Sigurnost zračnog prometa

Obzirno ponašanje, važne mjere opreza za operacije bespilotnih zrakoplova i osnovni zahtjevi u vezi opasnih roba

ŠTO SVE MORA ZNATI UDALJENI PILOT PRI IZVOĐENJU OPERACIJA BESPILOTNIM ZRAKOPLOVOM

Udaljeni pilot se prije operacija mora upoznati s pravilima Europske Unije i nacionalnim pravilima, a posebno u pogledu sigurnosti, privatnosti, zaštite podataka, odgovornosti, polica osiguranja i zaštite okoliša.

Područja iznad koji se ne smije letjeti:
 • bolnice,
 • mnoštva ljudi,
 • zatvori,
 • industrijska postrojenja,
 • objekti najviših javnih tijela i više razine vlasti,
 • zaštićena prirodna područja,
 • određeni dijelovi prometneinfrastrukture.
Pravila i postupci koji se primjenjuju na operacije UAS-a trebali bi biti razmjerni prirodi i riziku operacije ili aktivnosti bespilotnog zrakoplova te prilagođeni radnim karakteristikama predmetnog bespilotnog zrakoplova i obilježjima područja na kojem se operacije odvijaju, kao što su gustoća naseljenosti, karakteristike površine i izgrađenost.

OPERATOR BESPILOTNOG ZRAKOPLOVA MORA IZRADITI SLJEDEĆE MJERE OPREZA ZA OPERACIJE BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA

 • uspostaviti radne postupke prilagođene vrsti operacije i pripadajućem riziku
  osigurati da se u svim operacijama učinkovito koristi radiofrekvencijski spektar i da se pritom izbjegavaju štetne smetnje
 • osigurati da su udaljeni piloti i drugo osoblje zaduženo za zadaće povezane s operacijom upoznati s korisničkim priručnikom proizvođača UAS-a
 • osigurati da je udaljeni pilot odgovarajuće osposobljen za svoje zadaće u potkategoriji planiranih UAS operacija, da je u potpunosti upoznat s postupcima UAS operatora i da prije operacije ima odgovarajuće informacije o eventualnim zemljopisnim područjima koje je objavila država članica
 • prema potrebi ažurirati informacije u geoinformacijskom sustavu u skladu s planiranim mjestom izvođenja operacije
 • uključene osobe koje su prisutne u području operacije moraju biti obaviještene o rizicima i moraju izrijekom pristati prisustvovati

OPASNA ROBA

znači predmet ili tvari koji, u slučaju nezgode ili nesreće, mogu predstavljati opasnost za zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš, a koji se bespilotnim zrakoplovom prevoze kao korisni teret, uključujući posebno:
 • EKSPLOZIVE
(opasnost od detonacije u masi pri čemu eksplozija zahvaća cijeli teret gotovo istodobno, manja ili veća opasnost od eksplozije i progresivnog izgaranja, ali ne i detonacije u masi, velika opasnost od požara i, u manjoj mjeri, progresivnog izgaranja, ali ne i detonacije u masi, neosjetljivi eksplozivi itd.);
 • PLINOVE
(zapaljivi plinovi, nezapaljivi plinovi, otrovni plinovi, kisik, opasnost od udisanja);
 • ZAPALJIVE TEKUĆINE
(zapaljive tekućine, goriva, loživo ulje, benzin);
 • ZAPALJIVE KRUTE TVARI
(zapaljive krute tvari, samozapaljive krute tvari, tvari koje su opasne ako su natopljene);
 • OKSIDANSE I ORGANSKE PEROKSIDE;
 • TOKSIČNE I INFEKTIVNE TVARI
(otrov, biološki opasne tvari);
 • RADIOAKTIVNE TVARI;
 • KOROZIVNE TVARI.

Predmeti i tvari koji bi inače bili klasificirani kao opasna roba (npr. gorivo, baterije i druga roba koja se koristi tijekom leta za opskrbu energijom bespilotnog zrakoplova), ali koji se moraju nalaziti u zrakoplovu za njegov pogon, ili za rad njegove specijalizirane opreme tijekom prijevoza, ili koje su potrebne u skladu s odgovarajućim operativnim zahtjevima, ne smatraju se prijevozom opasne robe, a njihovu sigurnost treba provjeriti tijekom provjere dizajna UAS-a.

U otvorenoj kategoriji se bespilotnim zrakoplovom ne smije prevoziti opasna roba.