 910/2014.